Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Anoto har framgångsrikt placerat seniora, ej säkerställda konvertibler om 32,5 miljoner kronor

Anoto Group AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Anoto har framgångsrikt placerat seniora, ej säkerställda konvertibler om 32,5
miljoner kronor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Lund, 18 juli 2017 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”)
offentliggör idag en framgångsrik placering (“Erbjudandet”) av 32,5 miljoner
kronor seniora, ej säkerställda konvertibler som förfaller 2019
(“Konvertiblerna”). Likviden från Erbjudandet kommer att tillföra Bolaget
erforderliga medel för att stödja dess framtida affärsverksamhet och kunna
finansiera ökad produktionskapacitet under tredje kvartalet för att möta ökad
efterfrågan på pennor.

Konvertiblerna emitteras utan någon kupong, dvs. ingen ränta kommer att
betalas, och har en konverteringskurs om 0,13 kronor. Obligationerna har
emitterats till och kommer att återbetalas med ett belopp motsvarande 100 % av
nominellt belopp och kommer, om de inte tidigare konverterats, förfalla den 22
juli 2019. Vid fastställandet av konverteringskursen har styrelsen bland annat
beaktat att ingen säkerhet kommer att ställas för Konvertiblerna, att
Konvertiblerna inte löper med någon ränta, att ingen provisionsersättning
kommer att erläggas till investerare för lämnade teckningsförbindelser samt att
investerare kommer att ingå ett åtagande om s.k. lock-up innebärande att inga
aktier som emitterade i samband med konvertering av Konvertiblerna får
överlåtas under en period om 180 dagar från Likviddagen (enligt definition
nedan).

Likvidavräkning för Erbjudandet är den 21 juli 2017 (”Likviddagen”).

Vid full konvertering av Konvertiblerna tillkommer 250 000 000 nya aktier i
Bolaget, innebärande en utspädningseffekt om cirka 8,3 % av aktiekapital och
röster efter utspädning.

Konvertiblerna placerades hos ett begränsat antal institutionella eller andra
professionella investerare utanför USA enligt Regulation S enligt US Securities
Act från 1933, med ändringar, och i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning, regler och förordningar. Nerthus Investments Ltd.
kommer att investera 13 miljoner kronor i Anoto och har tilldelats 40 % av
Konvertiblerna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för
Bolaget att på ett tidseffektivt sätt att tillföra kapital för att stödja
framtida affärsverksamhet i Anoto-koncernen. Anoto har kunnat genomföra
Erbjudandet utan erläggande av ersättningar för lämnade teckningsförbindelser
eller transaktionsarvode till finansiella rådgivare. Teckningskursen och
villkoren för Konvertiblerna har bestämts på marknadsmässiga villkor genom
förhandlingar på armslängds avstånd mellan Bolaget och potentiella investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, CEO

För ytterligare information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller maila
till ir@anoto.com.

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, 223 62 Lund, tel.
+46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl.20.45 CET
den 18 juli 2017.

Om Anoto

Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets
teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor.
Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar
användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och
lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista
under tickern ANOT.

VIKTIG INFORMATION

INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV EMITTENTEN ELLER NÅGON AV DESS NÄRSTÅENDE SOM
SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNA ELLER INNEHAV ELLER
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER ERBJUDANDET ELLER PUBLICERAT
MATERIAL ANGÅENDE KONVERTIBLERNA I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD KRÄVS
FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE
FÖRBINDER SIG GENTEMOT EMITTENTEN ATT INFORMERA SIG OM, OCH ATT IAKTTA, SÅDANA
RESTRIKTIONER.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER
TILL USA. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER
ELLER EN UPPMANING OM NÅGOT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER. DET ÄR INTE HELLER
NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT
ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ETT EVENTUELLT ERBJUDANDE ÄR ENDAST ADRESSERAT TILL
OCH RIKTAR SIG TILL PERSONER I MEDLEMSSTATERNA AV DET EUROPEISKA EKONOMISKA
SAMARBETSOMRÅDET (”EES”) SOM ÄR S.K. KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT ARTIKEL
2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET ("KVALIFICERADE INVESTERARE") ELLER AKTIEÄGARE I
BOLAGET VILKA INVESTERAR MINST DET MINSTA INVESTERINGSBELOPPET OM 1 000 000
KRONOR. MED UTTRYCKET “PROSPEKTDIREKTIVET” AVSES DIREKTIV 2003/71/EG, MED
TLLHÖRANDE ÄNDRINGAR.

DESSUTOM, I STORBRITANNIEN DISTRIBUERAS OCH RIKTAS DETTA PRESS-MEDDELANDE
ENBART TILL KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET
AVSEENDE INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITISKA FINANCIAL
SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, MED ÄNDRINGAR
(”FÖRESKRIFTEN”) OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM OMFATTAS AV ARTIKEL
49(2)(A)-(D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (II) TILL ANDRA PERSONER SOM DETTA
PRESSMEDDELANDE LAGLIGEN KAN RIKTAS TILL (GEMENSAMT BENÄMNDA "RELEVANTA
PERSONER"). MAN SKA INTE AGERA PÅ ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETTA PRESSMEDDELANDE
(I) OM MAN BEFINNER SIG I STORBRITANNIEN OCH INTE ÄR EN RELEVANT PERSON OCH
(II) OM MAN BEFINNER SIG I ANNAN MEDLEMSSTAT INOM EES ÄN STORBRITANNIEN, AV
PER-SONER SOM INTE ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. DE INVESTERINGAR ELLER
INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE AVSER ÄR ENBART TILLGÄNGLIGA
FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ATT ENDAST ERBJUDAS
RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I
MEDLEMSSTATERNA INOM EES (FÖRUTOM STORBRITANNIEN).

VARJE BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA KONVERTIBLER SKALL ENDAST BASERAS PÅ EN POTENTIELL
INVESTERARES OBEROENDE GRANSKNING AV EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA
INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE KAN KOMMA ATT ÄNDRAS I SIN
HELHET UTAN UNDERRÄTTELSE HÄROM FRAM TILL LIKVIDDAGEN.

VARJE POTENTIELL INVESTERARE BÖR UTGÅ FRÅN ATT INVESTERAREN MÅSTE BÄRA DEN
EKONOMISKA RISKEN FÖR EN INVESTERING I KONVERTIBLER ELLER AKTIER SOM UTFÄRDAS
ELLER ÖVERFÖRS OCH LEVERERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA OCH SOM FIKTIVT
ÄR UNDERLIGGANDE KONVERTBLERNA (TILLSAMMANS MED KONVERTIBLERNA,”
VÄRDEPAPPEREN”). EMITTENTEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN
AV VÄRDEPAPPEREN FÖR NÅGON INVESTERARE, (II) REDOVISNINGSMÄSSIGA EFFEKTER ELLER
POTENTIELLA SKATTEKONSEKVENSER MED ANLEDNING AV INVESTERING I VÄRDEPAPPEREN
ELLER (III) FRAMTIDA UTVECKLING AV VÄRDEPAPPEREN ANTINGEN I ABSOLUTA TAL ELLER
I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR. INGET PROSPEKT KOMMER UPPRÄTTAS
ELLER FINNAS TILLGÄNGLIGT I RELATION TILL KONVERTIBLERNA ELLER till AKTIERNA
SOM KOMMER UTSTÄLLAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.