Du är här

2017-09-14

Annexin Pharmaceuticals AB: Kallelse till extra bolagsstämma i ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (publ)

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2
oktober 2017 kl. 15.00 hos Advokatfirman Lindahl KB, Mäster
Samuelsgatan 20, Stockholm.

DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 september 2017, och

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Carin Jakobson, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm med angivande av "Extra bolagsstämma" eller via e-post till: carin.jakobson@annexinpharma.com, senast tisdagen den 26 september 2017.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Sådan omregistrering måste vara verkställd den 26 september 2017.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande
att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella
behörighetshandlingar) bör i god tid före stämman sändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.annexinpharma.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
arvode till styrelsen samt val av styrelse och styrelsesuppleanter

7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT - PUNKT 6.

Stämman har sammankallats på begäran av aktieägare i Bolaget som
tillsammans innehar mer än 10 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget. Aktieägarna avser att meddela förslag till
beslut under punkten 6 senast i samband med stämman.

ÖVRIGT

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor, adress enligt
ovan, samt på Bolagets webbplats www.annexinpharma.com. Kopior av
nämnd handling skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i september 2017

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 september 2017 kl. 10.30 CET.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.
Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget
planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har
bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som
uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är
patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på
Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified
Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/kallelse-till-ext...
http://mb.cision.com/Main/15539/2346618/722594.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.