Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-13

Aligera AB: Kallelse till årsstämma i Aligera AB (publ)

Aktieägarna i Aligera AB (publ), 559026-8024, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 26e juli kl. 11.00 på Bolagets
kontor med adress Grev Turegatan 18, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast tisdagen den 18e juli 2017; och

· dels senast tisdagen den 18e juli 2017 kl. 16.00 anmäla sig
skriftligen per brev till Aligera AB (publ), Grev Turegatan 18, 114
46, Stockholm, via mail till sandberg@aligera.se eller per telefon
till 0701-800500. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer,
uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman, samt i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste
vara verkställd senast tisdagen den 18e juli 2017. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom
till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ned på Bolagets
webbplats, www.aligera.se.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Val av revisorer.
10. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag i korthet:
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman.
Kristoffer Exander föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat
disponeras i enlighet styrelsens förslag i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016.

Punkt 9 - Val av revisorer.
Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,
org. nr 556029-6740, ("PwC"). PwC har meddelat att för det fall PwC
väljs, kommer PwC att utse Bengt Kron till huvudansvarig revisor.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att på stämman begära att styrelsen och
den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska
situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till
annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana
förhållanden beträffande dotterföretag som avses ovan. Upplysningar
ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att
behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Grev Turegatan 18, 114 46, Stockholm, samt på dess
hemsida, www.aligera.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna
skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid stämman.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 12 000 000, varav 1
080 000 aktier av serie A och

10 920 000 av serie B aktier. Aktie av serie A har tio röster och
aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i Bolaget
uppgår till 21 720 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

__________________
Stockholm i juni 2017
Aligera AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 13 juni 2017 kl. 20:00 CET.

Om Aligera

Aligera AB (publ) är ett infrastruktur bolag med spetskompetens inom
förnyelsebarenergi. Koncernen äger och investerar exklusivt i
nyckelfärdiga produktionsanläggningar. Aligera grundades 2009 med
ambitionen att utveckla en hållbar framtid genom produktion utav
grön-energi. Koncernen värdesätter transparens och vill investera tid
och pengar för att bygga en god vindkraftsportfölj med attraktiva
vindlägen.

Aligera AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 559026-8024
info@aligera.se, www.aligera.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=432632...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.