Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Amasten Holding: Amasten tillträder tidigare meddelat förvärv i Härnösand

Amasten Holding AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har idag
tillträtt tidigare meddelat förvärv av ett bostadsbestånd i centrala
Härnösand, vilket pressmeddelades den 22 december 2015 vid
avtalstecknande. Säljare är City-Fastigheter i Umeå AB. Transaktionen
sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om
140 miljoner kronor. Det motsvarar det av oberoende värderare bedömda
marknadsvärdet.

Transaktionen var villkorad av slutligt kreditgodkännande och samtliga
finansieringsvillkor har sedermera uppfyllts, vilket meddelades den
24 februari 2016.

"Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 82 procent bostäder, med
en bedömd direktavkastning på 6 procent. Det förstärker vår närvaro i
Härnösand och förvaltningsregion Norr. Förvärvet är också i linje med
vårt fokus på stabila orter med pendlingsavstånd till regionala
tillväxtmotorer som exempelvis Sundsvall. Det är ett bra bestånd med
åtråvärda lägenheter och utan större vakanser. Det finns dessutom
goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare med
avseende på hyresnivåer och fastighetsvärden. Genom förvärvet
bibehåller vi även vårt fokus på att Amasten som helhet skall
innehålla två tredjedelar bostäder.", säger David Dahlgren, VD
Amasten.

Betalning har erlagts genom lån, kontant betalning och en mindre del i
form av nyemitterade stamaktier i Amasten som har emitterats till
säljaren. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer
utförligt nedan.

"Vi ser ytterligare intressanta investeringsmöjligheter i regionen med
det här förvärvet som ett ytterligare steg att växa vidare". Därtill
är det glädjande att säljaren vill bli aktieägare och tillsammans med
övriga ägare vara med att utveckla Amasten", avslutar David Dahlgren.

Förvärvat fastighetsbestånd

Portföljen omfattar 19 506 kvadratmeter och utgörs av sju fastigheter
i centrala Härnösand. De uthyrningsbara areorna utgörs av 82 procent
bostäder, 8 procent butiker och 10 procent blandade ytor.
Vakansgraden uppgår till låga 2 procent. Direktavkastningen bedöms
uppgå till 6 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån har refinansierats med nya lån och bedöms motsvara en
belåningsgrad om 70 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den
preliminära köpeskillingen för aktierna i den fastighetsägande
koncernen uppgår till totalt cirka 58 400 000 kronor. Av den totala
köpeskillingen har preliminärt (i) 54 400 000 erlagts kontant, samt
(ii) 4 000 000 kronor erlagts i form av nyemitterade stamaktier i
Amasten till en överenskommen teckningskurs om 3,50 kronor per
stamaktie. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära
köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet
på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära
köpeskillingen ska regleras kontant.

Avtalet innehåller vidare en överlåtelsebegräsning (s.k. lock-up)
genom vilken säljaren på vissa villkor åtar sig att under en period
om sex månader från tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade
aktier och under nästföljande sex månader inte avyttra mer än 50
procent av de nyemitterade aktierna. Efter en period om totalt tolv
månader från det att emissionen avseende de nyemitterade aktierna
registrerats hos Bolagsverket har Säljaren rätt att avyttra samtliga
nyemitterade aktier. Förvärvsavtalet innehåller i övrigt garantier
och villkor som får betraktas som sedvanliga i avtal av motsvarande
slag.

Vinsten per stamaktie bedöms öka även beaktat den utspädning som
följer av nyemissionen av stamaktier till säljarna.

I bokslutskommunikén som Amasten publicerade den 25 februari har
Härnösandsförvärvet inkluderats i bedömningen av den aktuella
intjäningsförmågan.

Denna information lämnades till publicering kl. 13.45 den 26 februari
2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64
02, david.dahlgren@amasten.se

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt
hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015
50. www.mangold.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/amasten-tilltrader-tidigare-...
http://mb.cision.com/Main/1704/9925582/482553.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.