Du är här

2017-05-31

Akademibokhandeln Holding: Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 127,6 Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -11,6 Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -13,0 Mkr

VD har ordet
Akademibokhandeln Holding AB (publ) bildades den 17 februari 2017 och
förvärvade i mars Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag.

Denna delårsrapport redogör för utvecklingen i verksamheten från att
bolaget bildades och sedermera förvärvade verksamheten i
Akademibokhandelsgruppen. Detta innebär att den finansiella
utvecklingen i denna delårsrapport endast avser utvecklingen under
perioden från bildandet av Akademibokhandeln Holding AB (publ) till
utgången av mars, medan Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag
inkluderats från den 1 mars.

Finansiell utveckling koncernen
För perioden 17 februari till 31 mars uppgick nettoomsättningen för
koncernen till 127,6 Mkr och rörelseresultatet uppgick till -11,6
Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -13,0 Mkr och kassaflödet från
den löpande verksamheten uppgick till -33,6 Mkr.

Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 247,5
Mkr. Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till
486,2 Mkr.

Proforma-utveckling koncernen i jämförelse med föregående år
För perioden 1 januari till 31 mars så uppgick nettoomsättningen
proforma för koncernen till 435 Mkr (453 Mkr). Den lägre omsättningen
förklaras i sin helhet av att koncernen från 2017 inte längre
hanterar inköp av böcker till bokrean för Coops räkning.
Rörelseresultatet proforma uppgick till -11,2 Mkr (0,9 Mkr). Det
lägre resultatet förklaras av en svag inledning på bokåret, samt
planerade utökade satsningar på affärsutveckling och marknadsföring.

Väsentliga händelser under perioden
I mars 2017 förvärvade bolaget Akademibokhandelsgruppen AB med
dotterbolag. Förvärvet genomfördes till ett bolagsvärde om 700 Mkr.
Förvärvet finansierades med en emission av en företagsobligation om
500 Mkr, som genomfördes under mars 2017. I samband med förvärvet
återbetalades den återstående delen av en säljarrevers till tidigare
ägare (50,4 Mkr) och en tilläggsköpeskilling (50 Mkr) erlades.
Samtidigt som obligationen emitterades avslutades
checkräkningskrediten hos företagets bank och upphandling av en ny
checkkredit inleddes.

Transaktioner med närstående
Förvärvet av Akademibokhandelsgruppen AB skedde från Akademibokhandeln
Holding AB:s aktieägare.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Volati AB (publ) har genom dotterbolaget Volati 2 Holding AB den 16
maj 2017 ingått avtal med bolagets aktieägare om ett förvärv av
samtliga aktier i bolaget. Förvärvet är villkorat av godkännande från
Konkurrensverket och tillträde av aktierna bedöms ske under juli
2017.

Vidare har Akademibokhandelsgruppen med dotterbolag under maj månad
mottagit meddelande från befintligt pensionsbolag om återbäring
uppgående till cirka 12 Mkr, vilket bedöms påverka lönsamheten
positivt under det andra kvartalet 2017.

Finansiell kalender

· Delårsrapport januari-juni 2017 31 augusti 2017
· Delårsrapport januari-september 2017 9 november 2017
· Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver de väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.

Akademibokhandeln Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören
Stockholm den 31 maj 2017

Martin Tisell Håkan Söderbäck Björn Krasse
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
Peter Killberg Per Almgren Maria Hamrefors
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Denna information är sådan information som Akademibokhandeln Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31
maj 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Maria Hamrefors, VD, 070-601 92 05
Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

Om Akademibokhandeln Holding AB (publ)
I Akademibokhandeln Holding AB (publ) ingår den marknadsledande
bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 108 butiker (centralägda och
franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som erbjuder flera miljoner
böcker från hela världen. Med visionen "Läsglädje för alla, varje
dag" vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och
offentlig verksamhet. Gruppen ägs av investeringsfonden Accent Equity
2012, J.P. Killberg & Son Bokhandelsaktiebolag, Stiftelsen
Bokförlaget Natur & Kultur samt ledning och styrelse. Mer information
finns tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandeln.se
(https://owa.cision.com/owa/Publish@cision.com/redir.aspx?C=sHNRCZeGwUW-i...)
och www.bokus.com
(https://owa.cision.com/owa/Publish@cision.com/redir.aspx?C=sHNRCZeGwUW-i...)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akademibokhandeln-holding/r/delarsrapport-for-...
http://mb.cision.com/Main/15833/2276456/681438.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.