Du är här

2018-07-19

Ahlsell AB: Ahlsell Q2 2018: Hög efterfrågan, framgångsrika initiativ och ett starkt resultat

Delårsrapport andra kvartalet 2018
Andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen ökade med 18% till 8 056 MSEK (6 818). Den
organiska tillväxten uppgick till 8% (8).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24% och uppgick till 582 MSEK
(471). Antal arbetsdagar påverkade rörelseresultatet positivt med 44
MSEK under kvartalet.

· Resultatet (EBITA) ökade med 21% och uppgick till 678 MSEK (558),
motsvarande en EBITA-marginal på 8,4% (8,2). Justerat EBITA-resultat
föregående år uppgick till 570 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på
8,4%.

· Resultat efter skatt uppgick till 507 MSEK (308). Skattekostnaden
har påverkats positivt med 92 MSEK då uppskjutna skatter omvärderats
till följd av beslut om ny skattesats i Sverige.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,18 SEK (0,71).
Resultat per aktie påverkades positivt med 0,21 SEK av beslutet om
ändrad skattesats i Sverige.

· Under kvartalet tillträddes två förvärvade verksamheter vars
sammanlagda årliga omsättning beräknas uppgå till 70 MSEK, fördelat
på Norge med 40 MSEK samt Sverige med 30 MSEK. Under kvartalet har
även avtal tecknats om förvärv av Kahipa Oy i Finland med en beräknad
årsomsättning om 35 MSEK. Tillträde skedde i början av juli.

Delårsperioden januari - juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 14% till 15 217 MSEK (13 387). Den
organiska tillväxten uppgick till 8% (8).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14% och uppgick till 1 043 MSEK
(913).

· Resultatet (EBITA) ökade med 13% och uppgick till 1 231 MSEK (1
088), motsvarande en EBITA-marginal på 8,1% (8,1). Justerat EBITA
resultat föregående år uppgick till 1 099 MSEK, motsvarande en
EBITA-marginal på 8,2%.

· Resultat efter skatt uppgick till 831 MSEK (643).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,93 SEK (1,47).
Resultat per aktie påverkades positivt med 0,21 SEK av beslutet om
ändrad skattesats i Sverige.

· Under delårsperioden tillträddes fem förvärv med en beräknad
sammanlagd årsomsättning om 761 MSEK. Vidare tecknades avtal om
ytterligare ett förvärv med en beräknad årsomsättning om 35 MSEK.

VD-ord

Hög efterfrågan, framgångsrika initiativ och ett starkt resultat

En fortsatt hög efterfrågan i kombination med framgångsrika initiativ
har lett till ett starkt andra kvartal för Ahlsell. Nettoomsättningen
ökade med 18% och för första gången omsatte vi över 8 miljarder i ett
kvartal.

Vi uppnådde en organisk tillväxt på 8%, till följd av en god
marknadsutveckling och ett attraktivt kunderbjudande, vilket lett
till stärkta positioner. Ett exempel där vi stärkt vår position är
inom personlig skyddsutrustning, där vi lyckats med kombinationen av
både förvärv och egna initiativ. Ytterligare ett exempel för att
säkerställa att vi även i framtiden är kundens självklara val, är att
vi under 2018 etablerar en koncernövergripande funktion som ska driva
företagets digitala tjänsteutveckling.

Vi fortsatte även att leverera på vår förvärvsstrategi med genomförda
förvärv i samtliga av våra tre huvud-marknader. Totalt svarade
förvärvad tillväxt för 5 procentenheter av kvartalets
omsättningsökning.

Även resultatet, mätt som justerad EBITA, var starkt och ökade med 19%
jämfört med föregående år. Justerad EBITA-marginal förblev oförändrad
på 8,4%. För när-varande påverkas EBITA-marginalen något negativt av
bland annat riktade försäljnings- och marknadssatsningar med avsikt
att ytterligare stärka vår position, framförallt i Norge och Finland.
Även förvärv påverkar EBITA-marginalen med en som alltid
inledningsvis utspädande effekt. Över tid är dock förvärv, precis som
det alltid varit, en viktig framgångsfaktor som starkt bidrar till
både ökad försäljning och förbättrad lönsamhet.

Samtidigt som vi ser våra offensiva åtgärder ge avkastning i form av
en stark försäljningstillväxt trimmar vi kontinuerligt vår
organisation. Det innebär att vi inom olika områden i våra
huvudsegment har ett flertal kostnadsbesparande och
effektivitetshöjande åtgärder under genomförande. Till exempel
planeras åtgärder i ViaCon, som förvärvades i november 2017.
Omstruktureringskostnader om cirka 30 MSEK beräknas belasta
resultatet under det tredje kvartalet.

I Sverige uppnådde vi en organisk tillväxt på 8%. Vårt målinriktade
arbete med att skapa kundnytta har gett resultat. Vi har vunnit flera
betydande kontrakt under kvartalet, såväl inom tung industri,
infrastruktur som inom installation och bygg, vilket talar för att
våra satsningar gentemot kundsegmenten varit fram-gångsrika. Inom
nybyggnation hade vi en fortsatt hög efterfrågan från våra kunder,
både inom kommersiella fastigheter och bostäder, och tillväxttakten
på renoveringsmarknaden var starkare än under tidigare kvartal. För
att även i framtiden vara det bästa alternativet för kunderna
fortsätter vi att investera i organisationen - både inom e-handel och
butiker. Totalt har vi etablerat sju nya butiker under de senaste
tolv månaderna.

I Norge är det glädjande att se att våra satsningar ger resultat.
Under kvartalet har vi stärkt vår marknads-position ytterligare inom
prioriterade kundsegment och vi uppnådde en stark organisk
omsättningstillväxt om 9%. Till viss del kan den höga tillväxten
förklaras av utebliven påskeffekt* och en god underliggande marknad
för installationsprodukter, men vårt konkurrenskraftiga erbjudande
bidrar också. Till exempel har det hållbara initiativet "effektiv
byggplats" lett till ytterligare kontrakt med offentliga aktörer.
Vidare har förvärvet av Bekken & Strøm utvecklats väl och Ahlsell har
genom ett förbättrat produkterbjudande inom PSU (Personlig
skyddsutrustning) vunnit flera nya affärer. Vi är nu utan tvekan en
av Norges marknadsledande aktörer inom PSU.

I Finland var marknadsaktiviteten god under kvartalet och vi uppnådde
en organisk tillväxt om 5%. Vår försäljning till kunder inom
fastighetsunderhåll, installation och bygg utvecklades väl. Likt
tidigare kvartal är det södra och västra Finland som växer snabbast
och vi fortsätter med våra initiativ för att stärka positionen i
dessa regioner. I kvartalet tecknades avtal om att förvärva Kahipa
Oy, en finsk distributör av VVS-infäst-ning och installationsverktyg
i södra Finland med beräknad årsomsättning om 35 MSEK.

Framtidsutsikter

Inom industri och infrastruktur talar allt för en fortsatt stark
efterfrågan i närtid. Inom nybyggnation av bostäder har byggstarterna
minskat, men vi har ännu inte sett någon större effekt på vår
omsättning. Däremot noterar vi redan nu tecken på en allt högre
aktivitetsnivå inom renovering, vilket talar för att efterfrågan för
renovering nu tar vid när nybyggnation förväntas att minska. Precis
som det historiskt har gjort.

Jag är säker på att våra engagerade medarbetare, ett attraktivt
kunderbjudande och vår breda marknads-exponering gör att vi står
starka. Den sammantagna efterfrågan förväntas vara fortsatt gynnsam
för Ahlsell de kommande kvartalen.

Johan Nilsson, VD och koncernchef

Webbsänd telefonkonferens

På rapportdagen klockan 10:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där
VD och koncernchef Johan Nilsson tillsammans med CFO Kennet Göransson
presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går
att följa både på webben och telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/10699

Telefonnummer till telefonkonferensen: SE: 08 5055 6453, UK: +44 203
008 9811, US: +1 855 831 5944.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell AB
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, CFO
070 621 1294, Kennet.Goransson@ahlsell.se

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen

lämnades, genom Johan Nilssons försorg, för offentliggörande den 19
juli 2018

kl. 07:30 CEST.
Ahlsell är den ledande distributören i Norden av
installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer,
byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig
sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda
produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 29 miljarder SEK
och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna
Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med
cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager
förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att
vara proffs!

Pressmeddelande, 19 juli 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlsell-ab/r/ahlsell-q2-2018--hog-efterfragan-...
http://mb.cision.com/Main/13374/2577921/880637.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.