Du är här

2017-05-18

Amasten Holding: Kommuniké från årsstämma i Amasten

Vid årsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag beslut om att
styrelsen för Amasten Holding AB ska bestå av fyra ledamöter, Rickard
Backlund, Elisabeth Norman, Elias Georgiadis samt Ulf Nilsson. Det
var omval av samtliga ledamöter bortsett från Christian Hahne och
Veronika Sjödin som inte stod till förfogande för omval.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att efterfölja
Svensk kod för bolagsstyrning. Stämman beslutade även om ändring av
bolagets firma till "Amasten Fastighets AB (publ)" för att tydligare
spegla bolagets verksamhet.

Därutöver beslutades att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 680 000 kronor, varav 300 000 kronor
till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga
styrelseledamöter samt 80 000 kr att fördela till ledamöterna i
styrelsens utskott. Stämman beslutade också att arvode till bolagets
revisor ska utgå? enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa vinstutdelning för
preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per
preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden
intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans förfogande stående medel
föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av
befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny
räkning. Ordinarie avstämningsdagar för de kvartalsvisa
utbetalningarna ska i enlighet med bolagsordningen vara 10 juli 2017,
10 oktober 2017, 10 januari 2018 samt 10 april 2018 (under
förutsättning att dessa datum infaller före årsstämman 2018).

Stämman beslutade också att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att
under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller
preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av ovan
bemyndigande sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal
som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets
finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller
rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens
marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig
emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering. Bemyndigandet gäller för
tiden intill nästa årsstämma.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), tel. +46 (0)70-287 64
02, david.dahlgren@amasten.se

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 11.45 CET.

________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök Bolagets hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399,
www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/kommunike-fran-arsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/1704/2268612/676400.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.