Du är här

2017-05-24

AllTele: Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) årsstämma den 24 maj 2017

På dagens årsstämma beslutades i enlighet med förslagen från styrelsen
och valberedningen.

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Johan Hellström beskrev bolagets
verksamhet.

Utdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, totalt
49 286 165 kronor, skulle utgå. Överskjutande del av till årsstämmas
förfogande stående vinstmedel, 308 654 457 kronor, balanserades i ny
räkning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 29
maj 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2016. Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt
arvode till av bolaget icke anställda ledamöter och styrelsens
ordförande med vardera 125 000 kronor.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, genom
omval utse Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Björn Fernström och Paul
Moonga samt genom ny val utse Johan Åsberg, Lars Roth och Anna
Philipson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av
årsstämman 2018. Till styrelseordförande omvaldes Thomas Nygren. Det
noterades att Lars Roth kommer att tillträda sitt uppdrag som
styrelseledamot den 1 juli 2017.

Vidare förärades Ola Norberg med titeln som evig hedersordförande.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Michael Forss som
huvudansvarig revisor intill utgången av 2018 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur
för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens
uppdrag.

Bemyndiganden

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om dels nyemission av högst 1 500 000 aktier
för spridningsemission genom kontant betalning, dels om nyemission av
högst 1 000 000 aktier för inhämtande av riskvilligt kapital samt för
betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser genom kontant
betalning eller betalning genom apport eller kvittning.
Bemyndigandena ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information:

AllTele

Johan Hellström, CEO

Mobil: +46 (0)70 656 77 90

E-post: johan.hellstrom@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via
AllTele Privat levereras fasta och mobila telefoni- och
bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele
Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster
till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet,
bästa service och funktion.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=429724...
http://mb.cision.com/Main/1769/2273501/679611.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.