Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-19

ASSA ABLOY: Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till
årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 15.30 på Moderna
Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Inregistrering till årsstämman
börjar kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 17 april 2019, och

· anmäla sig till ASSA ABLOY AB senast onsdagen den 17 april 2019.
Anmälan kan göras på bolagets hemsida www.assaabloy.com, per telefon
08-506 485 14 eller per post till adress ASSA ABLOY AB, "Årsstämman
2019", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Som
bekräftelse på anmälan översändes ett inträdeskort som ska uppvisas
vid inregistrering till årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt föras in i aktieboken
i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i
årsstämman. För att denna registrering ska vara genomförd onsdagen
den 17 april 2019 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta
sin bank eller förvaltare.

Fullmakt
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan och fullmakten måste uppvisas i original senast på
årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.assaabloy.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD och koncernchef Nico Delvaux.
8. Framläggande av:
a)årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen,

b)revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma
följts, och

c)styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av:
a) arvoden till styrelsen,
b) arvoden till revisorn.
12. Val av:
a) styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande,
b) revisor.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna
B-aktier.

15. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram.
16. Årsstämmans avslutande.
Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen, som utsetts enligt den instruktion för valberedningen
som beslutades av årsstämman 2018 och består av ordförande Carl
Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB),
Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och
Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder), föreslår att Lars Renström
väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 29
april 2019. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear Sweden
AB fredagen den 3 maj 2019.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida www.assaabloy.com.

Punkterna 10-12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter,
fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av
styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.
- Antalet styrelseledamöter ska vara sju.
- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 675
000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att
fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 350 000 kronor till
ordföranden, 900 000 kronor till vice ordföranden och 685 000 kronor
till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning
för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 275
000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 kronor,
ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 200 000 kronor
vardera, samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden)
75 000 kronor.

- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva
Karlsson, Birgitta Klasén, Lena Olving, Sofia Schörling Högberg och
Jan Svensson. Ulf Ewaldsson har avböjt omval.

- Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas
som vice ordförande.

- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, enligt revisionsutskottets rekommendation, som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har
meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas
av årsstämman, auktoriserade revisorn Bo Karlsson även
fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i
valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.assaabloy.com.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt
övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning (Koncernledningen). De
nedan föreslagna riktlinjerna innebär inte någon materiell förändring
jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2018.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska
vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. ASSA ABLOY beaktar såväl
global ersättningspraxis som praxis i hemlandet för varje medlem av
Koncernledningen.

Den totala ersättningen till Koncernledningen ska bestå av grundlön,
rörliga komponenter i form av årlig respektive långsiktig rörlig
ersättning, övriga förmåner och pension.

I årsredovisningen för 2018, not 33, redovisas den totala
kostnadsförda ersättningen till Koncernledningen, inklusive tidigare
ingångna åtaganden vilka ännu inte har förfallit till betalning.

Fast och rörlig ersättning
Grundlönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla ansvar och
prestation. Den rörliga delen består av ersättning vilken utbetalas
dels kontant, dels i form av aktier.

Koncernledningen ska kunna erhålla rörlig kontant ersättning baserat
på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i förekommande
fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75
procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för styrelsens förslag till
långsiktigt aktiesparprogram i punkten 15, kunna erhålla rörlig
ersättning i form av aktier baserat på den årliga utvecklingen för
ASSA ABLOYs vinst per aktie i förhållande till av styrelsen
fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2019 - 31 december
2021, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående
året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av det maximala
utfallet mäts mot utfallet för 2019, en tredjedel mäts mot utfallet
för 2020 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2021. Ersättning ska,
vid oförändrad aktiekurs, motsvara maximalt 90 procent av grundlönen
(exklusive kostnader för sociala avgifter).

Bolagets årliga kostnad för rörliga ersättningar till Koncernledningen
enligt ovan kan, vid maximalt utfall, komma att uppgå till sammanlagt
cirka 55 miljoner kronor (exklusive kostnader för sociala avgifter
och finansieringskostnad). Beräkningen är gjord utifrån de personer
som för närvarande ingår i Koncernledningen.

Övriga förmåner och pension
Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller
företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms
vara marknadsmässigt på den aktuella marknaden. Samtliga i
Koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för
vilka försäkringspremier baseras på personens grundlön och betalas av
bolaget under anställningen.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning av VD ska ersättningsskyldigheten för bolaget maximalt
motsvara 24 månaders grundlön och övriga anställningsförmåner. Vid
uppsägning av någon av de övriga personerna i Koncernledningen ska
ersättningen från bolaget maximalt motsvara sex månaders grundlön och
övriga anställningsförmåner samt därutöver ytterligare tolv månaders
grundlön.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna
B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta
om återköp av bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.

- Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje
återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget.

- B-aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm.
- Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

- Betalning för B-aktierna ska erläggas kontant.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma
besluta om att överlåta bolagets egna B-aktier i enlighet med
följande villkor.

- Högst så många B-aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för
styrelsens beslut får överlåtas.

- Överlåtelser av B-aktier ska ske:
(i) på Nasdaq Stockholm, eller
(ii) i samband med förvärv av företag eller verksamhet på
marknadsmässiga villkor.

- Överlåtelser av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris
per aktie inom det vid var tid registrerade kursint...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.