Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-07

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Delårsrapport juli-september 2016

Koncern 1 juli - 30 september 2016

· Nettoomsättning 7 036 kSEK (4 706 kSEK)
· Resultat efter skatt 517 kSEK (34 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00 SEK)
· Soliditet 36 % (29 %)

Koncern 1 januari - 30 september 2016

· Nettoomsättning 17 720 kSEK (15 710 kSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till 857 kSEK (154 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,00 SEK)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare
information.

Försäljningen Upp 50%

Q3 är traditionellt en svag period; med lugna sommarmånader. I år
uppvisar koncernen en ökning på 50%, jämfört med motsvarande period
föregående år.

De satsningar som inleddes under 2015 börjar nu synas i siffrorna. Det
handlar framförallt om systemförsäljningar inom BioBanking och större
utrustningar. Fördelen med dessa affärer är att de genererar
omsättning under lång tid framöver; nackdelen att marginalerna är
något lägre; vilket också syns på periodens marginal.

Koncernen fortsätter att visa goda siffror. Vinstmarginalen för
perioden är goda 8%; trots den försämrade marginalen; och soliditeten
är kvar på över 35%. Den höga försäljningen har temporärt ökat
kundfordringarna kraftigt; vilket sänkt kassaflödet till nära noll.
På 12 månader rullande är avkastning på eget kapital 29% och på
totalt kapital 10%.

AlphaHelix har lagt betydande resurser på utveckling under perioden.
Eftersom ledningen valt att inte aktivera utvecklingskostnader så
påverkar detta resultatet negativt. Det handlar framförallt om
CE/IVD- registrering av Rob™. Många diagnostiska kunder kräver detta;
och ingen av konkurrenterna har ordnat det än.Vidare har
HPE/PCR-projektet i Vietnam tagit en del resurser i anspråk.
Vikigtast är dock kanske produktifieringen av MRSA-plattformen som
presenteras inom kort.

Diskussionerna med den tyska diagnostiktillverkaren pågår. Man
genomförde test av Rob™ för QPCR-setup och provpreparering; som föll
mycket väl ut. I konceptet ingår också modifiering av Rob™ för
blodprovsrör; vilket i sin tur ökar marknadsunderlaget för Rob™.

Händelser efter perioden

Techtum har inlett en omfattande omorganisation. Syftet är att
säkerställa den goda lönsamheten efter bortfallet av intäkter från
KAPA-försäljningen. Fokus blir nu mer tydligt på mer omfattande
systemförsäljning. Detta var helt i enlighet med bolagets långsiktiga
strategi men fick nu tidigareläggas något.

AlphaHelix har inlett avtalsdiskussioner med finska Expression
Analytics om kommersiellt samarbete kring HPE/PCR. Studien beräknas
vara klar under Q1 2017 och då har AlphaHelix förhoppningsvis del i
en ny, metod; där AlphaAmp™ är central.

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har varit relativt stabil under perioden. Minsta
dagshandelsvolym har minskat något under perioden. Bolagets egna
finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att
kursrisken minskat ytterligare; men att likviditetsrisken ökat.
Ledningen har fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som
möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade
funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa
rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och
Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt
vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna
produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland
annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtum säljer utrustning och förbrukningsvaror för
DNA-analyser(PCR/QPCR/dPCR/NGS) samt biobanker. Fokus är på att ge
användaren fördelar genom att erbjuda bättre lösningar än
konkurrenterna. Kunderna är laboratorier som arbetar med exempelvis
diagnostik, forskning eller kriminalteknik.

AlphaHelix Technologies har ett fåtal egna produkter; ?Amp, som är en
nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig
till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt
PCR-instrument; Rob™, som är en vätskerobot inriktad på automatisk
uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk
verksamhet.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för
kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar
PCR-reaktioner. AlphaHelix har även utvecklat och säljer ett system
för MRSA screening inom klinisk verksamhet.

Närstående

Huvudägaren Labkompaniet AB har tre personer som är anställda i
koncernen. Dessa personer har sänkt sina löner och istället utgår en
s.k. "management fee" till Labkompaniet. Principen är att detta skall
vara kostnadsneutralt för AlphaHelix. Inga andra transaktioner mellan
AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka
bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i
aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

+---------------+------------+----------+
|Insynsperson |Aktieinnehav| |
+---------------+------------+----------+
| |2016-03-31 |2015-12-31|
+---------------+------------+----------+
|LabKompaniet* |27 831 490 |27 831 490|
+---------------+------------+----------+
|Mattias Molin |106 089 |108 694 |
+---------------+------------+----------+

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och
Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2016 publiceras 2017-02-16.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Alla siffror är avrundade
till närmaste tusental; summeringar kan därför synas felaktiga.
Mindre poster kan utelämnas men ingår alltid i summeringarna.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i november 2016
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mattias Molin, VD, 070 - 8 970 790

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11549/2116969/585908.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.