Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Amnode: Bokslutskommuniké 2015

Januari - december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 80,2 MSEK (34,1)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,1 MSEK
(-4,9)

· Rörelseresultatet uppgick till -9,0 MSEK (-5,4)
· Resultat efter skatt blev -8,2 MSEK (-5,0)
· Resultat per aktie blev -0,94 SEK (-1,20)
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 22,5 % (65,8)
· Eget kapital per aktie uppgår till 1,70 SEK (2,76)
Oktober - december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 20,7 MSEK (7,7)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,6 MSEK
(-2,4)

· Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-2,6)
· Resultat efter skatt blev -1,8 MSEK (-2,7)
· Resultat per aktie blev -0,13 SEK (-0,55)
Väsentliga händelser under perioden

· Mattssons Mekaniska AB fusionerades med Stacke Mattssons AB den 9
december 2015.

· Förvärv av 4,6 % (totalt ägande 93,6) av aktierna i AM Stacke
Group AB genom kvittning av fordran.

Händelser efter periodens utgång

· Walfridson Arma Stensjön AB avyttrades i början av januari 2016
med en mindre reaförlust.

· Företrädesemission om 3,3 Msek slutfördes genom utgivande av 8 295
648 aktier slutfördes i början av februari.

Vår aktie

· Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden januari -
december 2015, har varit per aktie 2,53 SEK under 88 handelsdagar med
en fallande trend.

Nyckeltal

(se tabell i bifgad fil)

VD:s kommentar:

"Amnode har det fortsatt tufft även om fjärdekvartalet var ett av våra
bästa kvartal någonsin så belastas fortsatt kvartalen av alldeles för
mycket negativa över-raskningar och olika "extra ordinära" kostnader.
Ledningen sliter hårt för att bygga bort störningar och erhålla
längre planeringshorisont.

Årets omsättning slutade något under våra förväntningar på lite drygt
80 Mkr. En tillväxt på hela 135%, fast vi hade hoppats på lite till
för att klara målet om ett nollresultat EBITDA 2015. Nu slutade det
på - 1,1 mkr mot - 4,9 mkr 2014. Med den tillväxten så borde Amnode
klara att producera en hälsosam vinst och inte behöva redovisa en
förlust.

Vi har under fjärde kvartalet slutfört vårt strukturarbete och är nu
en äkta koncern med dotterbolag som samtliga ägs till minst 93 %. Vi
har också förenklat koncernstrukturen genom en fusion och genom
avyttring av fastigheten i Stensjön.

För att hantera koncernen tillväxt och akuta likviditetsbehov har
Amnode jobbat tätt med bolagets bank och genomförde som en del av
dessa diskussioner en företrädesemission om 3,3 mkr. Emissionen
övertecknades mer än 1,5 gånger. Likviden tillförs bolaget i slutet
av februari 2016.

Efter slutförandet av strukturarbetet som initierades sommaren 2013 så
står Amnode för första gången inför ett fullt verksamhetsår som en
äkta industriellt sammanhängande koncern. Vi som slitit ont under
många år har nu stora förhoppningar att Amnode kan visa sin riktiga
potential 2016 och framåt

Lars Save, VD och koncernchef

Verksamheten

Amnode AB äger 93,6 procent av A M Stacke Group som är koncernens
bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning
av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS
sektorn. A M Stacke Group äger också dotterbolaget SGV Produktion AB
som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av varmpressade
och maskinbearbetade mässing artiklar.

Händelser under perioden

Fjärde kvartalet har inneburit en förbättring med relativt höga
utleveranser och störningsfri produktion. Högsta någonsin i gruppens
historia. Gruppens maskinpark är gammal och delvis försliten varför
vi dras med relativt höga underhållskostnader och en hel del extra
kostnader som slår mot vår lönsamhet.

Orderläget är mycket gott inför 2016 och även om januari började trögt
så ser vi nu ökade utleveranser med en fortsatt efterfrågeökning från
främst etablerade kundrelationer.

Planeringshorisonten är dock fortsatt kort och Amnode påverkas
kraftigt av snabba kast och förskjutningar i kundernas avrop och
utleveranser.

Kassaflödet är fortsatt påverkat av problemen under sommaren och det
omfattande och kostsamma strukturarbetet under 2013, 2014 som tyvärr
nu även innefattar 2015. Tillgången till likvida medel är fortsatt
mycket ansträngd och utan jämförelse den största riskfaktorn i
Amnodes verksamhet. Den fulltecknade företrädesemissionen ger viss
arbetsro men Styrelsen fortsätter sitt arbete med försöka säkra
tillgången till rörelsekapital för fortsatt expansion.

För att erhålla en effektivare koncernstruktur fusionerades Mattssons
Mekaniska AB med Stacke Mattssons AB den 9 december 2015.

Amnode förvärvade den 28 december 2015 ytterligare 3,7 % av aktierna i
AM Stacke Group AB genom en kvittning av fordran på AMSG. Efter
förvärvet äger Amnode 93 ,6 % av bolaget.

På extra bolagsstämma den 30 december 2015 beslutades att genomföra en
företrädesemission i bolaget om totalt 8 294 648 aktier á 0,40 SEK.

Omsättning och resultat januari-december

Nettoomsättningen uppgick till 80,2 MSEK jämfört med 34,1 MSEK 2014.

Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-5,4) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om -11,2 (-14,5) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var -1,1 (-4,9) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 5,9 MSEK,
jämfört med 0,4 2014, avskrivningar på goodwill uppgick till 2,0
MSEK, jämfört med o,0 MSEK 2014.

Finansnettot blev -1,9 MSEK jämfört med 0,6 MSEK 2014. Den ökade
kostnaden är i huvudsak hänförlig till den belåning som finansierar
verksamheten i A M Stacke Group AB, samt en engångsintäkt under 2014.

Skatteintäkten uppgick till 2,7 (0,0) MSEK, motsvarande en
genomsnittlig skattesats om + 24,6 (-) procent.

Årets resultat blev -8,2 (-5,0) MSEK och resultatet per aktie uppgick
till 0,94 (-1,20) SEK.

Nettoomsättningen för jämförbara verksamheter var 31,5 MSEK, jämfört
med 33,3 MSEK 2014 och rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK
jämfört med 0,6 MSEK 2014.

Omsättning och resultat oktober - december

Nettoomsättningen uppgick till 20,7 MSEK under fjärde kvartalet,
jämfört med 7,7 MSEK motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -12,1 (-33,8) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var - 0,6 (-2,4) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 1,5 MSEK,
jämfört med 0,1 2014, avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5
MSEK, jämfört med o,0 MSEK motsvarande kvartal 2014.

Finansnettot var -0,5 MSEK under kvartalet, jämfört med 0,1 MSEK
motsvarande kvartal 2014. Den ökade kostnaden är i huvudsak hänförlig
till den belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group AB.

Skatteintäkten under kvartalet uppgick till 1,2 (-0,3) MSEK,
motsvarande en genomsnittlig skattesats om + 39,8 (-10,5) procent.

Periodens resultat blev -1,8 (-2,7) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till -0,13 (-0,55) SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,3 (2,8) MSEK
under perioden. Det negativa kassaflödet från den löpande
verksamheten förklaras i huvudsak av det negativa EBITDA resultatet,
ökade räntekostnader samt en ökad kapitalbindning i varulager och
kundfordringar vilket till mindre del reducerats av ökade
leverantörsskulder.

Investeringar

Periodens investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick
till 0,3 (1,0) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 36,1 MSEK, jämfört med - 0,6 MSEK
per 31 december 2014. Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig
till dels konsolideringen av A M Stacke gruppen samt finansieringen
av gruppens växande verksamhet. Gruppens tillväxt har under perioden
belastat koncernens rörelsekapital med ca 3,7 MSEK.

Likvida medel uppgick till 0,3 MSEK, jämfört med 1,1 MSEK vid
årsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om
totalt 10,5 MSEK, varav - 9,5 MSEK var nyttjat per balansdagen.
Utöver kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna
kundfordringar om totalt 9,0 MSEK varav 7,9 MSEK var utnyttjat per
balansdagen.

Förvärv och avyttringar

I början av januari 2015 registrerades nyemissionen i A M Stacke Group
AB där Amnode förvärvade ytterligare 7,2 % av bolaget. Amnode ökade
därmed sitt innehav från 47,8 till 55 % därmed övergick A M Stacke
Group AB från att vara ett intressebolag till att vara ett
koncernbolag. I april förvärvades ytterligare 34,9 % via en riktad
emission till ägarna av minoritetsaktierna i A M Stacke Group AB. I
december förvärvades ytterligare 4,7 % genom en kvittningsemission
vilket innebär att Amnode vid periodens utgång äger 93,7 % av A M
Stacke Group. AMSG koncernen omsatte 69 MSEK under 2014.

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick den 31
december 2015 till 14,1 (15,5 per 2014-12-31) MSEK, vilket motsvarar
1,70 (2,76) SEK per utestående aktie. Förändringar av antalet
utestående aktier och eget kapital visas på sidan 6. Några utestående
options- eller konvertibelprogram fanns inte per den 31 december
2015.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 49 (14 per den 31 december
2014). Förvärvet av AM Stacke Group AB har bidragit med 35 personer.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 50, jämfört med 14
2014.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2015 hade Amnode fem ägare som var och en innehade
aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen
i bolaget, totalt äger 73,3%.

Per den 31 december 2015 hade Amnode AB cirka 300 aktieägare.

Transaktioner med närståenden

Under perioden 2015 har följande transaktioner med närstående gjorts
inom Amnode koncernen:

· VD Lars Save har genom bolag utfört konsulttjänster samt erhållit
ersättning för leasad maskinutrustning med 1 150 TSEK.

· Albin Invest AB sfären har erhållit 2 107 TSEK för hyra av
bolagets lokaler samt tillhandahållen leasad maskinutrustning.

· Sam Olofqvist har genom bolag utfört konsulttjänster mot en
ersättning av 1 600 TSEK.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga
villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Walfridson Arma Stensjön AB avyttrades i början av januari 2016 med en
mindre reaförlust. Verksamheten i bolaget har överförts till Stacke
Metall AB i ett tidigare skede och bolaget innehöll endast en
fastighet som inte användes i Amnodes verksamhet. Amnode slutförde
den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 30
december 2015, i början av februari 2016. Amnode gav ut 8 295 648
aktier och emissionen tillförde bolaget 3,3 Msek i nytt eget kapital.
Emissionen övertecknades 1,5 gånger.

Information om moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering och ägande av
dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansiella poster
uppgick till -14,5 (-2,0) MSEK. Moderbolaget har nettoinvesterat 15,7
(-) MSEK i aktier i dotterbolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer
typiska för en legotillverkare inom svensk industri. Strukturarbetet
och sammanläggningar som skett de senaste åren för att få fram
synergier skapar i sig egna risker kring värden och extra
strukturkostnader för ett alltjämt relativt litet bolag med få och
relativt stora kunder. Expansionen kräver ökad rörelsefinansiering
vilket kräver ytterligare tillgång till extern bankfinansiering detta
utgör utan jämförelse Amnodes största utmaning och risk.

Redovisningsprinciper

Amnode AB tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Utdelning 2015

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning
skall lämnas för verksamhetsåret 2015.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att denna
rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhets- faktorer som koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 24 februari 2016

Amnode AB

Styrelsen

För ytterligare...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.