Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Alzinova: Kallelse till extra bolagsstämma i ALZINOVA AB

Aktieägarna i Alzinova AB, org. nr. 556861-8168, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2019 kl. 16.00 i Bolagets
kontorslokaler på Erik Dahlbergsgatan 11a, Göteborg.
Rösträttsregistrering börjar kl. 15.45 och avbryts när stämman
öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 20 mars 2019, dels senast den 22 mars 2019 till
Bolaget anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan
kan ske skriftligt under adress Alzinova AB, Erik Dahlbergsgatan 11
A, 411 26 Göteborg via e-post till info@alzinova.com. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon
dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter
registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om
ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 mars 2019 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 22 mars 2019. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets
webbplats, www.alzinova.com.

Förslag till dagordning
1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av ändring i bolagsordningen avseende högsta antal
aktier

7. Stämman avslutas
Beslutsförslag

Beslut om godkännande av ny lydelse i Bolagsordningen (punkt 6)
avseende § 5 Aktieantal där högsta antalet aktier ändras från 7 600
000 aktier till 8 500 000 aktier. Syftet med utökningen av högsta
antalet aktier är att möjliggöra inlösen av optioner (serie 2015/2018
100,000 st.) riktade till nyckelpersoner och styrelsemedlemmar, som
inte ryms inom nuvarande högsta antal aktier enligt Bolagsordningen.

Övrig information
Beslut enligt punkt 6 ovan är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
Bolaget och på Bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som
följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Göteborg 26 Februari 2019
Alzinova AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Per Wester, VD Alzinova AB (publ)

Telefon: 0708-374 433

E-post: per.wester@alzinova.com

Kort om Alzinova AB (publ)

Alzinova (ALZ) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för
behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största folksjukdomar
mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi
möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor
träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för
sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som
ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av
Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för
förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även
utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alzinova/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/13200/2750255/998016.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.