Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) tisdagen den 30 maj 2017 varvid
följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2016
samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till
preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie
fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per
preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 50 572 107 kronor och 60
öre på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni,
september och december 2017 samt sista vardagen i mars 2018. Därutöver ska de
nya preferensaktier som enligt beslut på stämman emitteras genom fondemission
och sådana aktier som kan komma att emitteras med stöd av det bemyndigande som
lämnades på stämman ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit
införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första
utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning
sker till stamaktieägarna utan resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla
60 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla
40 000 kronor vardera. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh,
Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens
ordförande.

Ernst & Young valdes som bolagets revisorer.

Årsstämman beslöt att emittera 250 000 teckningsoptioner avsedd för
incitamentsprogram för anställda i koncernen. Teckningsoptionerna tecknas av
ett av bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till anställda. De
antal teckningsoptioner som anställda har rätt att förvärva är olika beroende
på den anställdes befattning.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en
teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 155 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets stamaktier under
perioden 1 september 2017 – 1 oktober 2017 på NASDAQ First North. Teckning av
aktier i enlighet med villkoren kan ske under följande perioder: 1 – 15 oktober
2020, 1 – 15 oktober 2021 och 1 – 15 oktober 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med
högst 2 500 000 kronor fördelat på 250 000 aktier vilket motsvarar en
utspädningseffekt på cirka 1,5 procent på samtliga aktier och cirka 2,5 procent
på stamaktier.

Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 101 546
preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1 015 460
kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till
aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra
(100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande
fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt
delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen
betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar
till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska vara den 20 juni
2017.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 2 000 000
preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 20 000 000 kronor.
Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med
apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5
§ första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från
företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella
förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och
instruktionerna till densamma antogs av stämman.

Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
fastställdes.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, +46 733 96 97 27

Stockholm den 30 maj 2017

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.