Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-24

Asiakastieto Group Oyj: Lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja Asiakastiedon osakkeen vakauttamistoimenpiteet

ASIAKASTIETO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015, KLO 18.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan,
Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle,
Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin
tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista.

Lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja Asiakastiedon osakkeen
vakauttamistoimenpiteet

Asiakastieto Group Oyj:n ("Asiakastieto") listautumisen yhteydessä järjestetyn
osakemyynnin ja henkilöstöannin pääjärjestäjä Danske Bank A/S:n Helsingin
sivuliike(" Danske Bank") on tänään järjestäjien puolesta päättänyt käyttää
AKT Holdings S.à r.l.:n ("AKT Holdings") järjestäjille Danske Bankille ja
Pohjola Pankki Oyj:lle myöntämän lisäosakeoption kokonaisuudessaan ostamalla
AKT Holdingsilta 1 725 000 Asiakastiedon osaketta. Samassa yhteydessä Danske
Bank palauttaa osakemyyntiin liittyvän osakelainaussopimuksen perusteella
lainaamansa osakkeet AKT Holdings:lle.

AKT Holdings on myynyt osakemyynnissä lisäosakeoptio mukaan luettuna yhteensä
13 225 000 Asiakastiedon osaketta. AKT Holdings omistaa lisäosakeoption
käsittämien osakkeiden myynnin jälkeen 1 775 000 Asiakastiedon osaketta, mikä
vastaa noin 11,8 prosenttia Asiakastiedon kaikista osakkeista.

Danske Bank on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä Asiakastiedon osakkeella.
Vakauttamista suoritettiin 9.4.2015 ostamalla 182 osaketta hintaan 14,75
euroa osakkeelta.

Vakauttamisaika on tänään päättynyt, eikä vakauttamistoimenpiteitä enää
suoriteta.

Asiakastieto Group Oyj

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, Puh. +358 10 270 7111

Asiakastieto lyhyesti

Asiakastieto on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden
tarjoajista. Yhtiön tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti
riskienhallinnassa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiö
on näkemyksensä mukaan Suomessa markkinajohtaja luottotietopalveluissa
liikevaihdolla mitattuna. Yhtiö toimii lisäksi yritys- ja
kuluttajatietopalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluiden
markkinoilla Suomessa. Yhtiöllä on noin 13 000 sopimusasiakasta, ja sen
suurimpiin asiakkaisiin kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä,
teleoperaattoreita sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Vuonna 2014
Yhtiön liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 18,6
miljoonaa euroa, eli 45,0 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2014 lopussa
Yhtiöllä oli 148 työntekijää.

Lisätietoa Asiakastiedosta saa Yhtiön verkkosivuiltawww.asiakastieto.fi.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen
laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä
oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö
ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä ei ole esite vaan ilmoitus. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa
arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä mihinkään muuhun kuin Yhtiön
laatimaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Esite on saatavilla
Yhtiön internetsivuilla tietyin rajoituksin.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu
voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19
(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49
(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat
tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy
riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että
todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa
lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia
koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia,
tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka
ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai
arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien
tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj ("Järjestäjät")
ja N M Rothschild&Sons Limited ("Rothschild"), toimivat yksinomaan Yhtiön ja
myyjien eikä minkään muun tahon puolesta listautumisen yhteydessä eivätkä ne
ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien tai Rothschildin
asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille
henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua listautumista, mitään
muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö
voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan
merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan,
ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa
tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin
liittyvillä sijoituksilla listautumiseen liittyen tai muutoin. Tämän
mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen,
tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään
kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan
konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai
näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden
toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään
tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä
lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät, Rothschild tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista,
neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään
nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan
tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen
(tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin
tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin
liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa
annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen
tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai
muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#1914731

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.