Du är här

2016-01-29

Ahlstrom Oyj: Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2016 klo 08.40

Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 5.4.2016 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M3
ja Karamzininrannan puolelta ovi K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen
esittäminen
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista Ahlstrom Oyj:llä on
taseen 31.12.2015 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 415 834 745,25
euroa.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
tilivuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta: Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2016 merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 14.4.2016.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

1 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
2 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.
Palkkioita ehdotetaan maksettavan seuraavasti:

Puheenjohtaja 84 000
euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja 63 000 euroa
/ vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi
Jäsenet 42 000
euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio
hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan
hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja
nimitystoimikunnan jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron
kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan
kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

1 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on
seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
2 Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Alexander Ehrnrooth (s.
1974), Johannes Gullichsen (s. 1964) ja Jan Inborr (s. 1948). Lori J.
Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja Panu Routila ovat ilmoittaneet,
etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Uusiksi
hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Jan Johansson (s. 1954,
ruotsin kansalainen), Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963, suomen kansalainen),
Hans Sohlström (s. 1964, suomen kansalainen) ja Riitta Viitala (s. 1959,
suomen kansalainen). Oikeustieteen kandidaatti Jan Johansson on Vinda
International Holdings Ltd.:n hallituksen jäsen. Hän on toiminut Svenska
Cellulosa AB:n toimitusjohtajana vuosina 2007-2015 ja Boliden AB:n
toimitusjohtajana vuosina 2001-2007. Tätä ennen Johansson on toiminut eri
johtotason tehtävissä ruotsalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. TkT,
DI Harri-Pekka Kaukonen on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana vuosina
2011-2015 ja eri johtotason tehtävissä Oy Karl Fazer Ab:ssä vuosina
2003-2011. Tätä ennen hän oli osakas McKinsey&Companyssä vuosina 1999-2003.
DI, KTM Hans Sohlström on toiminut Rettig Groupin toimitusjohtajana
vuodesta 2012 lähtien. Tätä ennen hän toimi useissa eri johto- ja
päällikkötason tehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1990-2012. Sohlström
aloittaa 1.2.2016 Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana.

KTT, KTM Riitta Viitala toimii Vaasan yliopistossa johtamisen professorina.
Tätä ennen hän on ollut muun muassa koulutuspäällikkönä Jyväskylän yliopiston
Chydenius-Instituutissa, opetus- ja kehittämistehtävissä Keski-Pohjanmaan ja
Helian ammattikorkeakouluissa sekä Suomen Postissa henkilöstön
kehittämispäällikkönä ja hallintopäällikkönä Tapio Laakso Oy:ssä. Viitala on
Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja I-Mediat Oy:n hallituksien jäsen.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Hans Sohlström, joka ei ole
riippumaton yhtiön merkittävästä välillisestä osakkeenomistajasta Ahlström
Capital Oy:stä, jonka toimitusjohtajana hän aloittaa 1.2.2016. Alexander
Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Vimpu
Intressenter AB:stä, jonka toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen hän on.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi ehdokkaat
ovat saattaneet nimitystoimikunnan tietoon, että jos heidät valitaan, he
nimittävät Hans Sohlströmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jan Inborrin
hallituksen varapuheenjohtajaksi. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuillawww.ahlstrom.com/fi.

1 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous
päättää muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä
lähinnä kuvastamaan hallinnointikoodin uudistuksia. Ehdotuksen mukaan
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan lisäämällä
(i) oikeus hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille pyytää, että
heidän omistuksensa huomioidaan määritettäessä oikeutta nimittää jäsen
nimitystoimikuntaan, (ii) nimitystoimikunnalle uusi tehtävä sisällyttää
suositus siitä, kuka ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulisi valita
hallituksen puheenjohtajaksi, (iii) nimitystoimikunnalle uusi tehtävä
määritellä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, ja (iv)
nimitystoimikunnalle oikeus saada tietoja hallituksen jäsenten
riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä, sekä tekemällä
tiettyjä muita teknisiä muutoksia.
2 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan
hyväksytyn laskun mukaan.
3 Tilintarkastajan valitseminen Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti
hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston.
4 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään

4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan
hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää
siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien
osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Ahlstrom Oyj:n verkkosivuilla
osoitteessawww.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla
viimeistään 26.2.2016. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla verkkosivuilla 19.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1 Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihenviimeistään 31.3.2016 klo 16.00
.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.