Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Aktieägarna i SkiStar AB (publ)

Aktieägarna i SkiStar AB (publ)

kallas härmed till årsstämma lördagen den 10 december 2016 kl 14.00 i Experium
på Lindvallen i Sälen. Lunch serveras från
kl 11.30 då även inregistrering till stämman sker.

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

-- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, nedan Euroclear, förda
aktieboken måndagen den 5 december 2016,
-- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 5
december 2016 kl 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear i god tid före måndagen den 5
december 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. De uppgifter som hämtas
kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman m m
Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till SkiStar AB (publ),
Att: Aktieägarservice, 780 67 Sälen, på bolagets hemsida
www.skistar.com/corporate eller per telefon 0280-880 95. Vid anmälan ska uppges
namn, personnummer/organisations-nummer, adress, telefonnummer samt antalet
innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid
som framgår av fullmakten, dock längst fem år. Fullmakten bör i god tid före
årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
till de aktieägare som så önskar. Fullmaktsformulär kan laddas ner från
bolagets hemsida eller beställas via post eller telefon, samma adresser och
telefonnummer som för anmälan (se ovan) gäller. Varje aktieägare eller ombud
får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres ska bolaget
upplysas härom i anmälan.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande
direktören
12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden
13. Val av styrelsesamt val av revisor/revisionsbolag
14. Val av ledamöter till valberedning
15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier
17. Stämmans avslutande

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.