Du är här

2017-08-24

Amhult 2: Delårsrapport 2/2017

Januari-juni 2017, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 13 652 (7 025) TSEK.

Resultatet för perioden 4 367 (1 187) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till 0,64 (0,19) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 13
652 (7 025) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 4
367 (1 187) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Amhult 2 tecknade under maj månad ett hyresavtal med Folktandvården
Västra Götaland. Avtalet är tjugoårigt och omfattar totalt drygt 706
kvadratmeter i Willys huset. Ytan kommer att anpassas till
Folk-tandvårdens behov och innebär en utbyggnad av fastigheten med ca
400 m2 på ännu ej utnyttjad byggrätt på plan två. Tillträde för
Folktandvården är preliminärt planerat till den 1 januari 2018.

Amhult 2 har i maj också tecknat ett entreprenadavtal med RA Bygg AB
avseende nybyggnation av kvarter Amhult 108:3, benämnt Luftseglaren
2. Kv. Luftseglaren 2 omfattar ca 3 477 m2 BTA och här kommer att
byggas 36 lägenheter med upplåtelse-formen hyresrätt och en
undermarksparkering med plats för 40 p-platser vilka kommer att hyras
ut separat. Bygglov är beviljat under perioden och byggnationen
planeras påbörjas i augusti 2017 och kommer att vara färdigställt
preliminärt första perioden 2019.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2mark i Amhult, Torslanda för att
bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad
stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och
landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har
inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier

Fördelning av utgivna aktier

Aktieslag: A

Antal: 2 025 000

Aktieslag: B

Antal: 4 822 533

Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till kr 0,64 (0,19) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma
redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2016-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för
projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för
handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Torslanda den 17 augusti 2017

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen Maria Nord Loft
Styrelseordförande Verkställande direktör

Alf Lindqvist Niels Techen Göran Evaldsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2017-11-02| 3:e kvartalsrapport (30 sep 17)

2018-02-22| Bokslutskommuniké (31 dec 17)

2018-03-19| Årsredovisning 2017

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats (http://www.amhult2.se)

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amhult-2/r/delarsrapport-2-2017,c2331749
http://mb.cision.com/Main/11541/2331749/713377.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.