Du är här

2017-09-25

Årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) den 25 september 2017

smia Pharmaceutical AB (publ) den 25 september 2017

Uppsala, 2017-09-25 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasmia Pharmaceutical AB
(publ) höll under måndagen den 25 september 2017 årsstämma varvid beslutades
bl.a. vad som sammanfattas i det följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2016/2017.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska
ske samt att överkursfonden 1 074 619 456 kr, balanserat resultat -639 377 516
kr samt årets resultat 160 072 959 kr, totalt 275 168 981 kr, överförs i ny
räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen för den tid
årsredovisningen omfattade.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem, utan
suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de
nuvarande styrelseledamöterna Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand
och Alexander Kotsinas, samt nyval av Per Langö som styrelseledamot. Samt omval
av Julian Aleksov som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till
styrelseledamot ska utgå arvode med 150 000 kronor per år med undantag för
styrelseordföranden som ska erhålla 300 000 kronor per år. Styrelseledamot som
uppbär annan lön eller annan ersättning från bolaget ska emellertid inte
erhålla styrelsearvode.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor
utses det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB och att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens justerade förslag, om
kriterier för tillsättande av valberedning. Beslutet innebar i huvudsak
följande.

Att en valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny
valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna
på årsstämman 2018 avseende: ordförande för stämman, antal styrelseledamöter,
val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter,
val av revisor, ersättning till revisor och andra frågor som eventuellt kan
ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande.
Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal
kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot
var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att
utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast
därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på
Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 december
och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.
För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens
uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en
efterträdare. En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande.
Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den
röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock
rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av valberedningen föreslagna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare. Beslutet innebar i huvudsak
följande.

Att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön,
pensionsavsättning och sjukförsäkring. Att vid uppsägning från bolaget sida ska
uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägning från VD:s sida
ska uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande
befattningshavare ska uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen
sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ
av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag ska utgå. Samt att beslut
om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till
ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att ändra 4 § i
bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet och antal aktier
ändrades.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och
i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska
vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till
aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med
aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för
genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som
styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock
ska vara marknadsmässiga. Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd
av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter
utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler
utgivna med stöd av bemyndigandet).

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

För mer information, kontakta
Mikael Asp, VD
Tel: 018 - 50 54 40
E-post: mikael.asp@oasmia.com

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.