Du är här

2018-08-16

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Delårsrapport april - juni 2018

Koncern 1 april - 30 juni 2018

· Intäkter 4 372 kSEK (6 571 kSEK)
· Resultat efter skatt 1 kSEK (-552 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK)
· Soliditet 32 % (47 %)
· Kassaflödet var -628 kSEK(-2 385 kSEK)

Moderbolag 1 april - 30 juni 2018

· Intäkter 51 kSEK (0 kSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till - 928 kSEK (-1 586 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK)
· Soliditet 75 % (84 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare
information.

Ökade marginaler och resultat

Koncernen har haft en mycket svår period under det senaste året; med
vikande försäljning och andra motgångar. Det är därför mycket
glädjande att trenden nu tydligt brutits; trots att Q2 alltid varit
en relativt svår period för koncernen. Från mycket låga nivåer ökar
nu omsättningen igen och lönsamheten förbättras. Detta beror dels på
en generell kostnadskontroll men framförallt på kraftigt ökade
marginaler.

Trots att försäljningen är betydligt lägre än motsvarande period
föregående år så ökar såväl kassaflöde som lönsamhet.

AlphaHelix Technologies fortsätter den internationella lanseringen av
screeningplattformen för MRSA; BugScreener™ och vätskeroboten; Rob™.
För BugScreener™ har detta gått mycket trögt; trots att kunderna är
mycket positiva uteblir avsluten. BugScreener™ genererar dock mycket
goda intäkter från tidigare installationer. AlphaHelix har inlett ett
projekt för att bredda användningen av BugScreener™ för fler
patogener och på så sätt öka kundunderlaget.. Försäljningen av Rob™
går bättre; i både Sverige och utomlands. Fler distributörer och nya
applikationer börjar ge effekt. Samarbetsprojekten med
diagnostiktillverkare fortsätter som planerat. Fortfarande är dock
volymerna långt under förväntningarna.

AlpaHelix deltog i såväl ECCMID i Madrid i samt Analytica i München i
april. Flera nya distributörer tecknades efter dessa mässor.

Dotterbolaget Techtum Lab genomgick en stor förvandling i början av
året; med delvis ny personal, ny säljstrategi och förändrad
produktmix. Hittills är resultatet mycket tillfredsställande med
successivt ökande försäljning och kraftigt ökade marginaler.

I juni avslutades den upphandling som Uppsala, Umeå, Stockholms
Universitet gjort tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan.
Upphandlingen, som skulle träda i kraft vid årsskiftet, var tidigare
överklagad varför tecknandet dröjde. Dröjsmålet har drabbat Techtum
då avtalet omfattar några av bolagets viktigaste kunder. Techtum
omfattas av det nya avtalet; vilket förhoppningsvis kommer att
underlätta försäljningen till dessa kunder framöver.

Händelser efter perioden

Juli är traditionellt en mycket lugn månad; men i år är försäljningen
högre än föregående år i bägge dotterbolagen.

Aktien

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något uppgående
trend. Handeln är dock begränsad. Bolagets egna finansiella risk har
minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat
ytterligare; detsamma gäller likviditetsrisken. Ledningen har
fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300
aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som
möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade
funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa
rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och
Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt
vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna
produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland
annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger
förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för
användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande
maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna
marknad i Sverige.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening
av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™.
Bolaget tillverkar också ?Amp, som är en nischad PCR-maskin för en
begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som
efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är
en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR
reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så
kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix
partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för
kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar
PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som
väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q3 publiceras 2018-11-01

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets
regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande.
Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i
beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisorer.

Nacka 16 augusti 2018

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 0708 970 790

(Läs hela rapporten som bifogad PDF).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11549/2593673/892358.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.