Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

Amhult 2: Delårsrapport 3/2016

Pressmeddelande 17/16
2016-11-03

Januari-september 2016, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 554 (3 861) TSEK.

Resultatet för perioden 2 631 (- 1 427) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till 0,43 (-0,23) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 12
544 (3 861) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 2
631 (- 1 427) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 30 september kallades aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr.
556667-0492, till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2016 kl.
13.00 på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda.

Förslag till dagordning omfattade följande huvudsakliga
beslutsförslag: Aktieägare som representerar mer än 85 procent av
rösterna i bolaget har föreslagit att Göran Evaldsson ska väljas till
styrelseledamot intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Styrelsen föreslår att bolagstämman entledigar auktoriserade revisorn
Peter Eriksson från sitt uppdrag som revisor i bolaget. Styrelsen
föreslår vidare att bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa
årsstämma väljer BDO Göteborg AB till revisionsbolag samt till
huvudansvarig revisor väljer auktoriserade revisorn Peter Eriksson.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för
tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, vid ett
eller flera tillfällen, av aktier i bolaget. Nyemission skall ske med
företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna och betalning
skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av
apportegendom eller eljest med villkor. Bemyndigandet omfattar
nyemissioner som sammanlagt kan innebära att aktiekapitalet ökas med
högst 55 114 720 kronor motsvarande totalt högst 688 934 B-aktier.
Emissionskursen skall vara 80 kronor per aktie.

Avseende ny styrelseledamot föreslås Göran Evaldsson till ledamot i
Amhult 2 AB (publ). Göran Evaldsson född 1950 driver idag Evaldssons
ekonomitjänst. Göran har en lång och gedigen finansiell erfarenhet
och driver eget företag Evaldssons Ekonomitjänst AB med inriktning på
redovisning och övriga tjänster inom området. Det är valberedningens
förhoppning att Göran med sin erfarenhet av ekonomi och bankvärlden
skall bidra och med goda insikter stödja den fortsatta projekteringen
av Amhult Centrum, etapp II. Göran Evaldsson äger 2500 aktier i
Amhult 2 AB (publ).

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att
bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad
stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och
landets fördelar. ? AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har
inga egna aktier.

Aktiekapital: 123.172.000 SEK Antal aktier: 6.158.600 Fördelning av
utgivna aktier Aktieslag: A Antal: 2.025.000 Aktieslag: B Antal:
4.133.600 Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till kr 0,43 (-0,23) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 6 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma
redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2015-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för
projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för
handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34. GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Torslanda den 24 oktober 2016

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen Maria Nord Loft
Styrelseordförande Verkställande direktör
Alf Lindqvist Niels Techen Göran Evaldsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2017-02-23| Bokslutskommuniké (31 dec 16)
2017-03-23| Årsredovisning 2016

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats (http://www.amhult2.se)

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amhult-2/r/delarsrapport-3-2016,c2115059
http://mb.cision.com/Main/11541/2115059/584559.pdf
http://mb.cision.com/Public/11541/2115059/b8a0dce5767d86d4.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.