Du är här

2017-08-24

Aptahem: Beslut om företrädesemission om cirka 23,4 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Den 23 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i
Aptahem AB (publ) ("Aptahem") - villkorat av godkännande vid extra
bolagsstämma - att genomföra en företrädesemission av units bestående
av aktier och två serier teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission
tillför Aptahem initialt cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Vid
fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem i två steg
ytterligare mellan cirka 21 MSEK och cirka 36 MSEK före
emissionskostnader. Aptahem har erhållit garantiåtagande om cirka
18,7 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen. Kallelse
till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

VD Mikael Lindstam kommenterar
"Apta-1 kommer att positioneras som ett akutläkemedel för att stoppa
de organ- och vävnadsskador som, bland annat, leder till den mycket
höga dödligheten för sepsispatienter. Trots att sepsis drabbar flera
miljoner människor varje år finns idag inga effektiva botemedel och
marknaden uppskattas konservativt uppgå till 10 miljarder USD
årligen. Sjukdomens höga mortalitet och akuta förlopp innebär en hög
betalningsvilja vilket lockar en rad möjliga partners. Ett talande
exempel är avtalet som AstraZeneca slöt inom området med Protherics i
en affär som värderades till 2.7 miljarder USD (+
försäljningsroyalties). Intresset bekräftas även genom det gensvar vi
hittills fått från större läkemedelsbolag och vi ser fram emot en
intensiv kongresshöst med många mötesbokningar på bland annat
BioJapan och BioEurope.

Tack vare vårt redan tidigare utförda prekliniska arbete och ny
terapeutisk indikation är vägen mot klinik avsevärt kortare än annars
vore fallet. Vi har en rad viktiga milstolpar och värdehöjare framför
oss, både på kort och lång sikt. Några av de viktigaste innefattar
vår pågående patentutredning, utfall från det toxikologiska
programmet och stabilitetsstudier inför vår ansökan om att inleda
kliniska fas 1-prövningar. Vi har ett viktigt mål - att förbättra
överlevanden hos patienter som drabbas av akuta livshotande tillstånd
där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen - och
vi hoppas att fler vill vara med. Vi välkomnar därför såväl tidigare
som nya aktieägare att investera i vår nyemission och på så sätt få
ta del av vår värdeutveckling och spännande resa mot strategiskt
partnerskap."

Bakgrund och motiv
Mot bakgrund av nya insikter om läkemedelskandidatens
verkningsmekanism beslutade Bolaget nyligen att implementera en
uppdaterad utvecklingsplan. Den nya planen positionerar Apta-1 i ett
kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas, många
patienter dör och överlevande patienter belastar sjukvårdsbudgetar då
de ofta behöver dialys och amputation och blir
långtidsinvalidiserade. För Aptahem innebär planen flera möjligheter
att snabbare kunna uppnå en bevisad klinisk effekt (s.k.
proof-of-concept), fördelaktig prissättning, större marknadsandel och
en ny immaterialrättslig position. Bolaget ser nu en möjlighet att
skapa en produkt med bättre marknadspotential än tidigare i bolagets
historia men för att hamna i ett fördelaktigt förhandlingsläge, med
mål att ingå strategiskt partnerskap, krävs ytterligare finansiering.

Bolaget har sedan två år tillbaka genomfört stora delar av ett
prekliniskt program och undertecknade nyligen ett produktionsavtal
med BioSpring, en världsledande tillverkare av aptamerer. I det
prekliniska programmet har Bolaget redan påbörjat säkerhetsstudier
vilka kommer att fortgå för att fastställa och säkra den fullständiga
potentialen hos Apta-1. Kliniskt godkänd tillverkning, enligt Good
Manufacturing Practice, säkras via BioSpring och Bolaget bedöms kunna
erhålla ett regulatoriskt godkännande att starta en klinisk fas
I-prövning i slutet av 2018 med beräknat slutdatum vid halvåret 2019.

Motivet till företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital för
färdigställande av Bolagets prekliniska studier till regulatoriskt
godkännande, hantera utökning av patentet med hänsyn till nya
resultat, samt att genomföra Bolagets planerade klinisk fas 1 studie
inklusive en ansökan till fas 2.

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 20 september - 4 oktober 2017.
· Teckningspost: Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption
av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3.

· Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt.
Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje
unit består av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av
serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.
Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand
personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand
andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand
emissionsgaranter.

· Teckningskurs: 9 SEK per unit, vilket motsvarar 3 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 15
september 2017. Sista dag för handel i Aptahems aktie inklusive rätt
att erhålla uniträtter är den 13 september 2017 och första dag för
handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 14 september
2017.

· Emissionsvolym: Högst 7 793 580 aktier, högst 2 597 860
teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner
av serie TO 3. Vid överteckning i företrädesemissionen kommer
styrelsen i Aptahem, utöver de aktier som utges i
företrädesemissionen, tilldela ytterligare högst 500 000 units
(motsvarande 1 500 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie
TO 2 samt 500 000 av serie TO 3).

· Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer Bolaget
initialt att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions- och
garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav
garantikostnader utgör cirka 1,9 MSEK. Övertilldelningsemissionen kan
tillföra Aptahem som mest ytterligare 4,5 MSEK och utnyttjande av de
teckningsoptioner som kan komma att ges ut i
övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare
4,0-7,0 MSEK före emissionskostnader.

· Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK,
motsvarande 80 procent av företrädesemissionen.

· Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 793 580 aktier.
· Värdering (pre money): Cirka 23,4 MSEK.
· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på
AktieTorget under perioden 20 september - 2 oktober 2017.

· Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på
AktieTorget från och med den 20 september 2017 fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske i början av november 2017.

· Handel med TO 2 och TO 3: Teckningsoptionerna TO 2 och TO 3 kommer
noteras och handlas på AktieTorget efter registrering av
företrädesemissionen.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny
aktie för 4 SEK under perioden 7 - 18 maj 2018. I det fall även
samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs
Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka
beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli
föremål för handel på Aktietorget.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3
En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny
aktie under perioden 15 - 26 oktober 2018 till en teckningskurs som
motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 27 september - 10 oktober 2018.
Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga
10 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie
TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 MSEK, före
emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till
cirka 1,3 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på
Aktietorget.

Övertilldelningsemission
Vid överteckning i företrädesemissionen kommer styrelsen i Aptahem,
utöver de aktier som utges i företrädesemissionen, tilldela
ytterligare högst 500 000 units (motsvarande 1 500 000 aktier och 500
000 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 500 000 av serie TO 3),
vilka givits ut genom övertilldelningsemissionen.
Övertilldelningsemissionen kan tillföra Aptahem som mest ytterligare
4,5 MSEK och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att
ges ut i övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest
ytterligare 4,0-7,0 MSEK. Övertilldelningsemissionen kommer endast
att utnyttjas om företrädesemissionen fulltecknas och tilldelning
sker enligt samma principer som i företrädesemissionen.

Det innebär också att de som tecknar units utan företräde kan
tilldelas units från företrädesemissionen och/eller
övertilldelningsemissionen. Units som tecknas i
övertilldelningsemissionen skall betalas enligt utsänd
avräkningsnota. Observera att leverans av units från
övertilldelningsemissionen kan ske i form av aktier och TO 2 samt TO
3, i stället för BTU, efter att övertilldelningsemissionen
registrerats hos Bolagsverket.

Garantiåtagande
Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK, motsvarande
80 procent av företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt
garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp.

De ställda åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti,
spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare
information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer
att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden
inleds.

Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om
garantiåtagande kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband
med att teckningstiden inleds.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2017.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmark...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.