Du är här

2018-08-14

Alteco Medical: Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen ökade med 238 % och uppgick till 3 797 339 SEK
(1 125 157).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -131 578 SEK (-5
339 693).

· Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,12).
Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen ökade med 97 % och uppgick till 4 948 495 SEK (2
510 120).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 666 429 SEK
(-7 741 620).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,17).
· Soliditeten uppgick till 90 % (84 %).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 45 493 332 aktier
per 2018-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Delårsrapport Q3 2018-11-06

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Bolaget erhåller registrering och order i Brasilien värd 71 500
Euro.

· Bolaget erhåller order från Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG
värd 42 000 Euro.

· Bolaget tecknar distributionsavtal med R-Pharm i Ryssland och
erhåller order värd 180 000 Euro.

· Årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller
innebär utgivande av, maximalt en ökning om 10 % baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet som fanns vid årsstämman.

Omsättning, resultat och finansiell ställning för årets första 6
månader

Resultaträkning

Bolagets omsättning för det första halvåret 2018 uppgick till 4 948
495 SEK (2 510 120), en ökning med 97 %.

Bruttovinstmarginalen uppgick till 75 % (50 %). Högre pris per produkt
är den främsta orsaken till den förbättrade marginalen.

Försäljningskostnaderna för det första halvåret uppgick till -3 940
377 SEK (-3 890 043) och Administrationskostnaderna uppgick till -2
163 181 SEK (-2 012 369).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -1 176 829 SEK (-3
096 983). Skillnaden beror främst på den engångsnedskrivning om -2
393 000 kr som gjordes under andra kvartalet 2017.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 666 429 SEK (-7
741 620).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 juni 2018 till 2
841 494 SEK och bestod av balanserade utgifter

för utvecklingsarbete, patent och varumärken.

Per den 30 juni 2018 uppgick bolagets omsättningstillgångar till 18
261 205 SEK och bestod främst av kundfordringar

om 4 665 243 SEK och banktillgodohavande om 12 143 739 SEK.

Eget kapital per 2018-06-30 uppgick till 18 961 715 SEK, vilket medför
en soliditet på 90 %.

Per den 30 juni 2018 uppgick de kortfristiga skulderna till 2 140 984
SEK och utgjordes främst av upplupna kostnader

om 1 212 641 SEK samt leverantörsskulder om 687 591 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Utfallet av årets andra kvartal var mycket positivt för Alteco
Medical. Försäljningen var stark och uppgick till 3,8 MSEK för
kvartalet vilket ger en försäljning på 4,9 MSEK för det första
halvåret 2018. Även om försäljningen varierar mellan kvartalen
innebär detta att vi överskrider hela 2017 års försäljning redan
efter halva 2018.

Som vi tidigare meddelat så har Bolaget inlett arbetet med att bredda
verksamheten till att även omfatta nya patientgrupper. Under årets
första kvartal tecknade Alteco avtal med Cormed Medizintechnik GmbH &
Co.KG för bearbetning av den tyska marknaden för hjärt-kärl och ECMO
patienter. Detta viktiga strategiska steg följdes upp med order och
leverans av produkter till Cormed under det andra kvartalet och vår
partner har nu också kommit igång med bearbetning av flera tyska
nyckelkliniker. Tyskland är Europas största marknad och dessutom en
viktig referens för andra europeiska marknader. En framgångsrik
lansering i Tyskland kommer att vara mycket betydelsefull för Alteco.

Alteco tecknade i maj månad ett distributörsavtal med det stora ryska
läkemedelsbolaget R-Pharm något som markant stärker vår position i
det viktiga Moskvaområdet med 40 miljoner invånare. R-Pharm har en
aktiv bearbetning av samtliga intensivvårdsavdelningar i området och
har dessutom flera kompletterande produkter inom sepsisområdet vilket
gör att bolaget har ett omfattande kontaktnät av behandlande läkare
och opinionsbildare. I samband med avtalstecknandet erhöll Alteco en
order till ett värde av 180 000 Euro, leverans skedde under det andra
kvartalet och bidrog till den starka försäljningen.

Glädjande nog godkändes registreringen av Alteco® LPS Adsorber av de
brasilianska myndigheterna under perioden och Bolaget tog därmed
steget in på en ny kontinent. Vår distributör, Neurotechs Ltda, har
mer än 25 års erfarenhet av försäljning till intensivvårdskliniker i
Brasilien och är därigenom en passande partner för Alteco. Vi
levererade också produkter till Neurotechs under det andra kvartalet,
ordervärdet uppgick till strax över 70 000 Euro.

Vi ser med tillförsikt framemot resten av 2018.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka
170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna
drabbas av translokation av bakterier från mag-tarmkanalen in i
blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av
endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor
utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om
cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp
stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en
hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av
translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan
och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000
operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet
utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög
risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter
per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills flera tusen behandlingar
genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En
behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3
behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på Spotlight Stock Market, tidigare
AktieTorget, under mars 2014. Spotlight Stock Market driver en
handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i
Alteco till 45 493 332 stycken. Det finns inga utestående optioner
eller optionsprogram. Styrelsen erhöll genom beslut på årsstämman ett
bemyndigande om att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär
utgivande av, maximalt en ökning om 10 % baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet som fanns vid årsstämman.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt

Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 14 augusti 2018

Styrelsen

Alteco Medical AB

----------------------------------------------------------------------

[1]www.world-sepsis-day.org

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på
telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alteco-medical/r/delarsrapport-2018-01-01-till...
http://mb.cision.com/Main/11609/2591684/891020.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.