Du är här

2018-07-26

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2018: Framgångsrik kompensation av ökade råvarukostnade...

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö's
halvårsrapport januari-juni 2018. En pdf-version av den fullständiga
rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns
också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv
(http://www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

Q2/2018 VS Q2/2017

·
Nettoomsättningen uppgick till MEUR 587,8 (MEUR 576,9), vilket
motsvarar en ökning på 1,9%. Vid oförändrade valutor var tillväxten
6,5%.

·
Totalt sett stabil efterfrågan på bra nivåer på de flesta marknader

·
Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 67,1 (MEUR 77,4), vilket motsvarar
11,4% (13,4%) av nettoomsättningen i en omgivning med betydande
ökningar av råvarukostnaderna

·
Nettoresultat MEUR 22,1 (MEUR 27,5)

·
Resultat per aktie 0,22 euro (0,28 euro)

·
Jämförbart resultat per aktie till följd av samgåendet uppgick till
0,34 euro (0,36 euro)

Preciserad prognos för jämförbar EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018
väntas hamna något under föregående års nivå (MEUR 290,4 proforma)
och sedan öka under andra halvåret.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RAPPORTPERIODEN

·
Avtal om att förvärva den USA-baserade specialpappersproducenten
Expera med en årlig nettoomsättning på USD 731 miljoner, för att i
betydande utsträckning öka närvaron i Nordamerika, till ett
bolagsvärde om USD 615 miljoner.

·
Fullständig finansiering har säkrats för transaktionen.
Ahlstrom-Munksjö planerar att genomföra en aktieemission med
företrädesrätt för Ahlstrom-Munksjös aktieägare på cirka EUR 150
miljoner, vilken förväntas genomföras under det fjärde kvartalet
2018.

·
Investering i syfte att stärka marknadspositionen för biologiskt
nedbrytbara tepås-, kaffe- och fibertarmsmaterial i verksamheten
Beverage & Casing

·
Investering i syfte att ytterligare expandera verksamheten Filtration
via kapacitetsökningar för avancerade filtreringsmaterial

·
Avtal om att förvärva specialpappersanläggning i Caieiras i Brasilien
i syfte att stärka närvaron i regionen

1-6 2018 JÄMFÖRT MED 1-6/2017 PROFORMA

·
Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 160,2 (MEUR 1 143,8), vilket
motsvarar en ökning på 1,4%. Vid oförändrade valutor var tillväxten
6,0%.

·
Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 133,8 (MEUR 156,8), vilket
motsvarar 11,5% (13,7%) av nettoomsättningen

·
Nettoresultat MEUR 43,3 (MEUR 51,7)

·
Resultat per aktie 0,44 euro (0,54 euro)

·
Jämförbart resultat per aktie till följd av samgåendet uppgick till
0,65 euro (0,69 euro).

NYCKELTAL

MEUR Q2/201 Q2/201 Q1/201 1-6/20 1-6/201 2017
8 7 8 18 7
Nettoomsättning 587,8 576,9 572,4 1 160, 1 143,8 2 232,6
2
Jämförbar EBITDA 67,1 77,4 66,7 133,8 156,8 290,4
Jämförbar EBITDA 11,4 13,4 11,7 11,5 13,7 13,0
-marginal, %
Jämförelsestörande -6,8 -2,4 -5,0 -11,8 -6,3 -23,8
poster i EBITDA
EBITDA 60,4 75,0* 61,7 122,0 150,5* 266,6*
Jämförbart 45,2 53,7 44,6 89,7 108,2 195,2
rörelseresultat exkl.
avskrivningar hänförliga
till samgåenden
(PPA) **
Jämförbart 37,5 45,7 37,0 74,5 92,5 163,8
rörelseresultat
Jämförbar 6,4 7,9 6,5 6,4 8,1 7,3
rörelseresultatmarginal,
%
Jämförelsestörande -6,8 -2,4 -5,0 -11,8 -6,3 -23,8
poster i
rörelseresultat
Rörelseresultat 30,7 43,3* 31,9 62,7 86,2* 140,0*
Nettoresultat 22,1 27,5* 21,2 43,3 51,7* 88,5*
Resultat per aktie 0,22 0,28* 0,22 0,44 0,54* 0,91*
Jämförbart resultat per 0,34 0,36 0,32 0,65 0,69 1,32
aktie exkl.
avskrivningar hänförliga
till samgåenden
**
Kassaflöde från den 27,5 41,2 5,2 32,7 84,1 212,9
löpande verksamheten
Avskrivningar och 29,6 31,7 29,7 59,3 64,3 126,5
nedskrivningar ***
Investeringar 31,4 15,4 25,6 57,1 31,8 89,7
Nettoskuld 422,2 420,3 395,4 422,2 420,3 375,3
Skuldsättningsgrad, % 41,6 41,3 39,8 41,6 41,3 36,2

* Justering av värdering till verkligt värde med MEUR -11 (MEUR -7,6
efter skatt) på förvärvsobjektet Ahlstroms varulager har exkluderats
eftersom det är justerat i proformaresultaträkningen 2016.

** Exclusive nedskrivningar och avskrivningar relaterade till
samgåenden.

*** Nedskrivningar till följd av samgåenden uppgick till MEUR 7,7
(MEUR 8,0) för april-juni.

VD-KOMMENTAR

"Under andra kvartalet var utvecklingen fortsatt bra för de flesta av
våra verksamheter. Jag är särskilt nöjd med att vi kunde genomföra
vår affärsstrategi, trots att råvarukostnaderna steg betydligt. Vi
har fokuserat på våra kundrelationer som är service- och
kvalitetsorienterade med lönsamma beställningar av avancerade och
skräddarsydda produkter. Tack vare vår framgångsrika affärsstrategi
kunde vi uppväga effekterna av kraftigt höjda råvarukostnader. Vår
bruttomarginal för produkter förbättrades jämfört med föregående
kvartal, och nådde samma nivå som i fjol.

Produktsegmentet bestruket enkelsidigt papper, som ingår i
verksamheten Foodpack i affärsområdet Specialties, presterar klart
under målen. Vi har visserligen fortsatt med de huvudsakliga delarna
i vår plan att vända utvecklingen för det här segmentet men
verksamhetsmiljön har försämrats ytterligare. Planen består främst av
produkt- och kostnadsoptimering.

Totalt sett låg lönsamheten kvar på en tillfredsställande nivå under
andra kvartalet, med tanke på att råvarukostnaderna steg med cirka 37
MEUR. Men vi ligger fortfarande under föregående års nivå. Trots det
känner jag stor tillförsikt i vår förmåga att förbättra det
finansiella resultatet genom att fortsätta fokusera på vår
affärsstrategi och våra tillväxtsatsningar samt genomförandet av dem.

ARBETA FÖR ATT FÖRVERKLIGA VÅRA STRATEGISKA MÅL

Det gläder mig också att våra investeringsprojekt med syfte att skapa
en lönsam tillväxt gör framsteg som de ska, eftersom vi har nått
kapacitetstaket inom flera omåden. På grund av våra
tillväxtsatsningar har vi ökat skift och personal vilket ökat våra
kostnader. Ombyggnaden av en maskin för slipbaspapper och dekorpapper
i Arches i Frankrike samt investeringen i att åtgärda flaskhalsen
avseende kapaciteten för filtreringsmaterial i Turin i Italien har
slutförts. Investeringen i en impregneringslinje för filtermaterial i
Madisonville i USA och den nya linjen för pergamenterat papper i
Saint Severin i Frankrike utvecklas som planerat. Dessutom väntas
förvärvet av specialpappersanläggningen i Caieiras vara slutfört det
tredje kvartalet och kommer att stärka vår plattform i Latinamerika i
betydande grad.

I juni beslutade vi att investera i att ytterligare expandera vår
verksamhet Filtration. Vi har redan reagerat på den ökande
efterfrågan genom att utöka produktionskapaciteten globalt via flera
expansiva investeringar de senaste åren. Den nya investeringen i
Turin kommer att ge oss möjlighet att öka kapaciteten och hjälpa oss
att stärka vår position inom avancerade filtreringsmaterial.

I juli beslutade vi att ytterligare utnyttja vår kompetens och
differentiera vårt erbjudande med avancerade fiberbaserade material
genom att investera i biologiskt nedbrytbara och komposterbara
lösningar för kaffe- tepås- och fibertarmsmaterial i verksamheten
Beverage & Casings.

AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA DEN USA-BASERADE SPECIALPAPPERSPRODUCENTEN
EXPERA FÖR MUSD 615

Förvärvet kommer nästan att tredubbla Ahlstrom-Munksjös
nettoomsättning i USA och erbjuder en plattform för tillväxt. Vi är
förväntansfulla över att välkomna Expera och deras mycket talangfulla
ledningsgrupp, ledd av Russ Wanke, till Ahlstrom-Munksjö. Tillsammans
kommer vår kompletterande prestanda och expertis att ytterligare
förstärka vår position inom fiberbaserade material och göra det
möjligt för oss att erbjuda ännu fler lösningar för våra kunder.

UTSIKTER FÖR 2018

Ahlstrom-Munksjö preciserar prognosen för jämförbar EBITDA 2018.

Marknadsutsikter: Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade
produkter väntas ligga kvar stabilt på nuvarande goda nivå för större
delen av produktsegmenten och avspegla säsongsmönstret.

Preciserad prognos för jämförbar EBITDA

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018 väntas hamna något under föregående
års nivå (MEUR 290,4 proforma) och sedan öka under andra halvåret.

Tidigare prognos för jämförbar EBITDA

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018 väntas ligga på ungefär samma nivå
som föregående år (MEUR 290,4 proforma) eller något mindre. Under
första halvåret 2018 väntas jämförbar EBITDA att bli lägre än under
jämförelseperioden och sedan öka mer under andra halvåret.

SYNERGIFÖRDELAR OCH KOSTNADSBESPARANDE ÅTGÄRDER

Samgåendet som ledde till att Ahlstrom-Munksjö Oyj bildades var
genomfört den 1 april 2017. Samgåendet skapade en global ledare inom
innovativa och fiberbaserade material. Ahlstrom-Munksjö har genomfört
samtliga av de ursprungliga integrationssatsningarna. Den
framgångsrika sammanslagningen av de två företagen har skapat en
stabil bas för förbättrat resultat och bolaget har fortsatt arbetet
med att förbättra den operativa effektiviteten.

Ahlstrom-Munksjö har vidtagit åtgärder avseende synergieffekter och
kostnadsminskningar med en resultatförbättrande effekt om MEUR 50 per
år i den befintliga verksamheten fram till slutet av det första
kvartalet 2019.

Kostnadsrelaterade synergieffekter består främst av lägre fasta
kostnader samt lägre rörliga kostnader genom samordning av
inköpsverksamhet och optimering av produktionen. Planen innefattar
även synergieffekter för verksamheten till följd av ökad försäljning
och förbättring av produktmixen, företrädesvis avseende integrationen
av det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging i det nya
affärsområdet Specialties, samt utveckling av ett kombinerat produkt-
och tjänsteerbjudande.

De kostnadsbesparande åtgärderna innefattar justering av
koncernstrukturen till Ahlstrom-Munksjös operativa modell, där
affärsenheterna har tydligt ansvar och lokal ansvarsskyldighet. Den
operativa modellen möjliggör operativ flexibilitet och effektiva
koncernfunktioner. Det innefattade även koncentration och
omlokalisering av huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.

I slutet av rapportperioden uppgick de årliga faktiska
synergieffekterna till cirka MEUR 32. Det finansiella resultatet för
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.