Du är här

2017-05-16

Alteco Medical: Stämmokommuniké från årsstämma

Idag, den 16 maj 2017, hölls årsstämma i Alteco Medical AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade dels att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen, dels att disponera över bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2016. Härutöver beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter
och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med
sammanlagt 390 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt
följande: styrelsens ordförande ska erhålla 130 000 kronor och var
och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 65 000 kronor.
Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode
till revisor skall utgå enligt avtal.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Anders Althin, Ugo Grondelli, Hans Petersson,
Olof Stocksén och Mats Wahlström omväljs som styrelseledamöter.
Stämman beslutade vidare att omvälja Hans Petersson till
styrelseordförande. Härutöver beslutade stämman att bolagets revisor
Bertil Raue omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+---------------------+---------------------------------------------------------+
|Före detta lydelse |Ny lydelse |
+---------------------+---------------------------------------------------------+
|§ 6 Styrelse |§ 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fyra och |
|Styrelsen skall |högst sju ledamöter med högst två suppleanter. |
|bestå av lägst tre | |
|och högst sju | |
|ledamöter med högst | |
|två suppleanter. | |
+---------------------+---------------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller |
|Avstämningsförbehåll |förvaltare som på avstämningsdagen är införd i |
|Den aktieägare eller |aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, |
|förvaltare som på |enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler |
|avstämningsdagen är | och kontoföring av finansiella instrument eller den som|
|införd i aktieboken |är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § |
|och antecknad i ett |första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig|
| avstämningsregister|att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § |
|, enligt 4 kap. |aktiebolagslagen (2005:551). |
|lagen (1998:1479) om | |
|kontoföring av | |
|finansiella | |
|instrument eller den | |
|som är antecknad på | |
|avstämningskonto | |
|enligt 4 kap. 18 § | |
|första stycket 6 - 8 | |
|nämnda lag, ska | |
|antas vara behörig | |
|att utöva de | |
|rättigheter som | |
|framgår av 4 kap. 39 | |
|§ aktiebolagslagen | |
|(2005:551). | |
+---------------------+---------------------------------------------------------+

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen
utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lund i maj 2017

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på
telefon 0706 - 32 00 43.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alteco-medical/r/stammokommunike-fran-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/11609/2266799/675192.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.