Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Aktiebolaget Fastator: Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 14 december 2015 extra
bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades beslut som
framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Ny styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt valde
Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg
och Carl Bildt till nya styrelseledamöter i bolaget för tiden intill
nästa årsstämma med entledigande av Ulf Adelsohn, Mats Hulth och
Svante Norrestad Bengtsson.

Teckningsoptioner till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag och med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera högst 650
000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 650
000 nya aktier av serie B. Samtliga teckningsoptioner får uteslutande
tecknas av bolagets indirekt helägda dotterbolag Konyab 1 i Sverige
AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta
teckningsoptionerna till bolagets ledningsgrupp. Stämman beslutade
att godkänna att dotterbolaget överlåter högst 125 000
teckningsoptioner till envar av bolagets ledningspersoner Joakim
Orthen, Fredrik Klerfelt, Erika Kveldstad och Daniel Hummel.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag, att rörlig
ersättning till en ledande befattningshavare får uppgå till högst 200
procent av befattningshavarens fasta årslön samt att tidigare antagna
principer för ersättning till ledande befattningshavare i övrigt ska
gälla oförändrat.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier av serie b. Bemyndigandet får högst
omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100
000 000 kronor.

Kvittningsemission
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag, att emittera
högst 1 145 145 B-aktier till en teckningskurs om 27,66 kronor per
tecknad aktie genom kvittningsemission. Teckningsberättigade är
personer med fordringar hos bolaget, däribland styrelseledamoten Ulf
Adelsohn. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med
högst 1 832 232 kronor, genom utgivande av högst 1 145 145 nya aktier
av serie B till en sammanlagd teckningskurs om högst 31 674 710,70
kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga
stängningskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North, under
de tio (10) handelsdagarna som föregick offentliggörandet av
kallelsen till bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Hummel, VD, Tel: +46 (0) 70-661 24 29, e-post:
daniel@fastator.com

Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i
entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas
sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 december 2015 kl. 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/kommunike-fran-extra-b...
http://mb.cision.com/Main/1570/9885537/457469.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.