Du är här

2018-08-28

Alelion Energy Systems AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet i korthet, koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 53,7 (53,6) Mkr
· Orderingången ökade till 57,1 (48,3) Mkr
· Rörelsens kostnader minskade till 58,6 (63,0) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-6,4) Mkr
· Nettoresultatet ökade till 0,9 (-6,5) Mkr

Perioden jan-juni i korthet, koncernen

· Nettoomsättningen ökade till 110,3 (79,4) Mkr
· Orderingången ökade till 108,7 (86,7) Mkr
· Rörelsens kostnader ökade till 120,5 (99,5) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-14,5) Mkr
· Nettoresultatet ökade till 1,1 (-14,8) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

· Alelion har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH, ett tyskt bolag
under likvidation som specialiserat sig på avancerad teknologi för
optimering av lokal energilagring.

· Alelion har tecknat ett ramavtal med japanska Toyota Industries
Corporation, TICO, moderbolaget i industrikoncernen Toyota.

· Alelion har fått en order på ca 15 mkr på batterier av den tyska
specialfordonstillverkaren Kamag.

· Bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB beslutade att inrätta
ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i
bolaget och dess dotterbolag genom vederlagsfri emission av högst 1
500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i
bolaget.

VD-kommentar

Fortsatta framgångar på allt hetare marknad

Under kvartal två i år fortsatte försäljning och orderingång att
utvecklas positivt och vi lyckades för andra kvartalet i rad redovisa
ett positivt rörelseresultat. Alelion verkar på en högintressant
marknad som både är i snabb utveckling och förändring vilket kommer
att innebära fler aktörer och ökad konkurrens. För att fortsätta
lyckas på en sådan marknad krävs rätt produktion, rätt produkter och
rätt affärsmodell. Efter det senaste årets stora investeringar
befinner sig Alelion i den gynnsamma positionen att ha tillgång till
samtliga.

När Alelion startade sin resa för 12 år sedan var det i övertygelsen
att framtiden var elektrisk och att litiumjonteknologin var en
central del av denna framtid. Den utveckling som skett sedan dess har
bara ytterligare stärkt oss i den övertygelsen och idag är frågor om
elektrifiering, energilagring och omställning till mer hållbara
energisystem, helt centrala inom stora sektorer av samhället. När
Almedalsveckan gick av stapeln i år var seminarier på dessa teman
mycket vanligt förekommande och varhelst Alelion medverkade fick våra
produkter, lösningar och planer stor uppmärksamhet.

En marknad som växer snabbt lockar dock alltid nya aktörer och så är
det på marknaden för litiumjon-batterier också. Vi ser tydliga tecken
på detta i form av fler konkurrenter och ökad prispress och vi räknar
med att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vi är dock fast
övertygade om att Alelion hör till ett av de företag som är bäst
positionerade för att lyckas och detta för att vi har utnyttjat vårt
försprång och vågat investera för att skapa de nödvändiga
förutsättningarna för långsiktiga framgångar. Vad det handlar om kan
enkelt sammanfattas med Rätt produktion, Rätt produkter och Rätt
affärsmodell.

Sveriges första fabrik för litiumjon
I höst kommer vi att öppna Sveriges första fabrik för storskalig
produktion av litiumjonbatterier för fordon. Arbetet med att bygga om
Volvos gamla lokaler på Hisingen går enligt plan och när den fullt
automatiserade monteringslinan är på plats kommer vi att kunna
producera batterier på ett mycket mer flexibelt och kostnadseffektivt
sätt än tidigare. Ungefär samtidigt kommer våra första batterier av
generation 3 att lanseras. De här batterierna är uppbyggda på moduler
som tillåter både automatiserad tillverkning och stor
anpassningsbarhet till olika produktsegment och kundkategorier. I ett
slag kommer vi då att kunna erbjuda både ett kraftigt utökat
produktutbud och en kraftigt effektiviserad produktion.
Slutresultatet blir ökad nåbar marknad och lägre produktionskostnad.

Den tredje och lika viktiga komponenten handlar om att ha en
affärsmodell som både kan ta till vara på möjligheterna i en snabbt
växande och föränderlig marknad, och samtidigt skapa största möjliga
kundnytta. Efter vårens förvärv av det tyska teknikbolaget Caterva
har denna mycket affärskritiska bit fallit på plats. Vad det handlar
om är den allt hetare frågan om hantering av energi, eller energy
management, dvs system för att optimera energikostnaden och minimera
miljöpåverkan. Våra truck-kunder sitter på batterier som tillsammans
utgör ett rullande energilager och som anslutna till elnätet både kan
ta emot och ge ifrån sig energi alltifrån balansen och behovet på
marknaden. Via Caterva fick vi ett virtuellt kraftverk som består av
drygt 200 kunder i Tyskland som bidrar till lastbalansering på
elnätet. Den affären bidrog med 4 Mkr i intäkter bara under juni i år
och vi ser stora möjligheter att utifrån den teknologin bygga en ny
och mycket lönsam affär inom energy management ihop med våra kunder
på trucksidan där behovet är stort. Här pågår redan intensiva
diskussioner och vi räknar med att lansera våra första försöksprojekt
inom området senare i år.

Inom litiumjonbatterier har vi på bara 12 år gått från idé till att
bli leverantör till några av marknadens största aktörer inom
materialhantering. Men när det gäller möjligheterna med
litiumjon-teknologin och energy management har vi bara börjat skrapa
på ytan.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems AB

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport jan-sep 2018, 6 november 2018

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
bolaget står inför.

Mölndal den 28 augusti 2018

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post:
daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post:
peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation
som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti kl.
08:30 CET

Rapporten i helhet finns som en bilaga till detta mail eller att
tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

Om Alelion

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer
litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet
materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta
dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är
överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre
hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.
Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig
produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer
att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas
stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på
www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform.
Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503
000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/14418/2601063/898369.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.