Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-20

Amasten: Välkommen till årsstämma i Amasten den 20 maj 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN DEN 20 MAJ 2015

Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda
kallelse till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 klockan 10.00 hos
Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32 i Stockholm. Inregistrering till
stämman påbörjas klockan 09.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen
den 13 maj 2015, dels senast samma dag (onsdagen den 13 maj 2015) ha anmält
sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen
till Amasten Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 5216, 102 45 Stockholm
eller via e-post till arsstamma@amasten.se .
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får
högst vara två.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, samt
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella
revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av
revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Avslutande av stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter
Som framgår av kallelsen föreslås styrelsen för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Rickard
Backlund, Christian Hahne, Gert Persson, Veronika Sjödin, samt Elisabeth
Norman. Förslaget innebär således omval av samtliga nuvarande ledamöter med
undantag för Lars-Erik Wenehed som avböjt omval och föreslås ersättas av
Elisabeth Norman. Vidare föreslås att Rickard Backlund omväljs till
styrelsens ordförande.

Angående nyval av Elisabeth Norman
Elisabeth är född 1961 och Elisabeth Norman är entreprenör och vd för
Norman & Partner AB och Elisabeth Norman AB. Hon är fil. kand. och bland
annat styrelseledamot i Inlandsinnovation, ett statligt riskkapitalbolag
som förvaltar 2 miljarder. Ytterligare styrelseuppdrag omfattar ett flertal
bolag verksamma inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, såsom
CapeEast Haparanda och Sporthotellet Åre. Därtill är hon föreslagen som ny
ledamot i NP3 AB:s styrelse. Tidigare har hon bland annat varit
fastighetschef på TV4 samt vice vd för och delägare i RSD Retail & Shopping
Centre Development AB. Hon har inga uppdrag i bolaget. Elisabeth har för
närvarande inget eget innehav av aktier i bolaget och inte heller någon
närstående med innehav av aktier i bolaget. Hon är svensk medborgare bosatt
i Sverige och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Såvitt avser styrelseledamöter som föreslås omväljas hänvisas till den
information som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Övrigt
Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även publiceras
på bolagets hemsida www.amasten.se under sektionen
Nyheter samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2015. Att
kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den 22 april 2015.

Denna information lämnades till publicering kl. 16.00 måndagen den 20 april
2015.

Stockholm 20 april 2015

Vid frågor, vänligen kontakta:
David Dahlgren, VD
Tel: +46 (0)70-287 64 02
david.dahlgren@amasten.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Amasten Pressrelease 2015-04-20.pdf

Amasten Kallelse till arsstamma 2015.pdf

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak
bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att
förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i
mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil
hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se
.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50.
www.mangold.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.