Du är här

2017-09-18

Arc Aroma Pure AB : Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den

17 oktober 2017 kl. 15,00 på Park Inn by Radisson Lund, Hedvig Möllers gata 2
i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 oktober 2017 och anmäla sig till
bolaget senast onsdagen den 11 oktober 2017 skriftligen till Arc Aroma Pure
AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0739-99
55 80 eller per e-post info@arcaromapure.se. I anmälan skall fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om ställföreträdare,
eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 11 oktober 2017,
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas
anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsidawww.arcaromapure.seoch skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse
till 8 827 727 st, varav 908 000 A-aktier och 7 919 727 B-aktier, motsvarande
totalt 16 999 727 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1 Stämman öppnas.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två justeringspersoner.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Verkställande direktörens anförande.
8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9 Beslut 1 om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 2 om
dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen. 3 om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören.
10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12 Val av styrelse, styrelsesuppleant samt revisor.
13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner för personal
15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner för styrelsen
16 Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
samt fastställande av

arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10 och 11)

Bolagets valberedning bestående av Anders Thomasson, (ordf.) Mats Jacobson
samt Anders Hättmark har meddelat att de föreslår årsstämman att besluta om
att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter.
Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Föreslås att externa
ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp (inkl. eventuella sociala avgifter)
och att extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp (inkl.
eventuella sociala avgifter). Styrelsen föreslår att arvode till revisor
skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Förslag och motivering från bolagets valberedning, beträffande val av styrelse
samt revisor, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida
senast tre veckor innan årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen
att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter,
att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna
fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande
av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom
beslutad ram.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till
den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen
bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de
detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin
giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner för personal och för styrelse (punkt 14 och 15)

Styrelsen för Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, ("bolaget")
föreslår bolagsstämman att - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt -
utge teckningsoptioner.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom Valberedningens
förslag med motivering samt andra fullständiga beslutsförslag kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund och på
bolagets hemsidawww.arcaromapure.sesenast tre veckor innan årsstämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar
avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska
situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i september 2017
Arc Aroma Pure AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 - 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 18:e september 2017 kl 11:30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika
utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc
Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser
Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.www.arcaromapure.se.

PM AAP Kallelse till arsstamma 20171017
http://hugin.info/171458/R/2134824/816846.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.