Du är här

2018-07-26

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö publicerar ytterligare utvald jämförande finansiell information om Expera

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 26 juli 2018 kl. 15:30 EEST

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Sydafrika, eller Förenta Staterna eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag.
För ytterligare information, se "Viktig information" nedan.

Ahlstrom-Munksjö, en global ledare inom fiberbaserade material,
publicerar ytterligare information om tidigare resultatutveckling för
Expera Specialty Solutions ("Expera"), en i USA baserad
specialpapperstillverkare. Ahlstrom-Munksjö offentliggjorde förvärvet
av Expera den 23 juli 2018.

Den ytterligare utvalda finansiella informationen om Experas resultat
för räkenskapsåret 2016 i syfte att förbättra jämförbarheten
presenteras nedan. Experas utvalda finansiella information för 2016
presenteras för kvarvarande verksamhet.

Nyckeltal

Expera (US GAAP)

2017 EUR 2017 USD 2016 EUR miljoner 2016 USD miljoner
miljoner miljoner
Nettoomsättning 616 721 609 713
EBITDA 56* 66* 59** 70**
Jämförbar 61* 71* 59** 69**
EBITDA

* Expera EBITDA 2017 inkluderar en utgiftspost på EUR 3,8 miljoner
(USD 4,5 miljoner) som hänför sig till en förändring i en villkorad
ersättning som ska betalas i enlighet med ett inköpsavtal och andra
nettoutgiftsposter på EUR 0,9 miljoner (USD 1,0 miljoner) som, på
basis av ledningens preliminära uppskattning, anses ha uppkommit
utanför den ordinarie verksamheten och som anses utgöra justerande
poster i enlighet med Ahlstrom-Munksjös principer. Därtill inkluderar
Expera EBITDA 2017 management fee -ersättningar på EUR 1,5 miljoner
(USD 1,7 miljoner) samt startkostnader för investeringar på EUR 0,9
miljoner (USD 1,1 miljoner), vilka inte kommer att ha en fortlöpande
effekt på EBITDA.

** Expera EBITDA 2016 inkluderar en utgiftspost på EUR 1,5 miljoner
(USD 1,8 miljoner) som hänför sig till en förändring i den villkorade
ersättningen som ska betalas, en intäkt på EUR 2,7 miljoner (USD 3,2
miljoner) i form av ersättning från vissa investeringsprojekt och
andra utgiftsposter på EUR 0,4 miljoner (USD 0,5 miljoner) som, på
basis av nuvarande tillgänglig information, anses utgöra justerande
poster. Därtill inkluderar Expera EBITDA 2016 management fee
-ersättningar på EUR 1,4 miljoner (USD 1,6 miljoner) samt
startkostnader för investeringar på EUR 0,1 miljoner (USD 0,1
miljoner), vilka inte kommer att ha en fortlöpande effekt på EBITDA.

Tillämpade principer för utvald finansiell information

Den utvalda finansiella informationen som presenterats ovan är baserad
på Experas reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren 2017
och 2016 upprättade i enlighet med USA:s allmänt godkända
redovisningsprinciper (US GAAP). Siffrorna har avrundats till
närmaste miljon.

Experas finansiella information presenterad i USD för 2017 och 2016
har, i syfte att underlätta, konverterats till EUR med samma
växelkurs på EUR/USD 1,17.

Ahlstrom-Munksjö planerar att senast i samband med aktieemissionen,
vilken förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2018,
publicera oreviderad proforma-information för att illustrera effekten
av förvärvet av Expera och det i april 2018 meddelade förvärvet av
Caieiras, och av de relaterade finansieringstransaktionerna på
Ahlstrom-Munksjös finansiella information upprättad i enlighet med
IFRS. Proforma-informationen kommer att ge ytterligare information om
Experas historiska resultat och inverkan av förvärvet av Expera på
Ahlstrom-Munksjös finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tel +46 72 570 2553,
pia.aaltonen-forsell@ahlstrom-munksjo.com

Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 46 (0)70 588 10 38,
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
(Juho.Erkheikki@ahlstrom-munksjo.com)

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta
Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas
värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet
med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande
lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av
aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner
enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan
häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta
sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller Förenta
Staterna. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott
mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Detta
meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat för att
distribueras eller användas av, sådana personer eller enheter som är
medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller
något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution,
publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller
bestämmelse eller förutsätta registrering eller licensiering i
ifrågavarande jurisdiktion.

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till
(i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella
tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell
marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii)
företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument
lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2)(a) till (d) av
Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta
personer"). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och
inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat
sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera
utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta
dokument eller dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i
prospektdirektivet (EC/71/2003, i dess nuvarande lydelse) och utgör
inte som sådant eller dels och bör inte tolkas som ett erbjudande att
sälja eller som en anbudsbegäran att köpa, skaffa eller teckna
värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon
investeringsverksamhet.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som
grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse
eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har
inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller
åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende
rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten
av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte
heller ska man förlita sig på desamma. Ahlstrom-Munksjö, dess
dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har
inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som
uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess
innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta
meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och
bedömning av Ahlstrom-Munksjö, dess dotterbolag, värdepapper och av
transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information. Denna
information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan
den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan
ord som "antar", "borde", "får", "förutser", "förväntar sig",
"kommer", "kunde", "planerar", "skulle", "strävar efter", "tror",
"uppskattar", "ämnar" och andra liknande uttryck, då de används i
samband med Ahlstrom-Munksjö, Expera och transaktionen ses som
framåtriktad information. Annan framåtriktad information kan kännas
igen i kontexten där informationen framgår. Framåtriktad information
kan finnas på ett antal ställen i detta meddelande, bland annat de
ställen som innehåller information om framtida resultat, planer och
förväntningar som hänför sig till det sammanslagna bolagets
verksamhet, medräknat dess strategiska planer, planer för tillväxt
och lönsamhet samt de allmänna ekonomiska förhållandena. Den
framåtriktade informationen är baserad på nuvarande planer,
uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte en garanti
för framtida prestationer. Den framåtriktade informationen baserar
sig på vissa förväntningar som, trots att de i nuläget förefaller
rimliga, kan senare visa sig vara felaktiga. Dylik framåtriktad
information baserar sig på antaganden och är föremål för diverse
risker och osäkerhetsmoment. Aktieägare bör inte förlita sig på denna
framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det
faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen
av det sammanslagna bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts
eller antytts i den framåtriktade informationen. Ahlstrom-Munksjö,
dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan
person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta
eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen
för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som
uppkommer efter datumet för detta meddelande.

Detta meddelande innehåller uppskattningar om de synergier som
förväntas uppstå som en följd av transaktionen och sammanslagningen
av Ahlstrom-Munksjös och Experas affärsverksamheter samt om de
relaterade integrationskostnaderna. Dessa uppskattningar har gjorts
av Ahlstrom-Munksjö och de är baserade på ett antal antaganden och
omdömen. Dessa uppskattningar motsvarar den förväntade framtida
påverkan av transaktionen och sammanslagningen av Ahlstrom-Munksjös
och Experas affärsverksamheter på det sammanslagna bolagets
verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Antagandena
som hänför sig till de uppskattade synergierna och de relaterade
integrationskostnaderna är till sin natur osäkra och föremål för
många betydande affärsmässiga, ekonomiska och konkurrensmässiga
risker och osäkerheter, som kan förorsaka att de eventuella verkliga
synergierna från transaktionen och sammanslagningen av
Ahlstrom-Munksjös och Experas a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.