Du är här

2017-05-23

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2017

y AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2017

Stockholm 2017-05-23

Januari – mars 2017

-- Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 637,2 (152,0) Mkr
och rörelseresultatet till 91,7 (27,6) Mkr. Resultat efter skatt 71,3
(20,4) Mkr motsvarande 5,78 (1,31) kr per stamaktie. I resultatet efter
skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till
förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.
-- Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 631,9 (89,0) Mkr och
rörelseresultatet till 103,6 (0,3) Mkr. Resultat efter skatt 94,6 (-5,4)
Mkr motsvarande 3,21 (-1,15) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för
perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av
Småa AB och övergången till IFRS rapportering.
-- Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 974,3 (795,7) Mkr,
motsvarande 43,43 (19,15) kr per stamaktie.
-- Under perioden byggstartades 138 (289) bostäder i projekt varav ALM Equitys
andel var 105 (142) bostäder.
-- Under perioden såldes 333 (24) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel
var
192 (21) bostäder.

Väsentliga händelser under perioden

-- Förvärvade och tillträdde 100 procent av aktierna i Småa AB från JM AB, HSB
Produktion AB och personalen i Småa AB. Förvärvspriset uppgick till 870 Mkr
finansierat genom banklån, preferenskapital och kassa.
-- Extra bolagsstämma hölls 24 februari där styrelsen gavs mandat att emittera
3,5 miljoner preferensaktier varav 2,5 miljoner emitterades vid tillträde
av Småa AB.
-- Tillträde av fastigheterna Timotejen 19 och 28 vid Telefonplan omfattande
57 700 kvm efter att den nya detaljplanen vunnit laga kraft. ALM Equitys
ägarandel är drygt 50 procent.
-- Förvärvade och tillträdde fastigheter med 10 000 kvm kommersiell yta i
centrala Enköping för 95 Mkr. ALM Equitys ägarandel 50 procent.
-- Genomförde listbyte för obligationen (ALME 101) från First North till
Nasdaq Stockholm. Bolaget har övergått till att rapportera enligt IFRS.
-- Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier genom
en fondemission, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 (1,20) kr per
stamaktie. Styrelsen föreslår vidare 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per
preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-- Emission av obligationslån om 600 Mkr med rörlig ränta Stibor 3m + 7,5 %
(kvartalsvis utbetalning) med förfallodag den 19 maj 2021.
-- Extern marknadsvärdering av ej produktionsstartade projekt visar på ett
övervärde om 2,2 Mdkr avseende ALM Equitys andel.
-- Byggstartat 345 bostäder vid Telefonplan i Stockholm, ALM Equity andel 50
procent.

*Segmentsredovisningen ger enligt bolaget den mest rättvisande bilden av ALM
Equitys verksamhet där successiv vinstavräkning används för samtliga projekt
och överensstämmer med bolagets interna rapportering.

VD har ordet

Kvartalet har präglats av att ALM Equity har slutfört två stora affärer –
förvärvet av bostadsutvecklaren Småa AB för 870 Mkr och tillträdet av projekten
vid Telefonplan i Stockholm efter laga kraft vunnen detaljplan, omfattande
totalt 57 700 kvm byggrätter till ett pris om 860 Mkr.

Förvärvet av Småa medför 275 000 kvm byggrätter, eget kapital om 403 Mkr och en
organisation för att fortsätta utveckla projekten i bolaget. Genom en tydlig
och förbättrad konceptualisering är ett självklart mål att höja
rörelsemarginalen utan att tumma på omsorgen av slutkunden. Arbetet med att
integrera Småa har påbörjats direkt och i takt med att deras pågående projekt
slutförs och fylls på med nya räknar jag med att vi kommer se en successivt
förbättrad rörelsemarginal.

Bostadsmarknaden i Storstockholm har svalnat från den överhettade situation för
två år sedan, som var framprovocerad av uppgifter om allehanda regleringar för
köparna av bostäder i syfte att minska allmänhetens låneskulder. Ett projekt
som normalt tar ett par månader att sälja fulltecknades efter bara någon vecka.
Kortsiktiga spekulanter upptäckte möjligheten att rida på vågen för en snabb
värdestegring. Mycket av denna osunda spekulation har försvunnit på grund av
sannolika åtgärder inom skatteområdet och av projektutvecklare. Med andra ord
är min bild att situationen åter är normaliserad med en fortsatt god
efterfrågan och stabil prisbild.

ALM Equity arbetar inom ett segment i samhället som har ett långsiktigt
perspektiv då de hus som uppförs idag kommer finnas kvar i åtskilliga
årtionden. När vi börjar planera ett nytt bostadsområde kan det ta ganska många
år innan spaden sätts i jorden och uppemot tio år innan den första kunden
flyttar in i sin bostad. Detta perspektiv kräver en jämförlig långsiktighet i
de spelregler som politiker och reglerande myndigheter beslutar om såväl när
det gäller byggnormer som olika skatteregler gällande belåning, ägande och
avyttring av en bostad. Den osäkerhet som under de senaste åren har vuxit fram
genom krav på olika om- eller nyregleringar av bygg- och boendesektorn är inte
gynnsam för de som ska försöka manövrera sin verksamhet eller sina liv på bästa
sätt. En parallell kan dras till pensionsområdet som präglas av långsiktighet
men där politikerna enats om långsiktiga spelregler beslutade av merparten av
riksdagspartierna. Ett motsvarande förhållningssätt för bygg- och boendesektorn
med långsiktiga villkor skulle gynna såväl branschen som kunderna.

PROJEKTPORTFÖLJ Totalt ALMs andel
----------------------------------------------------------------------------
jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar
2017 2016 2017 2016
----------------------------------------------------------------------------
Byggrätter 10 904 8 164 8 061 6 050
Startad produktion 138 289 105 142
Sålda bostäder 333 24 192 21
Bostäder i produktion vid periodens slut 1 787 937 1 396 622
Försäljningsgrad i produktion 79% 84% 76% 88%
Bostäder levererade till marknaden 36 70 30 35
----------------------------------------------------------------------------

Det gångna kvartalet har fortsatt att leverera en rad nya rekordnoteringar.
Omsättning, vinstnivå och antal bostäder under produktion visar på hög
aktivitet i koncernen. Med ungefär hälften av vår totala portfölj med färdig
detaljplan och mer under konvertering de närmsta åren kommer aktivitetsnivån
att skruvas upp ytterligare. I linje med det har vi efter perioden byggstartat
första delprojektet omfattande 345 bostäder i The BRiCK vid Telefonplan här i
Stockholm.

Stockholm 23 maj 2017

Joakim Alm, VD

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.