Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Arc Aroma Pure AB : 180919 Delårsrapport Q1 2018/2019

Sammanfattning av första kvartalet
maj-juli 2018 (Q1) * Rörelsens intäkter uppgick till 2,2 (4,3) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,0 (-3,6) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till -4,1 (-3,8) MSEK.
* Totalresultatet uppgick till 1,7 (-3,8) MSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (- 0,43) SEK
*).

*) Beräknat på antal aktier vid utgången av kvartalet (2018 07 31)

Med "Bolaget" och "Arc Aroma Pure" avses Arc Aroma Pure AB med
organisationsnummer 556586 - 1985.

Väsentliga händelser under perioden * Arcaroma inleder en förstudie i samarbete med ett världsledande
bioteknikbolag
* Arcaroma utökar sitt distributionsnätverk i Medelhavs-området med två nya
partners.
* Utvärdering av bioCEPT® är klar inför global lansering.
* Bolaget har även tecknat ett Memorandum Of Understanding (MOU) med AGRAWA
Plus Holding avseende leverans av 10 bioCEPT®-anläggningar under en två års
period.
* Arc Aroma beviljas CEPT-patent i Kanada.

Väsentliga händelser efter periodens utgång * AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB ("ArcAroma") att Patentverket
avser att godkänna en kommersiell patentansökan. Ansökan beskriver
behandlingskammaren som används för behandling av bland annat olivskördar,
avloppsslam och råvara för biogasframställning.
* Bolaget har tecknat order på 6 oliveCEPT®-anläggningar, som kommer att
installeras under oktober 2018. Av dessa tecknade order utgör 1 anläggning
som säljs till kund och 5 anläggningar som hyrs ut till kund.
* Styrelsen har inom ramen för bemyndigande på årsstämman beslutat att
genomföra en kvittningsemission där ett lån på 13,7 MSEK regleras genom en
riktad nyemission på 361 900 B-aktier De nyemitterade aktierna
registrerades hos Bolagsverket 2018 09 03.

Finansiell översiktKoncern-----------------------------------------------------------------
| Maj-Jul Maj-Jul Helår |
| 2018 2017 2017/2018 |
| Rörelsens intäkter, MSEK 2,2 4,3 15,3 |
| EBITDA, MSEK -4,0 -3,6 12,6 |
| Resultat efter finansnetto, MSEK -4,1 -3,8 11,5 |
| Totalresultat, MSEK 1,7 -3,8 3,9 |
| Resultat per aktie 0,19 -0,43 0,44 |
-----------------------------------------------------------------
Moderbolag-----------------------------------------------------------------
| Maj-Jul Maj-Jul Helår |
| 2018 2017 2017/2018 |
| Rörelsens intäkter, MSEK 2,2 4,3 15,3 |
| EBITDA, MSEK -3,7 -3,0 -12,6 |
| Resultat efter finansnetto, MSEK -3,8 -3,3 -13,8 |
| Totalresultat, MSEK -3,8 -3,3 -14,0 |
| Resultat per aktie -0,42 -0,37 -1,58 |
-----------------------------------------------------------------
Rörelsens intäkter
Koncern och moderbolag

Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (4,3 MSEK)
Merparten, 2,0 MSEK (4,0 MSEK) utgjordes av aktivering av utvecklingsutgifter.

Resultat
Koncern

Resultat efter finansnetto uppgick under kvartalet till -4,1 MSEK (-3,8 MSEK)
och för helåret till
11,5 MSEK (8,3 MSEK). I totalresultat som uppgår till 1,7 MSEK (-3,8 MSEK),
ingår under detta kvartal en positiv resultateffekt på 5,8 MSEK. Detta avser
värderingen av innehavet i Optifreeze AB till verkligt värde. I Totalresultat
för helåret 2017/2018 redovisas en positiv resultateffekt på 18,0 MSEK
kopplad till omklassificeringen av innehavet i Optifreeze.

Koncern och moderbolag

De ackumulerade aktiverade utvecklingsutgifterna och patent uppgår per
2018-07-31 till 43,1 MSEK. Den tekniska plattformen kommer under detta
räkenskapsår att vara klar för kommersialisering och då generera omsättning.
Avskrivningar kommer då att påbörjas av dessa immateriella
anläggningstillgångar.
Styrelsens högsta prioritet är och har varit att få produkten klar för
kommersialisering. Strategin har inneburit höga kostnader för utveckling av
applikationerna och få dessa klara för skarpa order. Under rubrikerna nedan
"Väsentliga händelser under perioden" och "Väsentliga händelser efter
periodens utgång" framgår att det under innevarande räkenskapsår har tecknats
ett antal order.

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt
genomsnittligt antal
utestående aktier under perioden.

Kassaflöde
Koncern och moderbolag

Under kvartalet har koncernen tillförts 11,5 MSEK via ett lån. Detta belopp
tillsammans med beloppet 2,1 MSEK som erhållits per 2018 04 30 har kvittats
genom en riktad nyemission på 13,7 MSEK enligt styrelsebeslut den 21 augusti.
Beloppet är redovisat mot eget kapital.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncern och moderbolag

Arc Aroma Pures verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad
utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Koncernen
arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som
finns. Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt
begränsa påverkan av den risk som aktualiseras.
AktieägarinformationAktien
Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Aktiekapitalet utgjordes 2018 09 03 av
A-aktier 908 000, B-aktier 8 536 027, totalt 9 444 027.
Vid utgången av kvartal 1 (2018 07 31) utgjordes aktiekapitalet av
A-aktier 908 000, B-aktier 8 174 127, totalt 9 082 127.

Finansiell kalender
Årsredovisning 2017/2018 24 september
2018*)
Årsstämma 16
oktober 2018
Delårsrapport kvartal 2 2018/2019 12 december 2018

*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig
på bolagets web-plats samt på bolagets adress

---------------------------------------------------------------------------------
| Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) |
|är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. |
|Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2018 klockan |
|08:30 CET. |
| |
| |
| |
| |
| För ytterligare information |
| |
|Johan Möllerström, VD |
| |
|+46 (0)768 868 178 |
| |
|johan.mollerstrom@arcaroma.com |
---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
| VD har ordet "Vår försäljningsprognos för oliveCEPT® är uppnådd. Vi har lokala |
|distributörer på plats i de länder som tillsammans utgör världens största |
|producent av olivolja." |
| När jag ser tillbaka på det gångna kvartalet konstaterar jag att vi har haft |
|en såväl lyckosam som händelserik period. Vi har redan nått årets |
|försäljningsmål för oliveCEPT®. Vårt huvudfokus, att skapa ett nätverk av |
|kompetenta och välrenommerade distributörer i medelhavsområdet, är också |
|uppnått. Regionen är central i vår strategi då den står för hela 70 procent |
|av världsproduktionen av olivolja. Vi har nu lokala distributörer i de länder |
|som utgör de största producenterna. |
| |
| |
| |
| |
| |
|Strategin för oliveCEPT®har hittills resulterat i nio kontrakt varav fyra är |
|tecknade i Spanien, tre i Grekland och två i Italien. Vi uppskattar att vi |
|kan nå en marknadspenetration på minst 20 - 30 procent genom vårt nätverk av |
|starka, lokala distributörer. Om vi istället valt att teckna ett exklusivt |
|avtal, så som var på tapeten för ett år sedan, då hade vi kanske kunnat nå |
|en marknadspenetration på ca 5 procent. Nu, ett år senare, har vi en |
|betydligt längre räckvidd samtidigt som dialogen och samarbetet med den |
|aktuella aktören fortsätter. Det är vår målsättning att fortsätta bygga ut |
|vårt nätverk och då även på övriga marknader i världen som har stora |
|marknadsandelar. I detta sammanhang är vår distributör Clemente i Italien en |
|intressant partner eftersom de även har försäljning i bland annat USA, |
|Sydafrika och Australien. |
| |
| |
| |
| |
| |
|När det gäller vattenreningsindustrin har jag stora förhoppningar på vårt |
|samarbete med Århus Vanns och deras Interreg-projekt. En godkänd |
|EU-finansiering innebär att vår teknologi kommer att utvärderas i projektet. |
|Kina är fortsatt den marknad för biogasproduktion som växer mest, här ser vi |
|att den nya regleringen för att samla ihop och utvinna biogas från |
|restaurangavfall kan bli en drivande faktor. Det är vårt mål att medverka i |
|verifieringsprojekt under senhösten, just nu förs diskussioner kring möjliga |
|projekt i Chongqing samt i Haikou på ön Hainan. Vi har visat att dynaCEPT®kan |
|öka kap...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.