Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-28

AllTele: Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) årsstämma den 28 maj 2014

På dagens årsstämma beslutades i enlighet med förslagen från styrelsen
och valberedningen.

Utdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning om 1 krona per aktie, totalt 25
415 766 kronor, skulle utgå. Överskjutande del av till årsstämmas
förfogande stående vinstmedel balanserades i ny räkning. Styrelsen
bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för utdelningen till en
tidpunkt som infaller senast under tredje kvartalet 2014.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2013. Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt
arvode till av bolaget icke anställda ledamöter med vardera 125 000
kronor.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för
tiden intill slutet av årsstämman 2014, välja Thomas Nygren, Ola
Norberg, Jean-Pierre Vandromme, Björn Fernström, Mark Hauschildt,
Paul Moonga, Robert Charpentier och Pierre Helsén genom omval till
styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Mark Hauschildt.
Därutöver består styrelsen av Marie Lundquist och Maria Almqvist som
arbetstagarrepresentanter.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Per Hedström som
huvudansvarig revisor intill utgången av 2015 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur
för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens
uppdrag.

Bemyndigande

Stämman beslutade slutligen att ge styrelsen ett bemyndigande att före
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 1 000
000 A-aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av
riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag
eller rörelser.

För ytterligare information:

AllTele

Paul Moonga, VD

Mobil: +46 (0)70 959 06 66

E-post: paul.moonga@alltele.se

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Kontakt AllTele
Paul Moonga, VD
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via
AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och
bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele
Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster
till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet,
bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alltele/r/kommunike-fran-alltele-allmanna-sven...
http://mb.cision.com/Main/1769/9593262/250481.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.