Du är här

2017-05-30

Ambia Trading: Kvartalsrapport januari - mars 2017

Rapport för januari-mar 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 205 MSEK
(200 MSEK)

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1.1 MSEK (0.5
MSEK)

· Resultat per aktie -0.30 SEK (-1.69 SEK)
· Antalet utestående aktier per 2017-03-31 var 2 593 270 st (1 993
270 st)

Viktiga händelser under perioden

· Flera nya distributionsavtal tecknade.
· Renodling av sortiment
· Nyanställningar i säljorganisationen

Datum för ekonomiska rapporter

· Årsredovisning: 2017-06-08
· Årsstämma, Vimmerby: 2017-06-29

FINANSIELL RAPPORTERING

· Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar
kvartal (tre månader).

· Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från
www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se.

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

Nu satsar vi framåt

Arbetet med att se över kostnaderna för rörelsefinansiering börjar ge
effekt, räntekostnaden har halverats jämfört med samma period
föregående år.

Under det första kvartalet 2017 har utveckling av koncernbolagens
respektive försäljningsorganisationer stått i fokus. Nya varumärken
har kommit in i portföljen hos Isolda, och fler är på väg att tas
ombord, vilket ställer nya och större krav på en säljorganisation i
toppklass. Även hos Netpact är förväntningarna på 2017 högt ställda,
liksom i Teleklok, där helt ny verksamhet är under uppstart.

Kommentar till resultat

Då vissa nyanställningar genomförts under det första kvartalet har
personalkostnaden ökat något i kvarvarande verksamheter. Koncernens
totala personalkostnad har minskat i jämförelse med samma period
föregående år i och med utdelningen av Intropris, och de sammanlagt
cirka 15 anställda som därmed inte längre ingår i Ambiakoncernen. Då
Selectors lönekostnader tidigare redovisats i bruttoresultatet, cirka
1,7 msek för kvartal ett 2016, är jämförelse inte fullt ut möjlig
mellan perioderna utan att hänsyn tas till detta.

Koncernens omsättning uppgick under kvartalet till 205 msek. Justerat
för bortfallet av Introprisbolagen innebär detta en omsättningsökning
med 5%.

Den svenska kronans ställning har, efter en initial rekyl uppåt i
början av året, fortsatt att försvagas. Främst under den senare
halvan av perioden har försvagningen varit märkbar, vilket påverkat
resultatet i de importberoende verksamheterna negativt med
uppskattningsvis 1 msek.

Av koncernens totala omsättning utgjordes 128 msek av Isoldabolagen
(Isolda AB, Isolda AS och Selector Logistik AB), och 77 msek av
Netpact.

För helåret 2017 är koncernens försäljningsbudget satt till 950 msek,
en ökning med cirka 10% jämfört med 2016. Tillväxtmålet tar inte
hänsyn till eventuella förvärv.

Det aviserade arbetet med att minska koncernens finansiella kostnader
har börjat bära frukt under perioden. För koncernen som helhet har
räntekostnader och avgifter för fakturaförsäljning minskat med 1,5
msek, vilket är en halvering jämfört med motsvarande period
föregående år. Ytterligare åtgärder är planerade.

VD:s kommentarer
Det är med glädje, spänning och stora förhoppningar vi nu gått vidare
in i årets andra kvartal. För mig är det än mer tydligt att
organisationen, och vår personal, som välkomnat förändringar och
omställningar de senaste två åren, är vår viktigaste resurs. I den
dynamiska process som ännu inte är avslutad, där två bolagskulturer
ska bli en, händer det glädjande och positiva saker varje dag.

För mer information kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambia-trading/r/kvartalsrapport-januari---mars...
http://mb.cision.com/Main/11620/2276001/681166.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.