Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Ambea: Ambea offentliggör villkoren för företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA
ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN
DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Ambea AB (publ) ("Ambea" eller "Bolaget") offentliggjorde den 16 april
2019 att styrelsen beslutat om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder
kronor ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av godkännande
från årsstämman den 16 maj 2019. Syftet med Företrädesemissionen är
att återbetala del av finansieringen av förvärvet av Aleris
omsorgsverksamhet och genomförs med stöd av Bolagets större
aktieägare. Styrelsen för Ambea offentliggör idag villkoren för
Företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.

SAMMANFATTNING

· Aktieägare i Ambea har företrädesrätt att teckna två (2) nya
aktier per fem (5) befintliga aktier, det vill säga en
teckningsrelation om 2:5.

· Teckningskursen är fastställd till 45 kronor per ny aktie, vilket
förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att
Bolaget tillförs cirka 1 215 miljoner kronor i emissionslikvid före
avdrag för emissionskostnader.1

· Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 20 maj 2019 och
teckningsperioden löper från och med den 22 maj 2019 till och med den
5 juni 2019. Bolaget avser offentliggöra prospektet den 21 maj 2019.

· Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen är den 16 maj 2019.

· Företrädemissionen förutsätter godkännande av årsstämman som äger
rum den 16 maj 2019. Ambeas större aktieägare som representerar cirka
72,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har, som tidigare
kommunicerats, uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom
teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar.

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den som på avstämningsdagen den 20 maj 2019 är registrerad som
aktieägare, äger rätt att teckna nya aktier i förhållande till det
antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie i Ambea
erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till
teckning av två (2) nya aktier i Företrädesemissionen. Härutöver
erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätter.

I de fall samtliga nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske (i) i första hand till
de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält
att de önskar teckna ytterligare nya aktier, oavsett om de var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande
till det antal nya aktier som sådana personer har tecknat i
Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter samt (ii) i andra
hand till de som anmält sig för teckning av nya aktier utan stöd av
teckningsrätter. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske, ska
tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 45 kronor per ny aktie. Under förutsättning att
Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med
högst cirka 674 173,13 kronor genom nyemission av högst 27 001 440
nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra
Ambea cirka 1 215 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.1

Teckningsperioden löper från och med den 22 maj 2019 till och med den
5 juni 2019. Ambea styrelse har rätt att förlänga teckningstiden och
tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt, kommer att
offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 5 juni 2019.
Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under
perioden från och med den 22 maj 2019 till och med den 3 juni 2019
samt handel i BTA (betalda tecknade aktier) under perioden från och
med den 22 maj 2019 till och med den 18 juni 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer
under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin
ägarandel utspädd med cirka 28,5 procent, men har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina
teckningsrätter.1

Företrädesemisisonen förutsätter godkännande av årsstämman som kommer
att hållas den 16 maj 2019 kl. 10:00 på Näringslivets Hus,
Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Kallelse till årsstämman
finns tillgänglig på Ambeas webbplats, www.ambea.se.

STÖD FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE

Bolagets större aktieägare ACTR Holding AB och ACTOR SCA, som
tillsammans kontrolleras av KKR och Triton och som sammanlagt
representerar cirka 50,1 procent av det totala antalet aktier och
röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att
rösta för Företrädesemissionen vid årsstämman samt att teckna sina
respektive pro rata-andelar av aktierna i Företrädesemissionen.

Därutöver har Catella Fonder, Didner & Gerge Fonder, Lannebo Fonder
och RAM One, som tillsammans representerar cirka 22,7 procent av det
totala antalet aktier och röster i Ambea, uttryckt sin avsikt att
teckna sina pro rata-andelar av aktierna i Företrädesemissionen.

Således har aktieägare som representerar cirka 72,9 procent av
aktierna och rösterna i Bolaget uttryckt sitt stöd för
Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser eller
avsiktsförklaringar.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan
komma att ändras

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|16 maj 2019 |Årsstämma bl.a. för godkännande av styrelsens beslut om |
| |Företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|16 maj 2019 |Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|17 maj 2019 |Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|20 maj 2019 |Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill|
| |säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag |
| |kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i|
| |Företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|21 maj 2019 |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|22 maj 2019 -|Handel med teckningsrätter |
|3 juni 2019 | |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|22 maj 2019 -|Teckningsperiod |
|5 juni 2019 | |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|22 maj 2019 -|Handel med BTA (betalda tecknade aktier) |
|18 juni 2019 | |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|11 juni 2019 |Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|12 juni 2019 |Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------------------------+

RÅDGIVARE

Ambea har i samband med Företrädesemissionen utsett Danske Bank och
DNB Markets som finansiella rådgivare, Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners, Nordea som finansiell rådgivare och Joint
Bookrunner samt Vinge som legal rådgivare.

[1] Exklusive återköpta egna aktier. Totalt finns 67 616 556 aktier
utgivna i Ambea av vilka Bolaget innehar 112 954 egna aktier, som
inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 01:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata
omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000
medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd,
utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara
kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen
lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har
huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.
www.ambea.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Ambea. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Ambea kommer endast att ske genom det prospekt
som Ambea beräknar offentliggöra den 21 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ambea har registrerats, och inga
aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid
var tid gällande United States Securities Act...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.