Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

Allgon AB: Delårsrapport Allgon AB (PUBL)  1 JANUARI  - 30 JUNI 2016

Kvartalet i korthet

Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara med 2016
års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora förändringar, se
sidorna 6-10 för mer information.

· Nettoomsättningen uppgick till 37,1 (28,5) MSEK, en ökning med 30
% jämfört med motsvarande period 2015.

· Kvartalets EBITDA uppgick till -0,7 (5,7) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (3,3) MSEK, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på -6,1 (11,4) %.

· Kvartalets resultat uppgick till -2,4 (3,2) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,14 (0,36) kr/aktie.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,1 (13,8)
MSEK.

· Teckningsoptionsprogram från 2013 och 2016 har utnyttjats och
Allgon tillfördes likvida medel om 10,6 MSEK efter
emissionskostnader.

· Dotterbolaget Smarteq Wireless AB har erhållit två nya
utvecklingsuppdrag. Ett för en internationell industrikoncern
avseende uppkopplade verktyg och ett för Bentley Motors avseende en
inbyggd LTE antenn.Ordervärdet för projekten uppgår till cirka 1,5
MSEK och visar att bolaget har kapacitet att ta viktiga
utvecklingsprojekt åt globala storföretag.

· Dotterbolaget Åkerströms Björbo AB har under perioden tagit två
större order med ett sammanlagt ordervärde om 1,5 MSEK varav den ena
är från ett tyskt säkerhetsbolag och avser ett helt nytt
användningsområde för Åkerströms produkter. Ordern gäller system som
ska användas för påkallande av hjälp i nödsituationer.

· På ordinarie årsstämma valdes Sven von Holst till ny ordförande i
Allgon efter att Christer Palm avböjt omval. Vidare så valdes
Ingalill Östman in i styrelsen efter att Patrik Bluhme avböjt omval.
Stämman beslutade vidare om sammanläggning av aktier så att 50 gamla
aktier omvandlas till en ny. Denna förändring registrerades den 11
maj.

· Yasemin Heper Mårtensson har utsetts till ny VD för dotterbolaget
Smarteq Wireless AB. Yasemin tillträder den 29 augusti.

· Allgon har bytt certified advisor till Redeye AB.
Perioden i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 69,8 (57,3) MSEK, en ökning med 22
% jämfört med motsvarande period 2015.

· Periodens EBITDA uppgick till -1,6 (12,4) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (7,8) MSEK, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på -6,6 (13,6) %.

· Periodens resultat uppgick till -4,9 (7,7) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,29 (0,87) kr/aktie.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,6
(15,5) MSEK.

VD har ordet

Andra kvartalets fakturering uppgår till 37,5 MSEK vilket är en ökning
från första kvartalets utfall för den nya Allgon koncernen som var
32,6 MSEK. Omsättningsökningen är tillfredställande men det
förändringsarbete som genomförts avseende leverantörsbas och
produktion har ännu inte fått genomslag i lönsamheten. Under
kvartalet har vi haft avvecklingskostnader för personal i Åkerströms
fabrik i Kina samtidigt som vi rekryterat en ny ledning och bytt ut
ett antal medarbetare. Fabriken i Kina fungerar nu tillfredställande
och leveransplaner och kvalitetsarbete löper enligt plan så första
delen i det åtgärdsprogram som sjösattas vid förvärvet av Åkerströms
är avklarad. Vidare har vi investerat i förbättringsåtgärder i
Åkerströms verksamhet i Björbo. Fokus har legat på kvalitet och
produktionsprocesser, arbetet pågår och förväntas vara slutfört under
det fjärde kvartalet. Sammantaget så har ovanstående åtgärder
belastat kvartalets resultat negativt med cirka 1 MSEK. Som tidigare
meddelats är 2016 ett mellanår där vi har fokus på att skapa mer
affärer inför kommande år och förbättra flöden och processer inom
koncernen. Vårt negativa resultat är inte tillfredställande men vår
förvissning är att när väl åtgärdsprogrammen genomförts kommer Allgon
att ha en lönsam och sund grund att stå på inför den fortsatta
expansionen.

Elmätarutrullningen i Norge har nu påbörjats på allvar. För
antennverksamheten i Smarteq Wireless är det en viktig framgång efter
ett intensivt arbete av hela teamet för att öka vår organiska
tillväxt. Det innebär ökade intäkter och en långsiktig affär fram
till och med slutet av 2019. Norge kommer att installera 2.9
miljoner elmätare och vår kund och partner har vunnit mer än 50 % av
den totala volymen vilket är positivt för Smarteq Wireless. I Norge
ser vi även en möjlighet att vinna fler affärer inom AMR (Automatic
Meter Reading). Utöver Norge finns en god potential att vinna
ytterligare AMR affärer i Europa vilket medfört att vi valt att
investera i utökade säljresurser.

Industriell IOT - uppkoppling av maskiner inom industrin är ett
affärsområde i stark tillväxt. Vi ser en bra möjlighet att utnyttja
vår kompetens inom antenner, industriell radiostyrning och trådlös
kommunikation för att skapa oss en position inom denna marknad. En
viktig framgångsfaktor för Allgon- koncernen kommer att vara den
stora kundbas vi har inom svensk industri som alltmer digitaliserar
sina verksamheter. Detta är en av flera affärsmöjligheter vi kommer
att utvärdera under hösten.

Åkerströms som vi förvärvade i januari är ett välkänt starkt varumärke
som producerar produkter och system för radiostyrning av
industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Företaget har
under kvartalet haft en fortsatt god orderingång och vunnit nya
affärer framför allt i Tyskland och i Sverige. Huvudfokus för
Åkerströms under resterande del av året är att öka intäkterna och
arbeta med förbättring av marginalerna inom ramen för de
åtgärdsprogram som sjösattes vid förvärvet.

Under maj månad genomförde Allgon en emission i samband med lösen av
optionsprogram. Emissionen medförde en förstärkning av kassan med
10.5 MSEK efter emissionskostnader. De två tidigare utställda
optionsprogrammen utnyttjades till fullo och ledande
befattningshavare i Allgon samt investerare tecknade aktier.

Allgon kommer att utökas med fler bolag som är nischade och verksamma
inom trådlösa produkter och system. I system ingår även mjukvara och
plattformar för uppkopplade enheter. Den gemensamma nämnaren skall
vara att alla bolag verkar inom trådlösa produkter och system
inriktade mot industrisegmentet där digitaliseringen ständigt pågår.
Vi eftersträvar inte snabba synergier utan fokuserar på att bibehålla
värdefull DNA i bolagen och att vara en attraktiv arbetsgivare. En
platt och enkel organisation med fokus på entreprenörskapet och
drivkraft framåt gör att Allgongruppen är en intressant möjlighet för
bolag som vill vara med och bygga den nya företagsgruppen, antingen
genom att vi förvärvar bolaget eller hittar andra former för
samarbeten. Vi ska utöver dessa operativa värden skapa ett ökat värde
för våra aktieägare

Under kvartalet har Allgongruppens bolag arbetat intensivt med att
vinna nya affärer för att öka våra intäkter. Affären i Norge visar
att vi når resultat och är ett bevis på att vi har rätt produkter för
marknadens behov. Vi har under kvartalet utsett en professionell
rådgivare för att hjälpa till i processen att identifiera nya
förvärv.

Vi har rekryterat en ny VD till Smarteq Wireless, Yasemin Heper
Mårtensson som påbörjar sin anställning den 29 augusti och har en
gedigen bakgrund från telekom och fordonsindustrin.

Kista den 29 augusti

Johan Hårdén

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD Johan Hårdéns
försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 klockan 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/delarsrapport-allgon-ab--publ---1-...
http://mb.cision.com/Main/236/2067514/554934.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.