Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-23

Arc Aroma Pure AB : Kommuniké från årsstämma

Lund 2015-10-22

Arc Aroma Pure: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 22 oktober 2015, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014-05-01 - 2015-04-30.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören.

Arvoden och styrelse

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ej ska utgå till huvudägare med
aktier i bolaget. Externa ledamöter ersätts med ett prisbasbelopp. Arvode kan
komma att utgå till styrelseledamöter för utfört arbete, utöver sedvanligt
styrelsearbete, dock högst med marknadsmässig ersättning. Vidare beslutades
att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Pär Henriksson, Per-Ola
Rosenqvist och Martin Hagbyhn omvaldes och Ebba Fåhreaus, Eva Andersson samt
Mats Jakobsson nyvaldes som styrelseledamöter. Till styrelseordförande
omvaldes Per-Ola Rosenqvist. Vidare valdes Mazars Set Revisionbyrå, som
revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa
årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal
aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller
innebär utgivande av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15)
procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten
för årsstämman 2015, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Dels beslutade
stämman bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna
fatta beslut om apportemission om maximalt 3 000 000 B-aktier.
Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till
den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen
bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de
detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin
giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Mot detta
bemyndigande reserverade sig Anders Persson som representerade Aktiespararna
(10 aktier). Aktiespararna anser att ett bemyndigande skall uppgå till
maximalt 10 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

-------------------------------------------------------------------
| Arc Aroma Pure AB (pu P-O Rosenqvist Martin Linde |
|bl) |
| |
| Styrelseordförande Verkställande direktör |
|046-271 83 80 |
| |
| 0705-500 386 0706-730 968 |
|info@arcaromapure.se |
| |
| p.o.rosenqvist martin.linde |
|www.arcaromapure.se |
| |
| @arcaromapure.se @arcaromapure.se |
-------------------------------------------------------------------
Kommuniké från årsstämma
http://hugin.info/171458/R/1961182/715081.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

HUG#1961182

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.