Du är här

2018-08-29

Aptahem: Delårsrapport 2018-04-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 6 (1) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -9 589 (-3 665) KSEK
· Resultat per aktie -0,62 (-0,47) SEK
· Likvida medel uppgick per 2018-06-30 till 10 804 (16 721) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 91,04 (84,43)%

Första halvåret

· Rörelsens intäkter uppgick till 14 (8) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -12 693 (-5 527) KSEK
· Resultat per aktie -0,81 (-0,71) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Aptahem startar toxikologi-programmet för Apta-1
· Bolaget ingår partnerskap med Seattle Children's Research
Institute för att utforska de underliggande mekanismerna i deras nya
aptamerbaserade behandling för akuta och kroniska inflammatoriska
tillstånd inklusive sepsis.

· Bolaget undertecknade ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond
representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global
("Yorkville"). Enligt villkoren i emissionsavtalet förbinder
Yorkville att i rollen som investment manager köpa av Aptahem utgivna
konvertibler. Finansieringslösningen innebär att Aptahem kan, under
en 36-månadersperiod, erhålla upp till 20 miljoner SEK om hela
åtagandet utnyttjas. Avtalet är villkorat av att bolagets aktieägare
på årsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen
att emittera konvertibler under de relevanta perioderna. Det första
bemyndigandet beslutades på bolagets extra bolagsstämma den 7 juni
2018.

· Teckningsperioden för TO 2 avslutades den 18 maj 2018 och 16 404
teckningsoptioner nyttjades för teckning av lika många aktier vilket
motsvarar en teckningsgrad om cirka 0,6 %. Aptahem tillförs därmed
cirka 65 TSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den första tranchen av 25 konvertibler enligt Yorkville-avtalet
emitterades av Aptahems styrelse den 26 juni 2018 till ett sammanlagt
värde om 2,5 miljoner SEK. Yorkville har den 17 juli 2018 påkallat
konvertering av två av dessa konvertibler för teckning av 99 502
aktier i Aptahem. Konverteringskursen per aktie uppgår till 2,01 SEK,
vilket motsvarar 90 % av det lägsta dagliga volymvägda
genomsnittspriset på Aptahems aktie under fem handelsdagar före dagen
för konverteringen. Genom konverteringen ökar bolagets aktiekapital
med 22 614,091 SEK till 3 568 878,6508 SEK och antalet aktier i
bolaget ökar med 99 502 till 15 703 066.

· Bolaget meddelade att det pågående pre-kliniska toxikologiska
utvecklingsprogrammet försenas i väntan på tillverkning av mer
Apta-1. Resultaten hittills tyder på en bra säkerhetsprofil, vilket
resulterat i ett större substansbehov än uppskattat. Detta medför att
det inte kommer att finnas tillräckligt med färdigtillverkad substans
för att starta nästa del av det toxikologiska programmet på utsatt
tid. Ytterligare icke-GMP-substans (Good Manufacturing Practice)
kommer därför att behöva tillverkas för att kunna starta det
GLP-reglerade (Good Laboratory Practice) programmet, vilket beräknas
försena den planerade starten av kliniska prövningar till tredje
kvartalet 2019. Parallellt pågår en NHP-effektstudie (Non Human
Primate), där terapeutiska effekten av Apta-1 testas, vilken nu
utökas. Totalt sett innebär utökningen att ett mer omfattande
statistiskt underlag kan samlas in kopplat till effekten av Apta-1,
vilket har efterfrågats i diskussioner med större läkemedelsbolag.
Processutvecklingsarbetet för att tillverka en GMP-batch inför
bolagets planerade kliniska prövningar pågår parallellt. Diskussioner
pågår med kontraktstillverkaren för att säkerställa tillräcklig
renhetsgrad. Aptahem har meddelats av kontraktstillverkaren att
processutvecklingen förlängs men att den inte bör bidra till den
övergripande förseningen.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Under detta halvår har vi fokuserat på tre saker. Först och främst har
vi utvecklat vår aptamerplattform, där vi med vår huvudkandidat
Apta-1 har kunnat ta betydande steg framåt mot klinisk fas 1. För det
andra har vi sökt etablera värdefulla partnerskap, som det vi i juni
kunde meddela att vi ingått med Seattle Children's Research
Institute. Slutligen har vi även strävat efter en ökad global
exponering bland aktieägare, investerare och den vetenskapliga
sfären. Här har vi deltagit i flertalet industrievent samt fick i
juni månad äran att publiceras i den erkända tidskriften Natures
utgåva 'BioPharma Dealmakers'. Genom denna artikel fick än fler
internationella aktörer möjligheten att ta del av Apta-1s resa från
en läkemedelskandidat mot hjärnmalaria till den nuvarande
indikationen sepsis och artikeln fick ett gott mottagande. Vår
ambition är att fortsätta på den inslagna vägen för att bygga vidare
på vår aptamerplattform och uppnå klinisk evidens.

Viktiga milstolpar i forskningen
Vår huvudkandidat, Apta-1, började under detta andra kvartal närma sig
en viktig milstolpe i och med att de första studierna i toxikologi-
och säkerhetsprogrammet startade i maj månad. Syftet med studierna är
att hitta rätt dosnivåer för läkemedelssubstansen Apta-1 inför de
regulatoriskt viktiga, kvalitetssäkrande, GLP-studierna. Genom
studierna i toxikologi- och säkerhetsprogrammet har vi tagit ett
betydelsefullt steg framåt mot kliniska studier. Under det andra
kvartalet startade vi även en NHP-effektstudie vilken nyligen har
utökats i omfång för att ge ett större statistiskt underlag, vilket
kan möjliggöra ytterligare patentering, samt bättre förståelse av
Apta-1s verkningsmekanism. Resultatet för denna studie kommer
kommuniceras så snart studien avslutats och vi erhållit
slutrapporten.

Paradoxal situation i vårt toxikologiska program
Vi har nu hamnat i en något paradoxal situation där våra pre-kliniska
studier indikerar en bra säkerhetsprofil, vilket resulterat i ett
större substansbehov än uppskattat, men där samma slutsats leder till
en försening. Ordspråket 'två steg fram och ett tillbaka' har aldrig
känts så aktuellt. Det är kul att se att Apta-1 överskrider våra
förväntningar vad gäller säkerhetsprofil men det är en besvikelse att
konsekvensen är en förskjutning av det pre-kliniska toxikologiska
programmet. Vi jobbar just nu nära med vår kontraktstillverkare för
att tillverkningen av den nya substansen ska kunna färdigställas så
snart som möjligt. Parallellt fortgår även förberedelserna inför de
planerade kliniska prövningarna gällande processutvecklingsarbetet
för att tillverka en GMP-batch med tillräcklig renhetsgrad.
Kontraktstillverkaren förlänger nu processutvecklingen för att
säkerställa detta, dock bör det inte bidra till den övergripande
förseningen.

Nya nyckelsamarbeten och avtal
Under detta andra kvartal har vi också vårdat de kontakter som vi
knutit under tidigare industrikonferenser. Till följd av detta kunde
vi i juni meddela att vi har inlett ett prestigefyllt samarbete med
Seattle Children's Research Institute. Ledaren för detta
samarbetsprojekt, Dr. Adrian Piliponsky, har mer än 15 års erfarenhet
av att undersöka inflammatorisk dysfunktion i samband med sepsis och
vi är mycket glada över att genom detta samarbete få ta del av
Piliponskys och andra forskares expertis. Genom detta samarbete så
har vår strategi för ökad exponering genom närvaro på
industrikonferenser visat sig framgångsrik och i led med detta
besökte vi också ett event under detta kvartal, BIO International
Convention i Boston i juni. Också under denna konferens kunde vi
glädja oss över hur stort intresse som visades för vår
aptamerplattform.

I slutet av det andra kvartalet slöt vi även ett avtal med Yorkville
Advisors Global i syfte att säkerställa finansiering upp till och med
en klinisk fas 1-studie för Apta-1. Finansieringslösningen är ett
komplement till den nuvarande finansieringen, ett back-up alternativ
om man så vill, som kan användas för att se till att Apta-1 inte
tappar fart.

Ökad synlighet och bland aktieägare
Vi har under det halvår som gått försökt att möta er aktieägare så
ofta som möjligt. Det har varit mycket givande att få ta del av era
tankar och frågeställningar, och jag vill ta tillfället i akt att än
en gång särskilt tacka för ert förtroende och ert stöd i utvecklandet
av vår aptamerplattform.

Malmö 29 augusti 2018

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter
2018-11-14 Delårsrapport kvartal 3

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 29 augusti 2018
Styrelsen
Aptahem AB

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i denna rapport.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/delarsrapport-2018-04-01-till-2018-0...
http://mb.cision.com/Main/12121/2603084/899143.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.