Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

Akelius Residential Property AB: Akelius publicerar prospekt för D-aktie

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA
ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA, ELLER I ANNAT LAND DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA
OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET
AV PRESSMEDDELANDET.

Finansinspektionen har godkänt Akelius prospekt avseende Akelius
erbjudande av stamaktier av serie D.

Prospektet finns tillgängligt på
Akelius hemsida, www.akelius.com,
Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt,
Avanzas hemsida, www.avanza.se.
Det kommer även vara tillgängligt på Finansinspektionens hemsida,
www.fi.se.

Stockholm, 2019-09-18

Pål Ahlsén
VD, Koncernchef
+46 768 07 97 02
pal.ahlsen@akelius.se

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Avanza Bank är
bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande
skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får
inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong,
Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon
annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller
kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet
innehåller får ej distribueras, direkt eller indirekt, till eller
inom USA (inklusive dettas territorier och innehav, stater inom USA
eller District of Columbia). Detta pressmeddelande är ej del av och
utgör inte något erbjudande eller uppmanande att köpa eller teckna
värdepapper i USA. De D-aktier som omnämns häri har inte, och kommer
inte att, registreras i enlighet med vid var tid gällande amerikanska
Securities Act från 1933.

D-aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA och det kommer inte
heller att erbjudas värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i
detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte
att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i
Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan registrering
skulle vara otillåten, och får, med vissa undantag, inte erbjudas
eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till
förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i
Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller
Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i
USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande
skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som
omnämns häri, är riktat endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell
erfarenhet av frågor rörande investeringen som faller under Artikel
19(2) i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, såsom ändrat från tid till annan, ("Order")
eller (iii) så kallade high net worth-entiteter som faller under
Artikel 49(2) i Order eller (iv) certifierade så kallade high net
worth-individer och certifierade och själv-certifierade kvalificerade
investerare såsom beskrivet i Artiklarna 48, 50, och 50A i Order
eller (v) till dem till vilka det annars lagligen får kommuniceras
(samtliga sådana personer benämns "Relevanta Personer").
Investeringar som har anknytning till denna kommunikation kommer
endast att vara tillgänglig för, och involvera, Relevanta Personer.
Annan person som inte är en Relevant Person får inte agera på basis
av, eller förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande är distribuerat i länder som är medlemmar av det
europeiska ekonomiska samarbetet där Europaparlamentets och Rådets
Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och därtill hörande
Delegerade Förordningar ("Prospektreglerna") är tillämpliga, endast
till sådana personer som är kvalificerade investerare i den mening
som avses i Prospektreglerna i sådana medlemsländer och till sådana
personer till vilka detta dokument på lagliga grunder kan vara riktad
och inga sådana övriga personer som inte är Relevanta Personer eller
inte är kvalificerade investerare får agera på basis av, eller
förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft och Swedbank AB (publ) ("Global
Coordinators") agerar exklusivt för Akelius Residential Property AB
(publ) och ingen annan i samband med erbjudandet och upptagandet av
handel av D-aktien, och kommer varken att betrakta någon annan person
som sin kund i förhållande till erbjudandet och kommer inte att vara
ansvarig mot någon annan än Akelius Residential Property AB (publ)
för tillhandahållande av det skydd som deras respektive kunder
erhåller, eller för att ge rådgivning i relation till erbjudandet
eller innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion,
åtgärd eller annan fråga omnämnd häri.

Ingen av Global Coordinators, inte heller något av deras respektive
dotterföretag, närstående eller någon av deras respektive partners,
styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare, agenter
eller någon annan person accepterar något ansvar eller skyldighet av
något slag för, eller lämnar någon utfästelse eller garanti,
uttryckligen eller underförstådd, avseende sanningen, korrektheten,
fullständigheten eller rättvisan av informationen eller åsikterna i
detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från
detta pressmeddelande) eller någon annan information som relaterar
till Akelius Residential Property AB (publ), eller något av dess
dotter- eller närståendeföretag, varken skriftlig, muntlig eller i en
visuell eller elektronisk form och oavsett hur den har
tillgängliggjorts, eller för eventuella förluster som uppkommer från
något användande av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller
på annat sätt uppstår i samband med detta.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/akelius-residential-property-ab/r/akelius-pub...
https://mb.cision.com/Main/3302/2907151/1107380.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.