Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Alelion Energy Systems AB: Kommuniké från årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1
juni 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades
vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslut om disposition beträffande bolagets förlust

Årsstämman beslutade att den uppkomna förlusten jämte balanserad
förlust avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 86 972 962
kronor överförs i ny räkning.

Styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen ska oförändrat bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan
suppleanter. Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten och Håkan
Sandberg omvaldes och Per Nordberg nyvaldes som ordinarie ledamöter
och Jan Forsberg omvaldes som styrelseordförande för tiden intill
slutet av årsstämman 2018.

Bolaget ska en revisor. Det registrerade revisionsbolaget PwC omvaldes
till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Det
noterades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan
Palmgren kommer kvarstå som bolagets huvudansvarige revisor.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 600 000
kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000
kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget eller dotterbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m

Årsstämman beslutade att anta de riktlinjer för utseende av
valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som
antogs 2016 att gälla oförändrat intill nästa årsstämma. Ingen
ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett maximalt antal om 4
349 480 aktier, motsvarande cirka tio procent av utestående aktier i
bolaget. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller
genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Motivet till
förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och
möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess
marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse
eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med
nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt
anskaffa kapital till sådana förvärv.

Beslutet i sin helhet

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.alelion.com.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella
energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är
initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar för
att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer.
Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.
Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre
hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.
Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions
största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie
(ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med
G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/kommunike-fran-ars...
http://mb.cision.com/Main/14418/2276731/682840.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.