Du är här

2017-08-25

Amnode: Delårsrapport januari - juni 2017

Januari - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 39,2 MSEK (39,6)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,0 MSEK
(0,1)

· Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-3,6)
· Resultat efter skatt blev -4,3 MSEK (-4,4)
· Resultat per aktie blev -0,07 SEK (-0,32)
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37,6 % (21,5)
· Eget kapital per aktie uppgår till 0,39 SEK (0,87) och efter full
utspädning 0,30 SEK (0,87).

April - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 19,0 MSEK (20,5)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,1 MSEK
(0,1)

· Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-1,7)
· Resultat efter skatt blev -1,0 MSEK (-2,1)
· Resultat per aktie blev -0,02 SEK (-0,12)
Väsentliga händelser under kvartalet

· På ordinarie årsstämma i juni valdes Bajram Nuhi och Peter
Larsson till nya styrelseledamöter. Tarja zu dem Berge utsågs till ny
styrelseordförande samt Lars Save utsågs till VD och koncernchef för
Amnodegruppen. Förre VD:n Sam Olofqvist fortsätter sin roll som
koncernens operativa chef och VD i AM Stacke Group AB.

· Under perioden har Amnode tecknat ett treårsavtal med en viktig
kund inom tunga fordon med ett årligt ordervärde om ca 10 MSEK per
år.

· I slutet av juni beslutade styrelsen för Amnode AB att genomföra
en riktad emission om 20 866 668 aktier som tillförde Bolaget cirka
6,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

· I början av juli förnyade Amnode sitt leveransavtal med Scania.
Det förnyade avtalet sträcker sig fram till sista december 2018 och
omfattar ca 30 MSEK i ordervärde.

Vår aktie

· Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2017, var per
aktie 0,41 SEK (5 805 avslut) under 119 handelsdagar på
marknadsplatsen (3,18 (7 271 avslut) under samma period 2016, under
119 handelsdagar).

Nyckeltal (se tabell i pdf)

VD:s kommentar:

" Andra kvartalet blev helt klart en besvikelse, en stor
planeringsmiss hos Stacke ledde till ett stort släp i produktionen
och utleveranser, med akut likviditetsbrist i juni - juli som följd.

En riktad emission löste knuten och nu är kassaflödet åter igång igen
efter semestern. Amnode har meddelat att man planerar att följa upp
denna emission med en företrädesemission under fjärde kvartalet. Av
årets första sex månader har Amnode haft fyra månader med positivt
EBITDA, mars till juni trots engångs-kostnader om cirka 1 MSEK i
samband med produktionssättning av den nya pressen i Skultuna. Under
perioden augusti till december förväntas EBITDA vara positivt varje
månad.

Trots engångskostnaderna enligt ovan så förbättrades EBITDA resultatet
kraftigt i andra kvartalet och blev 1,1 MSEK, en EBITDA marginal om
5,3 % (0,1 MSEK och 0%, 2016). Resultat per aktie förbättrades till
-0,07 mot -0,32 för första halvåret 2016. Eget kapital per aktie är
0,30 (0,87). Det går framåt men vi är så klart inte nöjda med detta.

Orderingången är fortsatt god, Amnode har under sommaren annonserat
förnyade avtal från flera av de ledande tillverkarna av tunga fordon.

Ett stort antal nya projekt och artiklar har satts i produktion, vilka skall växla ut framför allt under slutet av tredje men framför allt under fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet blir avgörande för hur mycket av produktions-/ leveranssläpet vi orkar köra ikapp.

Avgörande faktorer för Amnodes produktions-kostnader är priset på
dollar, koppar och zink, snabba variationer i dessa kostnader innebär
kort sagt en dödlig mix av variabler utanför vår kontroll som starkt
påverkar Amnodes resultat-förmåga.

Sammantaget så står Amnode fast i sina tidigare annonserade finansiell
mål. Minst 100 Mkr i omsättning och minst 12 % i EBITDA i bokslutet
2019. Även om viss tidsmässig förskjutning inte kan uteslutas.

Lars Save, VD och koncernchef

Verksamheten

Amnode AB äger 93,6 procent av A M Stacke Group som är koncernens
bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning
av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS
sektorn. A M Stacke Group äger också dotterbolaget SGV Forging in
Skultuna AB som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av
varmpressade maskinbearbetade mässing artiklar.

Händelser under perioden

Omsättningsminskningen om 0,4 MSEK för det första halvåret jämfört med
2016 beror till stor del på släp i produktionen vilket lett till att
leveransavrop försenats.

Första halvåret 2017 visar en resultatförbättring av rörelseresultatet
om 0,2 MSEK jämfört med föregående år. Den marginella förbättringen
har ett flertal förklaringar och beror dels på högre totala intäkter
om 2,0 MSEK, sålda varors kostnader har en negativ inverkan på
resultatet med 3,7 MSEK vilket kompenserats med minskade övriga
kostnader, mindre kostnader för personal och avskrivningar med 1,9
MSEK. Ökningen av sålda varors kostnad är hänförlig dels till
prisökningar på råmaterial som Amnode ej har kunnat kompensera sig
för samt ersättningsproduktion för produkter som inte klarat
kundernas kvalitetskrav. Kostnadsnivån för personal och övriga
rörelsekostnader fortsätter att sjunka jämfört med tidigare perioder
vilket delvis är en följd av den ökade effektiviseringen och
automatiseringen inom koncernen.

Koncernen har under perioden och i början av tredje kvartalet tecknat
ett nytt treårigt avtal med en viktig kund inom tunga fordon samt
förnyat leveransavtalet med Scania vilket ger goda förutsättningar
för en försiktig volymtillväxt under andra halvåret 2017 under
förutsättning att kundernas avrop och Amnodes leveranskapacitet
följer planerna.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -7,4
(0,9) MSEK. Försämringen av det operativa kassaflödet förklaras i
huvudsak av att koncernen binder mer rörelsekapital. Periodens totala
kassaflöde var negativt med - 0,6 (-0,1) MSEK.

För att säkra tillgången till likvida medel under sommaren och i
samband med uppstarten i höst samt att säkra produktionsapparaten
inför höstens ökade volymer beslutade styrelsen att med stöd av sitt
bemyndigande genomföra en riktad nyemission av aktier. Emissionen
omfattade 20 866 668 aktier och registrerades den 18 juli 2017.

Omsättning och resultat januari-juni

Nettoomsättningen uppgick till 39,2 MSEK under perioden, jämfört med
39,6 MSEK motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-3,6) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om -8,6 (-9,0) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var 0,0 (0,1) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 2,4 MSEK,
jämfört med 2,6 2016, avskrivningar på goodwill uppgick till 1,0
MSEK, jämfört med 1,0 MSEK motsvarande period 2016.

Finansnettot var -0,8 MSEK under perioden, jämfört med -0,9 MSEK
motsvarande period 2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den
belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group koncernen.

Skattekostnaden perioden uppgick till -0,1 (0,0) MSEK, motsvarande en
genomsnittlig skattesats om -2,8 (0) procent.

Periodens resultat var -4,3 (-4,4) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till -0,07 (-0,32) SEK.

Omsättning och resultat april - juni

Nettoomsättningen uppgick till 19,0 MSEK under andra kvartalet,
jämfört med 20,5 MSEK motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-1,7) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om -2,8 (-8,3) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var 1,1 (0,1) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 1,2 MSEK,
jämfört med 1,3 2016, avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5
MSEK, jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 2016.

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, jämfört med -0,4 MSEK
motsvarande kvartal 2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den
belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group koncernen.

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK,
motsvarande en genomsnittlig skattesats om 0 (0) procent.

Periodens resultat var -1,0 (-2,1) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till -0,02 (-0,12) SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 (0,9) MSEK
under första halvåret. Försämringen av det operativa kassaflödet
förklaras i huvudsak av att koncernen binder mer rörelsekapital i
varulager ca 3,1 MSEK, övrigt rörelsekapital ca 0,5 MSEK samt att
leverantörsskulderna har minskat med 2,8 MSEK under första halvåret.
Erlagda räntor och betalda skatter påverkar negativt med 0,9 MSEK.
Investering i bland annat den nya pressen har skett med 1,6 MSEK.
Amortering av lån och leasingskulder uppgår till 4,1 MSEK. Totalt har
ovanstående poster påverkat kassaflödet negativt med 13,1 MSEK vilket
delvis har finansierats genom likvida medel från nyemissions med 9,0
MSEK samt ökad belåning via checkräkningskredit och factoringkredit
3,5 MSEK vilket inneburit att periodens kassaflöde blev negativt med
-0,6 (-0,1) MSEK.

Investeringar

Periodens investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick
till 1,6 (0,1) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 23,0 MSEK, jämfört med 19,1 MSEK per
31 december 2016. Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till
dels ett ökat rörelsekapital samt ytterligare investering i
anläggningstillgångar.

Likvida medel uppgick till 2,4 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK vid
årsskiftet. Den på balansdagen utestående emissionslikviden om 3,2
MSEK betalades in i början av juli. Därutöver har koncernen beviljade
kreditfaciliteter om totalt 9,5 MSEK, varav 8,6 MSEK var nyttjat per
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet
att belåna kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,0 MSEK var
utnyttjat per balansdagen.

Eget kapital

Eget kapital uppgick den 30 juni 2017 till 26,2 (24,4 per 2016-12-31)
MSEK, vilket motsvarar 0,39 (0,87) SEK per utestående aktie, 0,30
(0,87) efter full utspädning. Förändringar av antalet utestående
aktier och eget kapital visas på sidan 6. Efter att den riktade
emissionen registrerats den 18 juli 2017 uppgår aktiekapitalet till
21 805 964 kronor.

Förutom den pågående nyemissionen fanns inga utestående options- eller
konvertibelprogram per den 3o juni 2017.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 45 (48 per den 31 december
2016).

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 45, jämfört med 49
2016.

Ägarstruktur

Per den 30 juni 2017 hade Amnode AB 4 ägare som var och en innehade
aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen
i bolaget, totalt äger dessa 38,3 %.

Per den 30 juni 2017 hade Amnode AB (publ) 1 216 aktieägare.

Transakt...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.