Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 27 mars 2019 kl. 16.25

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i
Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2018 samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividend

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att i
dividend utdela 0,52 euro per aktie för räkenskapsåret som slutade
den 31 december 2018.

Dividenden utdelas i två rater. Den första dividendraten på 0,26 euro
per aktie skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen den
29 mars 2019 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs
av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av
Euroclear Sweden AB. Utbetalningsdag för denna dividendrat är den 5
april 2019.

Den andra dividendraten på 0,26 euro per aktie skall betalas i oktober
2019 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är
registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden
AB. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av
styrelsen i det möte som styrelsen kommit överens om skall hållas den
25 september 2019. Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då vara
den 27 september 2019 och utbetalningsdagen senast den 4 oktober
2019.

Bolagsstämman fastställde vidare att reservera högst 100 000 euro för
donationer till välgörenhets- eller dylika ändamål som styrelsen
närmare beslutar om. Bemyndigandet är i kraft till utgången av
följande års ordinarie bolagsstämma.

Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
ersättningen till styrelsens, dess kommittéers och valberedningens
årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 130 000 euro i årsarvode (tidigare 100
000 euro), styrelsens viceordförande 90 000 euro (80 000 euro) och
övriga styrelseledamöterna 65 000 euro (60 000 euro) var.
Revisionskommitténs ordförande erhåller 15 000 euro (12 000 euro) i
årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 7 500 euro (6 000 euro)
var. Personalkommitténs ordförande erhåller 10 000 euro (8 000 euro)
i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 5 000 euro (4 000 euro)
var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro (8 000 euro) i
årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro (4 000 euro) var.

Ersättning för resekostnader skall utgå i enlighet med bolagets
resepolicy.

Varje styrelseledamot skall ha rätt att avstå från sitt arvode.

Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
antalet styrelseledamöter är nio.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth,
Johannes Gullichsen, Lasse Heinonen, Hannele Jakosuo-Jansson,
Harri-Pekka Kaukonen och. Valerie A. Mars omvaldes. Jaakko Eskola
valdes till ny styrelseledamot.

Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie
bolagsstämma. Styrelsemedlemmarnas CV:n finns till påseende på
www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagsstamma-2019.

Val av revisor och beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att
återvälja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG Oy Ab har utsett CGR Anders
Lundin till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag vidare att
revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier och
särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier
och/eller särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt 10
kapitlet 1 § i aktiebolagslagen, i en eller flera omgångar, antingen
mot vederlag eller vederlagsfritt. Bemyndigandet skulle gälla totalt
högst 11 500 000 aktier (inklusive aktier som erhålls på basis av
särskilda rättigheter), vilket vid tidpunkten för förslaget motsvarar
cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen skulle bemyndigas
att antingen emittera nya aktier eller avyttra aktier i bolagets ägo.

Bemyndigandet kunde användas för att finansiera eller verkställa
företagsköp eller andra arrangemang, för att stärka bolagets
balansräkning och finansiella ställning, för att implementera
bolagets aktiebaserade incentivsystem eller för andra syften i
enlighet med vad styrelsen beslutar.

Bemyndigandet ger även rätt att besluta om en vederlagsfri emission
till bolaget självt, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om
maximiantalet egna aktier som kan innehas av bolaget eller dess
dottersammanslutningar beaktas.

Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om alla övriga villkor
angående emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar
till aktier, inklusive rätten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av följande års
ordinarie bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie
bolagsstämmans utgång. Bemyndigandet upphäver bolagets
emissionsbemyndigande som givits av ordinarie bolagsstämman den 21
mars 2018.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna
aktier samt att motta egna aktier som pant

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets
egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant. Genom
bemyndigandet kan högst 11 500 000 stycken av bolagets egna aktier
förvärvas eller mottas som pant, vilket vid tidpunkten för förslaget
motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget, förutsatt att
aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan
innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess
dottersammanslutningar beaktas.

Aktierna kan förvärvas eller mottas som pant i en eller flera omgångar
och antingen genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare på lika villkor eller på annat sätt än i förhållande till
aktieägarnas tidigare aktieinnehav i offentlig handel till gällande
marknadspris. Aktierna skulle förvärvas med medel från bolagets fria
egna kapital.

Aktierna skulle förvärvas för ändamål enligt vad styrelsen beslutar,
för att hållas i bolagets ägo eller för att ogiltigförklaras.
Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om alla övriga villkor
angående förvärv och mottagande som pant av bolagets egna aktier.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av följande års
ordinarie bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie
bolagsstämmans utgång. Bemyndigandet upphäver bolagets bemyndigande
angående förvärv av egna aktier som givits av ordinarie bolagsstämman
den 21 mars 2018.

Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på
www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagstamma-2019 senast den 10 april
2019.

Beslut tagna av styrelsen efter bolagsstämman

Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman,
valdes Peter Seligson till ordförande och Elisabet Salander Björklund
till vice ordförande.

Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta utskott, revisions och
hållbarhetskommittén (tidigare revisionskommitten) och
personalkommittén. Namnförändringen avspeglar bolagets starka
åtagande inom hållbarhet. Medlemmar av revisionskommittén är Elisabet
Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen,
Harri-Pekka Kaukonen och Valerie A. Mars. Medlemmar av
personalkommittén är Hannele Jakosuo-Jansson (ordförande), Jaakko
Eskola, Johannes Gullichsen och Peter Seligson.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som
levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att
utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag.
Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för
processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för
laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt
isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och
lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl
industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är
cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8
000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och
Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com
(https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.ahlstrom-m...|01|patrik.sundqvist@cision.com|bf77b07753524b493b6008d6462589c3|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636773524379862907&sdata=qsL4erNii0gnaQXAuswfuAu5UjTApsjaiYENqwGwgRw=&reserved=0).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ahlstrom-munksjo/r/ahlstrom-munksjo-oyj--besl...
https://mb.cision.com/Main/15160/2774233/1014893.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.