Du är här

2018-08-06

AMF: Stabil avkastning på skakig marknad

AMF första halvåret 2018:

AMF rapporterar en totalavkastning på 3,5 (4,2) procent och en
solvensgrad på 198 (193) procent för perioden januari-juni 2018. AMFs
förvaltningskostnader för traditionell försäkring var under perioden
11 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga
årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 (8,6)
procent, och 7,8 (6,2) procent under de senaste tio åren.

[image]

Den globala konjunkturen har under perioden varit fortsatt stark, även
om det har varit betydlig större rörelser på de finansiella
marknaderna än under de senaste åren. Aktiemarknaderna har på det
stora hela haft en positiv utveckling, och bolagsrapporterna har
visat på fortsatt styrka. Den globala valutamarknaden har präglats av
en starkare dollar och en generellt svagare krona. Generellt sett
ligger de globala räntorna fortsatt på historiskt låga nivåer med
undantag av de amerikanska räntorna som har stigit under året som en
följd av den amerikanska centralbankens räntehöjningar.

- Trots periodvis snabba och förhållandevis kraftiga svängningar på de
finansiella marknaderna, bland annat i spåren av oron för eskalerande
globala handelskonflikter, levererar vi en stabil avkastning till
våra fyra miljoner pensionssparare. Vi har det senaste halvåret
stärkt vårt erbjudande ytterligare, dels genom avgiftssänkningar för
våra fondförsäkringskunder men också genom att vidta åtgärder för att
säkra vår ambition om stabila utbetalningar för våra
utbetalningskunder och en konkurrenskraft avkastning åt våra sparare,
även vid ett försämrat konjunkturläge, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under halvåret stod aktie- och fastighetsportföljerna för den
starkaste utvecklingen med en avkastning på 7,9 respektive 7,1
procent. Alternativa tillgångar, så som infrastruktur, avkastade 2,4
procent, medan den räntebärande portföljen avkastade svagt negativ, -
0,1 procent.

Större trygghet genom bredare portfölj
AMF har under ett antal år arbetat för att bredda portföljen och
förbättra riskspridningen, för att bättre kunna möta en svalare
framtida konjunktur. Det har skett genom omfattande investeringar i
fastigheter, som idag motsvarar runt 20 procent av de samlade
tillgångarna, genom investeringar i onoterade bolag som Anticimex och
Volvo Cars, och genom investeringar i alternativa tillgångar så som
infrastruktur. Sedan halvårsskiftet redovisas alternativa tillgångar
som ett särskilt tillgångsslag i den ekonomiska rapporteringen.

- Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och
konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid
horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid
ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår
portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort
investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som
infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en
överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av
Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och
vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar,
säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Ett hållbarhetsarbete med spararen i fokus
AMFs ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten,
snarare än att vara något som väljs till eller finns inom vissa
avgränsade områden. Utgångspunkten inom investeringsområdet är
övertygelsen om att bolag som är framgångsrika inom hållbarhet har
bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning. Som förvalsbolag
ska AMFs kunder känna sig trygga med att deras pensionspengar
hanteras på ett ansvarsfullt sätt, även om de inte själva gör aktiva
val.

Under våren antogs en särskild policy för fossil energi för AMF.
Policyn stadgar bland annat att AMF helt ska undvika investeringar i
bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av
bolagets omsättning.

AMF ska bidra till en pensionsmarknad där spararnas intressen sätts
främst. Som ett led i det presenterade AMF under våren för tredje
året i rad en granskning av flyttmarknaden för kollektivavtalad
tjänstepension. Syftet med kartläggningen är bland annat att
säkerställa att spararnas informationsunderläge inte utnyttjas.
Återigen kunde dock konstateras att andelen sparare som får sin
tjänstepension flyttad utan att de känner till det är hög - 34
procent - och att fler än en fjärdedel fortsatt hamnar i ett sparande
som inte motsvarar de egenskaper som man säger sig eftersträva. Detta
pekar på behovet av större ansvarstagande och fortsatta
ansträngningar från samtliga aktörer inom branschen.

AMF Fonder har för elfte året i rad presenterat en granskning av
avgifterna på den svenska fondmarknaden, vilket även det är ett sätt
att bidra till en bättre och mer kundvänlig marknad. Granskningen
visade på ett rekordstort fondsparande, och på sjunkande avgifter,
bland annat som ett resultat av att ett antal fondbolag tagit bort
dyrare fonder ur sitt urval.

Med- och motgångar vid ITP-upphandling
Under våren presenterades resultatet av upphandlingen av förvaltare
för tjänstepension för privatanställda tjänstemän inom ITP. AMF
kommer även fortsättningsvis att vara ett av de fem valbara
alternativen inom traditionell försäkring, vilket är positivt.
Däremot kommer det under de närmaste fem åren inte vara möjligt att
som ny pensionssparare inom ITP välja en fondförsäkring hos AMF.

Konkurrensen bland de femton offererande bolagen var hård,
skillnaderna små och enbart fem valdes ut. Trots att AMF lämnade ett
erbjudande med mycket konkurrenskraftiga avgifter bedömdes andra
saker väga tyngre. AMF kommer att jobba hårt för att nästa gång bli
ett valbart alternativ även inom fondförsäkring samt se till att de
befintliga fondförsäkringskunderna inom ITP får en så bra
tjänstepensions som möjligt.

Låga kostnader och höga premieintäkter
Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell
försäkring till 0,11 (0,11) procent. Premieinkomsten uppgick till
14,7 (14,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat
som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,3 (2,2)
miljarder kronor. Resultatet uppgick till 19,9 (23,7) miljarder
kronor. AMFs solvensgrad uppgick vid halvårsskiftet till 198 (193)
procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 130 (125)
miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och
AMF Fonder AB, förvaltar totalt 619 (588) miljarder kronor.

Delårsrapporten i sin helhet publiceras på AMFs hemsida i slutet av
augusti.

Nyckeltal Jan Jan-juni 2017
-juni
2018
Totalavkastning (%) 3,5 4,2
Genomsnittlig totalavkastning 5 år 8,5 8,6
(%)
Genomsnittlig totalavkastning 10 7,8 6,2
år (%)
Förvaltningskostnadsprocent, trad 0,11 0,11
försäkring (%)*
Kapitalförvaltningskostnadsprocent 0,03 0,03
(%)*
Premieinkomst, traditionell 14 651 14 236
försäkring (Mkr)**
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 19 938 23 658

Solvensgrad (%)*** 198 193
Förvaltat kapital, trad försäkring 487 461 688
(Mkr) 587
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder 130 125 410
(Mkr) 230
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 619 588 020
275

* Förvaltningskostnadsprocent,
traditionell försäkring (0,11 %)
och
Kapitalförvaltningskostnadsprocent
(0,03 %) är beräknade med senaste
12 månaders utfall.
** Premieinkomsten inkluderar inte
insättningar till
investeringsavtal
(fondförsäkring). Insättningar
till investeringsavtal uppgår till
2,3 (2,2) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar
marknadsvärdet på bolagets
tillgångar i förhållande till de
garanterade åtagandena gentemot
spararna.
**** Förändringar av
diskonteringsräntan (omvärdering
av åtagandena) medför en
resultatpåverkan om -4,6 (-1,9)
miljarder kronor till periodens
resultat.

För frågor kontakta:
Johanna Jämstorp, kommunikation, 076-118 73 98,
johanna.jamstorp@amf.se

Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga
pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt
Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt
ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna.
Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 600 miljarder kronor i aktier,
fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka
4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda
dotterbolag till AMF.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amf/r/stabil-avkastning-pa-skakig-marknad,c258...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.