Du är här

2017-05-18

Arcoma AB: Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Idag, 18 maj 2017, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med
enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon
vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att disponibla medel
om 27 720 235 kronor balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas med 400
000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga
styrelseledamöter. Stämman beslutade även att styrelseledamot får, om
skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning
att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvodet ökas med ett
belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt. Det beslutades
även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsbolaget
ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen
ska bestå av tre (3) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Peter Benson och
Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter och Lars Kvarnhem valdes som ny
ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade även i enlighet med
valberedningens förslag att välja Lars Kvarnhem som ny styrelseordförande.
Slutligen omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av
nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska
bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största
aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande.
Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Vid stämman beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 10 april 2017 om
riktad nyemission av högst 1 149 425 aktier till en teckningskurs om 4,35
kronor per aktie. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka
med högst 2 298 850 kronor. Teckningskursen har bestämts efter förhandling
med tecknaren och motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den
volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet.
Styrelsen bedömer att emissionskursen är marknadsmässig. Med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av den
tillträdande styrelseordföranden Lars Kvarnhem. Skälet för avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för
bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande
ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs
rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett
personaloptionsprogram för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget
och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse
av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 1 149 425 personaloptioner ska erbjudas VD och
andra ledande befattningshavare i bolaget. Optionsinnehavarna ska kunna
utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och
med den 15 juni 2020 till och med den 30 september 2020. Varje personaloption
berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris
uppgående till 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq
First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och
med den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017. Personaloptionerna ska
tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller
kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra leverans av aktier samt för att säkra därmed sammanhängande
kostnader, främst sociala avgifter, ska högst 1 404 953 teckningsoptioner
emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska
därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att
personaloptionerna utnyttjas. Om samtliga teckningsoptioner som utges i
anslutning till programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer
utspädningen från programmet att uppgå till cirka 10 procent beräknat såsom
antalet tillkommande aktier i förhållande till det antal aktier som kommer
att vara utestående i bolaget efter genomförande av de riktade emissioner som
styrelsen beslutat om i april 2017 jämte de aktier som tillkommer vid
utnyttjande av teckningsoptionerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta
om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras
(alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande
av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 3 161 143 stycken.
Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca
20 procent beräknat på antalet aktier som tillkommer efter genomförande av
den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutat om i april 2017 och
som även godkändes vid stämman.

Stämmokommunike
http://hugin.info/163371/R/2106017/799407.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.