Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjös aktieemission övertecknad

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 14 december 2018 kl. 14.30

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller Förenta
Staterna eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enlig finsk lag. För ytterligare information, se
"Viktig information" nedan.

Det preliminära resultatet av Ahlstrom-Munksjös ("Ahlstrom-Munksjö"
eller "Bolaget") aktieemission ("Aktieemissionen"), för vilken
teckningstiden löpte ut den 12 december 2018, indikerar att 18 974
313 aktier, motsvarande cirka 98,7 procent av de nya erbjudna
aktierna ("Erbjudna Aktier"), tecknades med stöd av teckningsrätter.
Därtill har 7 686 683 Erbjudna Aktier tecknats utan stöd av
teckningsrätter. Således har totalt 26 660 996 aktier tecknats i
Aktieemissionen, vilket motsvarar cirka 138,8 procent av de Erbjudna
Aktierna och Aktieemissionen är därmed övertecknad. Teckningspriset
var EUR 7,81 för Erbjudna Aktier som kommer att registreras hos
Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsingfors och SEK 80,15 för
Erbjudna Aktier som kommer att registreras hos Euroclear Sweden och
noteras på Nasdaq Stockholm. Som ett resultat av Aktieemissionen
kommer Ahlstrom-Munksjö att tillföras cirka EUR 150 miljoner innan
beaktande av transaktionskostnader som hänför sig till
Aktieemissionen samt eventuella fluktuationer i EUR/SEK växelkursen.

Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö kommenterar:
"Jag vill tacka för ert värdefulla stöd för vår tillväxtresa. Under
2018 tog vi ett stort steg framåt och stärkte vår position som en
global ledare på våra valda marknader genom strategiska förvärv och
investeringar."

Slutgiltigt resultat av Aktieemissionen kommer att publiceras
uppskattningsvis den 18 december 2018. Tilldelning av Erbjudna Aktier
kommer att ske i enlighet villkoren för Aktieemissionen. Vad
beträffar Erbjudna Aktier som kommer att registreras hos Euroclear
Sweden och handlas på Nasdaq Stockholm, kommer ett meddelande
angående tilldelning av Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter att sändas till tecknaren och den sista dagen för
betalning enligt meddelandet kommer att vara den 27 december 2018.
Det kommer inte att skickas något meddelande till tecknare som inte
fått någon tilldelning. Tecknade och tilldelade Erbjudna Aktier måste
betalas kontant i enlighet med anvisningarna i meddelandet. Som ett
resultat av Aktieemissionen kommer det totala antalet aktier i
Bolaget att öka med 19 214 742 från 96 438 573 till 115 653 315.

De Erbjudna Aktier som i Finland och Sverige tecknats med stöd av
teckningsrätter och i Finland utan stöd av teckningsrätter förväntas
registreras i det finska handelsregistret uppskattningsvis den 19
december 2018 och Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter i Sverige uppskattningsvis den 28 december 2018. Den
sista handelsdagen med interimsaktier i Finland på Nasdaq Helsingfors
och betalda tecknade aktier (BTA) i Sverige på Nasdaq Stockholm
förväntas vara den 19 december 2018. Interimsaktierna förväntas slås
samman med de befintliga aktierna i Bolaget i Finland
uppskattningsvis den 20 december 2018 och betalda tecknade aktier
(BTA) förväntas att omregistreras som Erbjudna Aktier i Sverige
uppskattningsvis den 28 december 2018. Handel med Erbjudna Aktier som
är registrerade hos Euroclear Finland förväntas inledas på Nasdaq
Helsingfors uppskattningsvis den 20 december 2018. Handel med
Erbjudna Aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden förväntas
inledas på Nasdaq Stockholm uppskattningsvis den 28 december 2018
(Erbjudna Aktier tecknade med stöd av teckningsrätter) och den 4
januari 2019 (Erbjudna Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter).

De Erbjudna Aktierna kommer att berättiga dess innehavare till
eventuell dividend och övrig utdelning av medel samt till andra
aktieägarrättigheter i Bolaget efter att de (i) registrerats i det
finska handelsregistret på de ovan angivna datumen och (ii)
registrerats i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland eller i Bolagets aktiebok som upprätthålls av
Euroclear Sweden på de ovan angivna datumen för inledande av handel
på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Helsingforsfilialen fungerar som arrangörer och Hannes Snellman
Advokatbyrå Ab som juridisk rådgivare i Aktieemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Sohlström, VD och koncernchef, +358 10 888 2520
Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994,
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta
Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas
värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet
med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande
lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av
aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner
enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan
häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta
sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,
Singapore eller Förenta Staterna. Att inte iaktta dessa restriktioner
kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana
jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte
ämnat för att distribueras eller användas av, sådana personer eller
enheter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort
eller stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan
distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida
mot lag eller bestämmelse eller förutsätta registrering eller
licensiering i ifrågavarande jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, som har implementerat
direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2010/73/EU (tillsammans med
relevanta implementeringsåtgärder i vilket som helst medlemsland,
"Prospektdirektivet"), är denna kommunikation endast avsett för och
riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten i fråga på
det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till
(i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella
tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell
marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii)
företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument
lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2)(a) till (d) av
Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta
personer"). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och
inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat
sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera
utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta
dokument eller dess innehåll.

Med anledning av produktsyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/EU
om marknader för finansiella instrument, med ändringar ("MiFID II"),
(b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU)
2017/593 den 7 april 2016 om komplettering av MiFID II, och (c)
kapitel 5 i Finansinspektionen föreskrifter om värdepappersrörelse,
FFFS 2017:2 och (d) andra lokala implementeringsåtgärder (tillsammans
"MiFID II:s produktstyrningskrav"), och utan ersättningsansvar för
skador som kan åvila en "producent" (i enlighet med MiFID II:s
produktstyrningskrav) i övrig kan ha därtill, har aktier i Bolaget
varit föremål för en godkännandeprocess, där målmarknaden för aktier
i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och investerare som
uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter,
var och en enligt MiFID II ("Målmarknaden") samt (ii) lämpliga för
distribution genom alla distributionskanaler som år tillåtna enligt
MiFID II. Oavsett målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera
att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert
att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade
beloppet; aktier i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt eller
kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad
för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett
kapitalskydd och som (antingen enbart eller tillsammans med en
lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera
fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga
medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga,
legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande
till Aktieemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller
passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en
rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att
investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd avseende
aktierna. Varje distributör är ansvarig för sin egen
målmarknadsbedömning beträffande aktierna och för att bestämma
lämpliga distributionskanaler.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i
Prospektdirektivet och utgör inte som sådant eller dels och bör inte
tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att
köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att
inleda någon investeringsverksamhet. Ett i enlighet med
Prospektdirektivet upprättat prospekt kommer att publiceras, och det
kan hämtas från Bolagets websida då det publicerats.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som
grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse
eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har
inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller
åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende
rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrekthe...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.