Du är här

2016-01-29

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2015: Kannattavuus parani selkeästi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2016 klo 08.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta.
Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä
saatavilla osoitteessawww.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2015

Kannattavuus parani selkeästi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Loka-joulukuu 2015 verrattuna loka-joulukuuhun 2014

* Liikevaihto 255,0 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa), kasvua 3,2
%.Vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 2,4 % kiinteillä valuuttakursseilla
laskettuna.
* Liikevoitto -16,4 miljoonaa euroa (-4,3 milj. euroa).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 miljoonaa euroa (-1,8 milj.
euroa) eli 3,0 % (-0,7 %) liikevaihdosta. Tämä oli yhdeksäs peräkkäinen
parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
* Tulos ennen veroja -20,5 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa).
* Osakekohtainen tulos -0,46 euroa (0,09 euroa).
* Liiketoiminnan nettorahavirta 23,3 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2015 verrattuna tammi-joulukuuhun 2014

* Liikevaihto 1 074,7 miljoonaa euroa (1 001,1 milj. euroa), kasvua 7,4 %.
Vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 0,7 % kiinteillä valuuttakursseilla
laskettuna.
* Liikevoitto 21,9 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 47,5 miljoonaa euroa (28,6 milj.
euroa) eli 4,4 % (2,9 %) liikevaihdosta.
* Tulos ennen veroja 22,6 miljoonaa euroa (-9,4 milj. euroa). Tulos sisältää
Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 20,3 miljoonan euron voiton.
* Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (-0,22 euroa).
* Liiketoiminnan nettorahavirta 60,0 miljoonaa euroa (35,4 milj. euroa).

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

* 21.1.2016: Sopimus lasikuituliiketoiminnan myynnistä allekirjoitettu
* 29.1.2016: Uudistettu strategia ja uudet pitkän aikavälin tavoitteet
julkistettiin

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Kannattavuuden parantaminen oli toimintamme pääteema vuonna 2015, ja tämä
näkyi myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin saavutimme kirkkaasti
tavoitteemme. Kannattavuuteen on vaikuttanut myös tuoteportfoliomme
optimointi, parantunut hinnoittelu ja kustannuskuri. Lisäksi olemme nostaneet
uusien yksiköidemme kapasiteetin käyttöastetta Binzhoun
tapettituotantolinjalla ja Longkoun tehtaalla. Vuoden puolivälissä alkanut
kysynnän hidastuminen joillain avainmarkkinoillamme jatkui raportointikauden
loppuun saakka ja vaikutti selvästi negatiivisesti liikevaihtoomme.

Hidastuminen näkyi selkeimmin Filtration-liiketoiminta-alueella, erityisesti
moottorinsuodatinmateriaaleissa. Hidastuminen vaikutti myös jonkin verran
Food and Medical -liiketoiminta-alueeseen, joka kuitenkin kokonaisuutena
paransi juoksuaan läpi vuoden. Building and Energy -liiketoiminta-alue jatkoi
onnistuneesti liikevaihdon kasvattamista ja kannattavuuden parantamista. Olen
myös erittäin tyytyväinen Kiinan tapettilinjan käynnistymisen nopeutumisesta.

Taseemme on tämän vuoden alussa huomattavasti vahvempi johtuen parantuneesta
rahavirrasta ja ydintoiminnan ulkopuolisten taloudellisten erien myynnistä
vuonna 2015. Vuonna 2016 keskitymme tänään julkistamamme uuden strategiamme
jalkauttamiseen. Rakennamme vahvempaa ja asiakaskeskeistä yhtiötä, joka on
suoraviivainen ja fokusoitunut. Tämän vuoksi olemme hiljattain julkaisseet
tiedon lasikuituliiketoiminnan myynnistä."

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom odottaa liikevaihdon jatkuvista toiminnoista olevan 950-1 050
miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton jatkuvista toiminnoista
odotetaan olevan 4,2-5,2 % liikevaihdosta.

Näkymät eivät sisällä Building&Wind -liiketoimintayksikköä, joka raportoidaan
osana lopetettuja toimintoja vuoden 2016 alusta alkaen. Oikaistu liikevoitto
ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai myyntivoittoja ja
-tappioita.

Ehdotus osingonjaoksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta.

Avainlukuja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos, % Q1-Q4/2015 Q1-Q4/2014 Muutos, % |
| Liikevaihto 255,0 247,0 3,2 1 074,7 1 001,1 7,4 |
| Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 21,6 11,5 87,8 104,8 78,6 33,2 |
| % liikevaihdosta 8,5 4,7 9,7 7,9 |
| Liikevoitto -16,4 -4,3 21,9 -3,7 |
| % liikevaihdosta -6,4 -1,7 2,0 -0,4 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 -1,8 47,5 28,6 66,1 |
| % liikevaihdosta 3,0 -0,7 4,4 2,9 |
| Tulos ennen veroja -20,5 5,7 22,6 -9,4 |
| Kauden tulos -20,2 5,6 8,6 -10,3 |
| Osakekohtainen tulos -0,46 0,09 0,06 -0,22 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -11,4 -2,6 3,9 -0,5 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta* 23,3 18,9 23,1 60,0 35,4 69,2 |
| Investoinnit 13,7 16,3 -16,1 27,3 45,4 -39,9 |
| Korolliset nettovelat* 195,9 253,8 -22,8 195,9 253,8 -22,8 |
| Velkaantumisaste, %* 65,4 79,3 65,4 79,3 |
| Omavaraisuusaste, %* 35,8 34,8 35,8 34,8 |
| Henkilöstö kauden lopussa 3 311 3 401 -2,6 3 311 3 401 -2,6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate (EBITDA) = tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalennuksia

* Sisältää lopetetut toiminnot vuonna 2014.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lasikuituliiketoiminnan myynti

Ahlstrom allekirjoitti 21.1.2016 sopimuksen Building&Wind
-liiketoimintayksikkönsä myynnistä yhdysvaltalaiselle, New Yorkin pörssissä
noteeratulle Owens Corningille. Alustava velaton kauppahinta on 73 miljoonaa
euroa, joka tarkentuu oikaistun käyttökatteen (EBITDA) mukaan.

Building&Wind -liiketoimintayksikkö valmistaa lasihuopaa pääasiassa
lattiaratkaisuihin sekä lasikuidusta erikoislujitteita tuulivoimaloiden
siipilapoihin. Yksikön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 77 miljoonaa euroa ja
toiminta oli kannattavaa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat tehtaat Karhulassa
ja Mikkelissä sekä Venäjän Tverissä ja ne työllistävät yhteensä noin 260
henkilöä. Yksikön päämarkkinat sijaitsevat Euroopan ja Venäjän lisäksi
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Järjestely on ehdollinen tavanomaisille viranomaishyväksynnöille mukaanlukien
oleelliset kilpailuviranomaishyväksynnät ja sen odotetaan toteutuvan vuoden
2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ahlstrom kirjaa arviolta 25 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutumisen
jälkeen. Building&Wind -liiketoimintayksikkö raportoidaan vuoden 2016 alusta
alkaen osana lopetettuja toimintoja järjestelyn toteutumiseen asti.

Uudistettu strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet julkistettiin

Ahlstrom on toteuttanut kattavan strategia-arvioinnin ja määrittänyt uudelleen
vuoteen 2018 asti ulottuvan strategian. Maailmanlaajuiset kehitystrendit
vaikuttavat asiakkaisiimme, ohjaavat tuotetarjontaamme ja luovat meille
lukuisia mahdollisuuksia. Kasvamme ja luomme arvoa sidosryhmillemme
tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia
materiaaleja.

Osana strategian toteutusta yhtiön liiketoimintarakennetta yksinkertaistettiin
ja se koostuu nyt kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat
Filtration&Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa asiakas-
ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on
liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja toimintamallit. Tämä tukee
asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä
kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä
tehokkaampaa tuotteiden lanseerausprosessia.

Uuden tiekarttamme neljä teemaa kokoavat strategiamme painopisteet:
kaupallinen osaaminen, uusi virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu
tuotantokapasiteeetin tehokkaammalla käytöllä ja kasvu uusilla alueilla.

Ahlstromin hallitus on hyväksynyt yhtiön uudistettua strategiaa tukevat uudet
pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihtelujen:

* Liikevoittomarginaali: oikaistu liikevoittomarginaali yli 8 % vuoteen 2018
mennessä
* Velkaantumisaste: pidetään alle 100 %:ssa
* Osinko: vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu yhtiön
vuosittaiseen tulostoteumaan

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia,
arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita tai lopetettuja toimintoja.

Aiemmat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet olivat:

* Liikevaihto: vähintään 5 % vertailukelpoisesta vuotuisesta kasvusta
* Liikevaihto uusista tuotteista: vähintään 20 %
* Liikevoitto*: 7 % liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä ja 10 %
liikevaihdosta vuoden 2016 jälkeen.
* Velkaantumisaste: pidetään 50-80 %:ssa

*Ilman kertaluonteisia eriä

Ehdotus voitonjaosta

Ahlstromin tavoitteena on maksaa vakaa, ajan myötä kasvava osinko, jonka
perustuu yhtiön vuosittaisiin nettotuottoihin.

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2015 olevat jakokelpoiset varat olivat 415 834
745.25 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta edellä mainittujen
osingonjakoperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiön voitonjakoon oikeuttavilla osakkeilla voi käydä kauppaa 5.4.2016
saakka. Osinko maksetaan kaikille osakkeenomistajille, jotka on merkitty
osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon
7.4.2016. Yhtiön osakkeiden määrä 31.12.2015 oli 46 670 608, minkä
perusteella osinkoina voidaan jakaa enintään 14 467 888,48 euroa. Osinkoa ei
kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamille omille osakkeille.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2016.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 60 000 euroa varataan lahjoituksiin
hallituksen harkinnan mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom odottaa liikevaihdon jatkuvista toiminnoista olevan 950-1 050
miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton jatkuvista toiminno...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.