Du är här

2018-03-12

AroCell AB: beslutar om en företrädesemission om ca 35 MSEK (säkerställd/garanterad till 75 %) i syfte att tillföra kap...

Styrelsen i AroCell AB (publ) ("AroCell") beslutade den 12 mars 2018, med
stöd
av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 10 752 939
aktier. Vid full teckning ger emissionen AroCell ett tillskott på cirka 35
MSEK före emissionskostnader. AroCell har erhållit teckningsförbindelse och
emissionsgarantier motsvarande cirka 75 procent av emissionen. Allmänheten
ges rätt att teckna i emissionen.

VD Jan Stålemark kommenterar
"2017 har varit ett händelserikt år. Vi har arbetat hårt med flera viktiga
frågor för att tydliggöra vår affär inför framtiden. Detta innefattar bland
annat bolagets långsiktiga strategi för att bygga framtida värde. Nyligen
tecknade vi ett distributionsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea vilket är
en viktig milstolpe för oss på den asiatiska marknaden.

Våra fortsatta kliniska studier fokuseras nu på färre tumörsjukdomar men med
fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klargöra
hur TK 210(TM) ELISA bäst kan användas för att optimera behandling och
uppföljning av patienter. Vi kommer att intensifiera marknadsföringen för att
nå nya kunder och användare. Framför allt kommer vi att fokusera på att
medverka tidigt i processen för läkemedelsutveckling. Om TK 210(TM) används
tidigt ger det stor möjlighet för AroCell eftersom det ökar chanserna att TK
210(TM) används genom hela utvecklingsprocessen fram till klinisk praxis. Vi
kommer inom en snar framtid att investera mer i digital marknadsföring och
distribution av vår biomarkör TK 210(TM) ELISA. Vår produkt passar bra för
internetbaserad marknadsföring och distribution, och våra produkter
efterfrågas mer och mer via dessa kanaler.

Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att ge resultat redan
under
2018. Detta ger möjligheter till tidiga intäkter, mindre inledningsvis men
större på sikt i takt med att fler studier startar och större intäkter när
läkemedlen som blir godkända också används i klinisk praxis med TK 210(TM)
som biomarkör.

Baserat på resultaten som genererats från våra kliniska och experimentella
studier kan vi nu bygga affärsrelationer med större partners inom
läkemedelsutveckling. AroCells ambition är att under 2018 utveckla samarbetet
med ett eller flera IVD-bolag samt att teckna samarbetsavtal."

Motiv
AroCell genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 35
MSEK, före emissionskostnader. AroCell har för avsikt att använda
emissionslikviden för genomförande av Bolagets strategi som bygger på tre
områden:

* Klinisk validering
* Kommersialisering
* Licensiering och partnerskap

Teckningsförbindelse och emissionsgarantier
Emissionen är säkerställd/garanterad till cirka 75 procent genom
teckningsförbindelse om cirka 0,6 MSEK från nuvarande ägare Olle Stenfors och
garantiåtaganden om cirka 25,6 MSEK från Göran Månsson, FormueNord
Markedneutral, Olle Stenfors, Modelio Equity, Navitex Trading och Gerhard
Dal. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 26,2
MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna
utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,6 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

* Teckningstid: 26 mars - 11 april 2018.
* Teckningskurs: Tre (3) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Courtage
utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 21 mars
2018 är aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar
innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt
till teckning av tre (3) nya aktier.
* Avstämningsdag är den 21 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 mars 2018 och första
dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 mars 2018.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under
perioden från den 26 mars 2018 till och med den 9 april 2018.
* Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 26 mars
2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske omkring början av maj.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 10 752 939 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 28 674 506 aktier.
* AroCells värdering: 93,2 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen
multiplicerat med emissionskursen.
* Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt
att tillföras cirka 35 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som
beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader.
Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om garantiåtaganden
kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden
inleds.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med
emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är
Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om AroCell, vänligen kontakta:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706-926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018
kl. [8.30].

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna
blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av
cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att
mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210(TM)
ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom
vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på
Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.
För mer information, se www.arocell.com.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AroCell AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.