Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-10

ANOTO GROUP AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2015

Anoto Group AB
Del?rsrapport

DEL?RSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2015

-- Oms?ttningen f?r perioden uppgick till 193 (141) MSEK. Oms?ttningen f?r
kvartalet uppgick till 55 (46) MSEK.
-- Bruttomarginalen f?r perioden uppgick till 44% (67%). Bruttomarginalen f?r
kvartalet uppgick till 40% (66) huvudsakligen p? grund h?gre f?rs?ljning av
h?rdvara till v?ra partners i Korea inom utbildning. Bruttoresultatet f?r
perioden uppgick till 85 (94), och bruttoresultatet f?r kvartalet uppgick
till 22 (30) MSEK.
-- Resultat f?re av- och nedskrivningar (EBITDA) f?r perioden uppgick till -99
(-67) MSEK och f?r kvartalet till -39 (-9) MSEK.
-- Resultat efter skatt f?r perioden uppgick till -109 (-63) MSEK, och
resultat efter skatt f?r kvartalet till -40 (-6).
-- Resultatet per aktie f?re och efter utsp?dning under perioden uppgick till
-0,13 (-0,13) SEK och f?r kvartalet till -0,04 (-0,01) SEK.
-- Kassafl?det f?r perioden blev 8 (-3) MSEK och f?r kvartalet 5 (2).
Kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten f?re f?r?ndring av
r?relsekapitalet f?r perioden blev -100 (-56) och f?r kvartalet -47
(-6). Kassafl?det fr?n finansieringsverksamheten f?r perioden blev 289
(114) MSEK och f?r kvartalet 192 (55).

Kommentarer fr?n VD

EN PENNA F?R ALLA YTOR ? FEM AFF?RSOMR?DEN

Oms?ttningen f?r det fj?rde kvartalet uppgick till 55 MSEK j?mf?rt med 46 MSEK
i det fj?rde kvartalet f?rra ?ret. Bruttomarginalen i kvartalet var 40% j?mf?rt
med 66% i det fj?rde kvartalet f?rra ?ret. Int?kterna var h?gre ?n den prognos
om 46 MSEK som kommunicerades den 30 december, detta till f?ljd av att
Livescribe konsoliderats fr?n och med den 1 december samt sena leveranser till
partners i Korea. Den l?gre bruttomarginalen beror p? f?rs?ljningsmixen i
kvartalet med relativt st?rre leveranser till partners inom utbildning.
R?relseomkostnaderna, exklusive amorteringar, avskrivningar och valutakurs
vinster/f?rluster under kvartalet uppgick till 61 MSEK j?mf?rt med 39 MSEK
under motsvarande kvartal f?reg?ende ?r samt 49 MSEK under det tredje kvartalet
i ?r. Som tidigare kommunicerats beror de ?kade kostnaderna under ?ret p?
produktutveckling i samarbete med HP, forskning och testning av l?sningar med
ultratunn m?nsterfilm f?r stora sk?rmar, ?kade resekostnader, komponentink?p
relaterade till aktiviter med stora sk?rmar samt utvecklingen av Anoto Live(TM)
Services. Det kombinerade reslutatet av dessa satsningar ?r en bredare
produktportf?lj som vi f?rbereder lansering av under kommande kvartal samt en
back-end infrastruktur f?r support av partners och ?terf?rs?ljare. I till?gg
till detta inkluderades ocks? Livescribes r?relseomkostnader f?r december m?nad
samt kostnader avseende finansiering och f?rv?rv av Livescribe. De legala
omkostnaderna var ocks? h?gre under det fj?rde kvartalet, i synnerhet de
avseende anm?lningar avseende patentintr?ng som Anoto f?rberett och avser inge
mot NeoLab Corporation och dess partners.

Ordern om 37 MSEK till ett stort japanskt f?retag inom finansiella tj?nster var
planerad att levereras under det fj?rde kvartalet men p? grund av f?rseningar i
komponenteleveranser och produkt-tester har produktionen skjutits upp tills
efter det kinesiska ny?ret. F?rv?ntad leveransstart ?r nu den tredje veckan i
februari.

Technology Licensings-avtalet med HP undertecknades den 5 november. Vi ?r
mycket glada ?ver detta partnerskap och vi ?r ?vertygade om att HP ?r den
perfekta partnern f?r att f?rverkliga v?r vision om en universell digital
skrift-plattform som omfattar anv?ndningsomr?gden inom alla branscher. Anoto
kan inte kommentera specifika produktplaner eller tidplaner f?r
produktlanseringar f?r andra syften ?n att bekr?fta att arbetet fortskrider
enligt plan och vi f?rv?ntar oss att aff?rsrelationen med HP kommer generera
betydande int?kter under de kommande ?ren.

Vi avslutade finansieringen och f?rv?rvet av Livescribe den 1 december.
F?rv?rvet var ytterligare ett steg i konsolideringen av Anotos ekosystem och
realiserandet av synergier inom h?rd- och mjukvaruutveckling, supply chain och
drift, samt att ge Anoto tillg?ng till ytterligare marknadskanaler f?r
f?rs?ljning ?ver internet och detaljhandeln.

Efter noggrant ?verv?gande av vad vi anser ?r en viktig tillv?xtm?jlighet har
vi beslutat att byta strategi och ?ka v?ra anstr?ngningar inom
storformatssk?rmar och att lansera en serie produkter under Anotos eget
varum?rke. Den f?rsta produkten, Anoto Live ? 55 "UHD 4K Collaboration Display,
kombinerar det b?sta av projicerad kapacitiv touch med h?gprecisionsinput fr?n
digital penna f?r att skapa den ultimata interaktiva samarbetsupplevelsen.
Produkten kommer lanseras p? ISE 2016 den 9:e februari och ber?knas vara
kommersiellt tillg?nglig i mitten av april. Baserat p? prelimin?ra diskussioner
med potentiella partners ser vi ?ven en m?jlighet till OEM verksamhet inom
detta omr?de.

Utsikter

Ett nytt s?tt att styra och f?lja upp v?r verksamhet

N?r Anoto ?ntrar 2016 med en betydande ?kning i storlek och omf?ng av
verksamheten kommer bolaget att genomg? en strukturell omorganisation g?llande
styrning och uppf?rljning av dess verksamhet. Efter att ha avslutat f?rv?rven
av XMS Penvision och Livescribe s?lv?l som de avsluten av de tidigare
annonserade f?rv?rven av Destiny Wireless, We-Inspire och Pen Generations
kommer bolaget vara positionerat f?r f?rb?ttring under 2016 med direkt kontroll
?ver en tidigare aldrig sk?dad grad av Anotos v?rdekedja och ekosystem. Detta
g?r det m?jligt f?r Anoto att leverera produkter och erbjudanden, direkt och
via partnerskap, inom fem viktiga aff?rsomr?den d?r bolagets teknik
tillhandah?ller betydande nytta f?r slutkunder samtidigt som det skaprar stora
f?rdelar gentemot konkurrerande erbjudanden.

De fem aff?rsomr?dena, beskrivna i detalj nedan, ?r:

-- Collaboration Solutions
-- Personal Productivity Products
-- Documents & Data Capture
-- Creativity Solutions
-- Learning Solutions

1. Collaboration Solutions

Anotos aff?rsomr?de Collaboration Solutions (CS) best?r av en kombination av
Anotos h?rd- och mjukvaruprodukter inklusive Large Format Displays och
Interactive Walls s?v?l som mjukvara f?r kollaboration designad f?r att
understryka v?rdet av kombinerad penn-input och multi-touch f?r produktserien
inom stora ytor. Medan Interactive Wall produkter varit en del av We-Inspires
produkterbjudande ?r Large Format Displays en helt ny produkt som integrerar
Anotos tunna m?nsterfilm i Ultra High Definition (UHD) 4K-sk?rmar och som
tillhandah?ller en unik l?sning f?r samarbetsapplikationer som kr?ver
penn-input med h?g precision s?v?l som multi-touch kapacitet. Dessa produkter
kommer introduceras p? marknaden i b?rjan av det andra kvartalet 2016 och
kommer positioneras som en ny familj av interaktiva l?sningar p? stor yta
(large-surface interactive solutions) inom marknaden f?r Collaboration
Solutions.

Collaboration Solutions marknaden ?r mycket bred till sin omfattning och
beskrivs vanligtvis av analytiker och deltagande f?retag som en marknad
sammansatt av flera kategorier av h?rd- och mjukvara. ?nnu i sin linda har
CS-marknaden klassificerats som en h?g tillv?xt-marknad med en f?rv?ntad ?rlig
tillv?xttakt p? ?ver 35% under kommande ?r. M?ngfalden av h?rd- och
mjukvaruteknologier inom CS marknaden har resulterat i en relativt h?g grad av
marknadsfragmentering utan enskilda spelare som ?ger betydande andel.

Det st?rsta segmentet av CS marknaden ?r Unified Communications och
Collaboration (UC&C) system och l?sningar, som inneh?ller ett antal st?rre
akt?rer, d?ribland Cisco, Microsoft och Polycom. Det prim?ra
till?mpningsomr?det som st?ds av dessa leverant?rer ?r Telepresence , inklusive
webbkonferenser, video och realtidschatt. UC&C inneh?ller ocks? ett
intilliggande segment f?r A/V-utrustning, som inkluderar komponenter av ett
UC&C-system; bildsk?rmar, projektorer, sk?rmar, etc. En annan betydande segment
inom CS ?r inneh?ll lagring och delning inom Collaboration, omfattande
leverant?rer som Dropbox, Box och Sharepoint . Denna grupp av produkter och
tj?nster hj?lper till att hantera den enorma m?ngden inneh?ll som blir skapas
f?re, under och efter samarbetsm?ten.

Anotos CS l?sningar kommer att vara b?de ett komplement till och samverkande
med dessa angr?nsande UC&C produkter f?r samverkan och inneh?l. Detta kommer
att underst?dja en kompletterande marknadsstrategi som g?r det m?jligt f?r
Anoto att samarbeta med och ta rygg p? en del av de stora akt?rerna inom denna
marknad.

Anoto siktar p? en ny och unik position inom Business Collaboration
Solutions-marknaden som inneb?r att tillhandah?lla ett urval av h?rd- och
mjukvara som att ?kar s?v?l den personliga som teamets produktivitet genom att
utvidga pennbaserade skriv- och ritm?jligheter fr?n papper till digitala
enheter, inklusive surfplattor, displayer och stora interaktiva v?ggar. Anoto
familjen av interaktiva ytor kommer att omfatta Large Format Displays (upp till
85 ") och storskaliga interaktiva v?gg och-projektorsystem (upp till 24 fot)
samt interaktiva skrivtavlor (beskrivs separat under aff?rsomr?det Learning
Solutions). ?ven om det finns respektingivande konkurrenter inom vart och ett
av dessa enskilda segment ?r Anoto unikt positionerat f?r att etablera en
framtr?dande plats inom kategorin f?r stora interaktiva ytor f?r kollaboration.

I grunden inneb?r interaktivt samarbete p? flera ytor delad erfarenhet av
digitalt skrivande och ritande p? papper, surfplattor, b?rbara datorer,
datorer, stora sk?rmar, interaktiva whiteboards och interaktiva v?ggar vars
inneh?ll sedan delas med andra medarbetare - antingen samlokaliserade eller
fj?rransluten - ?ver och bland alla dessa interaktiva ytor.

Detta ?r ett stort utspel p? marknaden men ett d?r Anoto ?r mycket v?l
positionerat g?llande teknik, timing, strategi och med en helt unik och
f?rsvarbar position. Anotos teknologi erbjuder betydande prestandaf?rdelar
j?mf?rt med konventionella whiteboards och multi-touch-only sk?rmar som
erbjuder inputm?jligheter endast primitiv digital skrift via fingret eller en
stylus. ?n mer avancerad teknik som m?jligg?r mer precis digitala penn-input
har betydande brister n?r det g?ller prestanda och noggrannhet, i synnerhet n?r
sk?rmytan ?kar. De konkurrerande l?sningarna klarar helt enkelt inte att
leverera motsvarande niv? av h?gprecisions penn-inmatning som ?r n?dv?ndig f?r
fungerande l?sningar inom Business Collaboration p? en stora ytor. Detta g?ller
s?rskilt f?r olika kreativa samarbets interaktioner, men ocks? f?r ett brett
spektrum av samarbeten inom design och konstruktion d?r precisionsinmatning ?r
en absolut f?ruts?ttning.

En annan strategisk f?rdel f?r Anoto p? denna marknad ?r dess f?rm?ga att
tillhandah?lla dessa interaktiva ytor p? marknaden till en l?gre kostnad ?n
m?nga konkurrerande produkter. Detta beror p? det faktum att filmen med Anotos
m?nster som ?r n?dv?ndig f?r att skapa stora interaktiva ytor kan tillverkas
till en mycket l?gre kostnad ?n den interaktiva teknik som anv?nds i de flesta
andra konkurrerande produkter. Viktigt ?r att kostnadsf?rdelen blir allt st?rre
i takt med att storleken och omfattningen p? enheten eller ytan ?kar.

Sortimentet inkluderande flera interaktiva samarbetsprodukter ?r bara den
f?rsta delen av historien. Den andra delen av historien ?r en helt ny och
kompletterande mjukvaruplattform som ?kar kundnytta och differentierar
konkurrenskraften. Anoto har byggt en ny Live Services? plattform, utformad f?r
att vara v?rdprogramvara f?r nya Anoto kollaborationsappar s?v?l som ett ny
verktygsramverk f?r anv?ndning av ISV:er i syfte att g?ra det m?jligt f?r dem
att koppla ihop digital penna med sina program f?r anv?ndning p? n?gon eller
alla Anotos stora ytor.

M?nga popul?ra ISV programvaror har inte utformats f?r att fungera p? i stor
skala, och m?nga var inte utformade f?r att fungera tillsammans med en digital
penna. Genom att penn-aktivera sina programvaror, kommer ISV:ers tj?nster b?de...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.