Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostad

Extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ) ("Aros Bostad"
eller "Bolaget") hölls idag den 18 september 2019 varvid aktieägarna
fattade följande beslut.

Beslut om nyemission av stamaktier och val av ny styrelseledamot
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
nyemission av högst 4 397 538 stamaktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen för stamaktierna ska
vara 34,11 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är baserad
på Bolagets uppskattade marknadsvärde samt efter överenskommelse med
Första AP-fonden som kommer teckna samtliga aktier och har
fastställts efter förhandlingar med tecknaren. Aros Bostad kommer
genom nyemissionen erhålla cirka 150 miljoner kronor före
transaktionskostnader.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till Första
AP-fonden som av styrelsen bedöms som en strategisk och viktig
institutionell investerare i Aros Bostad. Vidare bedöms
marknadsförutsättningarna vara goda för en fortsatt expansion av
Bolagets verksamhet.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 87 951
kronor, från cirka 655 073 till 743 024 kronor, genom nyemissionen av
4 397 538 stamaktier. Antalet stamaktier ökar genom nyemissionen från
27 855 150 till 32 252 688 och det totala antalet aktier ökar från 32
753 662 till 37 151 200. Nyemissionen medför en utspädning för
stamaktieägarna i Bolaget om 13,6 procent i förhållande till antalet
stamaktier i Bolaget efter nyemissionen. Första AP-fonden kommer
efter Nyemissionen och Förvärvet att äga 19,8 procent av antalet
stamaktier och motsvarande 19,5 procent av antalet röster i Aros
Bostad.

Extra bolagsstämman beslutade även att styrelsen ska bestå av sju
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det beslutades även att den nyvalda ledamoten, Johan Temse, ska
erhålla samma arvode som övriga ledamöter i Bolaget i enlighet med
årsstämmans beslut, varvid ersättning ska utgå med 200 000 kronor.

Samtliga övriga ledamöter Göran Cöster, Johan A. Gustavsson
(ordförande), Jörgen Lundgren, Per Rutegård, Samir Taha och Ylva
Lageson kvarstår.

Nyemissionen och teckning av aktier samt val av Johan Temse som ny
styrelseledamot är villkorat av att Första AP-fonden genomgår och
godkänns vid ägarprövning hos Finansinspektionen då Aros Bostad är en
förvaltare av alternativa investeringsfonder under
Finansinspektionens tillsyn, eftersom nyemissionen och förvärvet av
stamaktier från huvudägarna som offentliggjordes den 2 september 2019
medför en väsentlig ändring av Bolagets ägarkrets. Ytterligare
information om slutförandet av nyemissionen kommer offentliggöras i
samband med genomförd ägarprövning.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan
hänvisas till förslagen som hålls tillgängliga hos Bolaget och
kallelsen samt tidigare pressmeddelande som finns tillgängliga på
Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller
kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon:
+46 8 400 230 50

Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se,
telefon: +46 73 518 02 70

Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post:
anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8
463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på
utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i
attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som
står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar
kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga
bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela
värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil
avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första
AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse,
Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka
entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq
First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver
bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka
3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild
inriktning mot Storstockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aros-bostadsutveckling-ab/r/kommunike-fran-ex...
https://mb.cision.com/Main/16425/2907592/1107694.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.