Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

AIK Fotboll: Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 14 mars 2019

Följande beslut fattades av årsstämman:

· Resultat- och balansräkningen för Bolaget respektive koncernen
avseende räkenskapsåret 2018 fastställdes. De till årsstämman
förfogande medel som uppgick till 28 707 615 kronor överfördes i ny
räkning. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

· Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer under
räkenskapsåret 2018 beviljades ansvarsfrihet.

· Val till styrelse skedde i enlighet med AIK Fotbollsförenings
framlagda förslag, innebärande att antalet styrelseledamöter utökades
till nio och antalet styrelsesuppleanter fastställdes till en, att
Robert Falck nyvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande, att
Marianne Bogle, Helena Roxtorp, Anders Appell, Patrick Englund och
Eric Ljunggren omvaldes till styrelseledamöter, att Tomas Franzén,
Jonas Svanberg och Joen Averstad nyvaldes till styrelseledamöter samt
att Nazanin Vaseghpanah nyvaldes till styrelsesuppleant.

· Val till revisor skedde i enlighet med Nomineringskommitténs
förslag, innebärande att antalet revisorer fastställs till en samt
att Ernst & Young Aktiebolag utsågs till Bolagets revisor för tiden
intill årsstämman 2023. Ernst & Young Aktiebolag avser att utse Linn
Haslum Lindgren till huvudansvarig revisor.

· Beslutades att styrelsearvode inte skall utgå till styrelsens
ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

· Valdes Niklas Strömstedt till oberoende representant i
Nomineringskommittén.

· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
fastställdes i enlighet med av styrelsen framlagt förslag.

· Styrelsen bemyndigades att, längst intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier.
Nyemission skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som
tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman.
Skälet för att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att
Bolaget, om det bedöms nödvändigt, snabbt skall kunna ta in det
kapital som behövs för att tillgodose Bolagets behov av
rörelsekapital. Teckningskursen skall vid varje emissionstillfälle
sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt
som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Vice VD och ekonomichef AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aik-fotboll/r/kommunike-fran-aik-fotboll-ab-s...
https://mb.cision.com/Main/14964/2763794/1007642.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.