Du är här

2017-05-17

Arcam: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCAM

Aktieägarna i Arcam AB (publ), org. nr 556539-5356, kallas härmed till
årsstämma den 16 juni 2017 kl. 09.00 på Krokslätts Fabriker i rum
"Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.

Registrering sker mellan kl. 08.00 och 09.00.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 juni 2017,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 juni 2017, kl. 12.00, till följande adress:

Arcam AB, Att: Hendrik Kangasmuukko, Box 11920, SE-404 39, Göteborg,
Sverige eller via e-post till legal@arcam.com.

I anmälan ska aktieägaren ange namn, person- alternativt
organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall,
antal biträden aktieägaren önskar ta med (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska uppvisa skriftlig fullmakt som
på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Ombud samt
företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandlingar före
årsstämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt
registreringsbevis).

Fullmaktsformulär finns tillgängligt via www.arcamgroup.com.
Fullmaktsformulär finns även att erhålla från bolaget eller att
beställa via e-post på e-postadressen som anges ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på
årsstämman. Sådan omregistrering ska vara genomförd hos Euroclear
Sweden AB senast den 10 juni 2017 och förvaltaren bör således
underrättas härom i god tid före nämnda datum.

1. 1. Stämmans öppnande
2. 2. Val av ordförande vid stämman
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4. Val av en till två justeringsmän
5. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. 6. Godkännande av dagordningen
7. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Förslag från minoritetsaktieägare avseende utdelning av vinst i
enlighet med 18 kap. 11 § i aktiebolagslagen behandlas i samband med
punkt 8(b)

1. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

11. Val av styrelseledamöter och ordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission

15. Beslut om förslag från minoritetsaktieägare att (a) anlita en
oberoende finansiell rådgivare och (b) etablera en oberoende
granskningskommitté

16. Stämmans avslutande

Ärende 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Martin Wedén från Wistrand Advokatbyrå
ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Ärende 8b) - Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att de vinstmedel som står
till årsstämmans förfogande ska överföras i ny räkning. Således ska
ingen vinstutdelning ske.

Styrelsen har erhållit förslag från aktieägarna Elliott International
L.P. och The Liverpool Limited Partnership att årsstämman ska besluta
om vinstutdelning i enlighet med 18 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Ärende 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägaren GE Sweden Holdings AB (ett bolag kontrollerat av General
Electric Company) föreslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter i bolaget, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Ärende 10 - Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Aktieägaren GE Sweden Holdings AB föreslår att årsstämman beslutar i
enlighet med följande:

Styrelseledamöter som är anställda av bolag i General Electric
Company-företagsgruppen ska inte erhålla något arvode. För tiden
intill slutet av nästa årsstämma ska arvode utgå till
styrelseordföranden med 750 000 kronor och arvode till andra
styrelseledamöter med 450 000 kronor. Vidare ska 25 000 kronor utgå
per styrelseledamot och år för utskottsarbete.

Bolaget kan, förutsatt att skattemässiga förutsättningar föreligger,
det är kostnadsneutralt för bolaget och skriftlig överenskommelse
mellan bolaget och en styrelseledamots helägda aktiebolag ingås,
tillåta att styrelsearvodet faktureras bolaget av sådan
styrelseledamots helägda aktiebolag (det fakturerade arvodet ska i
sådant fall ökas med ett belopp motsvarande kostnader för lagstadgade
sociala avgifter och lagstadgad mervärdesskatt).

Styrelsen föreslår att ersättning till revisorn ska erläggas mot
godkända fakturor.

Ärende 11 - Val av styrelseledamöter och ordförande

Aktieägaren GE Sweden Holdings AB föreslår att årsstämman beslutar att
styrelseledamöterna Göran Malm, Lars Bergström, Carlos Härtel,
Riccardo Procacci och Vandana Sriram omväljs som styrelseledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Göran Malm omväljs
till styrelseordförande.

Ärende 12 - Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en
revisor utan revisorssuppleant och att Ernst & Young ska omväljas
till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (auktoriserad
revisor Stefan Kylebäck avses agera som huvudansvarig revisor).

Ärende 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen har föreslagit riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som finns tillgängliga på bolagets webbplats
www.arcamgroup.com.

Ärende 14 - Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om
företrädesemission

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
(företrädesemission). Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med
stöd av bemyndigandet får inte överstiga 5 000 000 kronor.

Som ett resultat av bolagets affärsplan, inklusive tillväxt, och
nuvarande kassa, förväntar sig styrelsen att bolaget kommer att
behöva externt kapital under det kommande året. Bemyndigandet ger
styrelsen nödvändig flexibilitet för att genomföra en extern
kapitalanskaffning (av eget kapital).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, att göra sådana
mindre justeringar av beslutet som kan krävas vid registrering hos
Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB eller på grund av andra
formella krav.

Ärende 15 - Beslut om förslag från minoritetsaktieägare att (a) anlita
en oberoende finansiell rådgivare och (b) etablera en oberoende
granskningskommitté

15(a) Anlitande av en oberoende finansiell rådgivare

Aktieägarna Elliott International L.P. och The Liverpool Limited
Partnership föreslår att årsstämman beslutar om att "en oberoende
finansiell rådgivare utses i syfte att denne ska undersöka och
dokumentera bolagets (och dess dotterbolags) bolagsnytta (Eng.
corporate benefit) i förhållande till såväl övervägda som ingångna
avtal, transaktioner, försäljningar, samverkan rörande eller
allokering av resurser (inklusive immateriella rättigheter och
forskning) samt alla andra samarbeten med till bolaget närstående
parter".

15(b) Etablering av en oberoende granskningskommitté

Aktieägarna Elliott International L.P. och The Liverpool Limited
Partnership föreslår att årsstämman beslutar att "en oberoende
granskningskommitté införs i syfte att denna ska, dels, från fall
till fall, hantera frågor som rör bolagets (och dess dotterbolags)
förmedling av information till närstående bolag, dels bedöma om sådan
förmedling av information kan anses ske i bolagets och samtliga
aktieägares intresse, dels dokumentera och godkänna, under
förutsättning att bolagsnyttan (Eng. corporate benefit) och
principerna om armlängds avstånd är uppfyllda samt att det kan ske
utan nackdel för någon aktieägare, alla övervägda avtal,
transaktioner, försäljningar, samverkan rörande eller allokering av
resurser (inklusive immateriella rättigheter och forskning) samt alla
andra samarbeten med till bolaget närstående parter".

Övrig information

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 20 746 585 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande, varav 20 546 585 är stamaktier
och 200 000 är preferensaktier, betecknade C-aktier, som inte är
noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget innehar 152 egna stamaktier och
samtliga 200 000 preferensaktier betecknade C-aktier.

Relevanta handlingar för årsstämman, inklusive aktieägaren GE Sweden
Holdings AB:s fullständiga förslag och revisorns yttrande enligt 8
kap. 54 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på
bolagets adress Arcam AB (publ), Krokslätts Fabriker 27A, 431 37
Mölndal, samt på www.arcamgroup.com senast tre veckor före årsstämman
och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som
meddelar sin postadress till bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

____________________

Mölndal i maj 2017

Arcam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall.
Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör
kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och
funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst
flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i
Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt
avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.

Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i
Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden ·
46-31-710 32 00 · www.arcam.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arcam/r/kallelse-till-arsstamma-i-arcam,c2267356
http://mb.cision.com/Main/5885/2267356/675591.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.